Monday, April 19, 2010

Who's Who in Burma (1)

Who's Who in Burma ဆိုတဲ့ စာအုပ္က အတဿထုပဿပတဿတိ စာအုပ္ေလာကမွာ ထင္ရွားတဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္ပာတယ္။ စာအုပ္ကို ျပုစုသူက ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံေဟာင္း ဆာဟာကုတ္ ဘတဿတလာ (61. Butler, Sir (Spencer) Harcourt) ျဖစ္ပာတယ္။ သူဟာ Lieutenant Governor အျဖစ္နဲ့ နွစ္ျကိမ္၊ Governor အျဖစ္နဲ့ တစ္ျကိမ္ ျမန္မာျပည္ျကီးကို လာေရာက္ အုပ္ခ်ုပ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပာတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ၁၉၂၇ ဇူလိုင္လေလာက္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တယ္လို့ ခန့္မွန္းပာတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလက ျမန္မာျပည္ တဝွန္းက နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ထင္ရွားခဲ့သူေတြရဲ့ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း အက်ဉ္းခ်ုပ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားပာတယ္။ အလြန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ပာ။

 1. Ah Kine, Lai (Contractor)
 2. Alexander, George Alexander Homfray (Deputy Commissioner of Income tax, Burma)
 3. Adamson, John Walter (Deputy Commissioner)
 4. Ahuja, Tickamdas Naraindas (Managing Partner of Messrs. D. A. Ahuja & Co. Hony. Magistrate)
 5. Ahmed, Ebrahim, alias Be Shwe Mya, M.B.E. (Mergui)
 6. Aik, Tan Teik (General Merchant)
 7. Aiyengar, Ramaswami Gopala (Advocate)
 8. Aiyar, Mylapore Ananthanarayan Sundara (Rao Bahadur)
 9. Aiyar, Sivaramakrishna Virappa, B.A., B.L., (Barrister at Law)
 10. Alagappa, V.R.A.L Chettiar (Agent)
 11. Ameen, Dr. M. N., (Chief Medical and Health Officeer, M.Y.S. Jamals’ Firm)
 12. Alibhai, Alijah Mahomed (Member of the Khoja Community)
 13. Anderson, John, James, B.A., I.C.S., (Commissioner Tenasserim Division)
 14. Anklesaria, Dr. Jehangir, Ardeshir, M.B., B.S., D.P.H, D.T.M., (Assistant Director of Public Health)
 15. Aung, U Saw Hla (Member of the Legislative Council Pleader, Akyab)
 16. Aung, U Hla (General Merchant. Commission Agent, and Landed Proprietor)
 17. Arunachellam, N.S.A.R. Chettyar (Money Lender and Banker)
 18. Aung, U Pe (Member of the Legislative Council, Rice Merchant, Mill Owner and Landed Proprietor)
 19. Aung, U San, K.S.M., A.T.M. Headquarters Assistant and Additional District Magistrate, Akyab)
 20. Aung, U Shwe Zan, B.A., K.S.M., A.T.M (District Superintendent of District, Akyab)
 21. Auzam, Mr. Mahomed, M.L.C., (Bar at Law)
 22. Ba, The Honorable Mr. Justice U., B.A., K.S.M (Judge of the High Court, Rangoon)
 23. Baguley, John Minty, B.A., I.C.S., (District and Sessions Judge)
 24. Baker, John Edward (Civil Service)
 25. #Balthazar & Son, Ltd.
 26. Ban, Khoo Sain (Chief Cashier of the Netherlands Trading Society, Rangoon)
 27. Banerjee, Dhirendranath (Vakil)
 28. Bannerji, M.M. (Public Prosecutor, Thayetmo)
 29. Banerji, T. K., (Advocate, Public Prosecutor, Pakokku)
 30. Baroni, J. R. J., (Burma Civil Service)
 31. Basu, Rai Sahib Ashutosh (Assistant Secretary to the Government Finance and Revenue Department)
 32. Baw, U Hla, I.S.O., K.S.M., (Sessions Judge, Retired)
 33. Baw, U Kyan (Twinzayo)
 34. Beadon, Major Vernon, M.C., I.A., (Deputy Commissioner, Magwe)
 35. Bhoy, Akbar Ali, (Pleader, Thaton)
 36. Bin, Dr. U Shwe, L.M.P. (Private Practitioner, Mandalay)
 37. Beadon, Cornwallis, William, Roger, (Assistant Superintendent of Police, Lashio)
 38. Bhansali, Dr. Narbheram Prabhudas, M.B., B.S., (Late Captain, I.M.S)
 39. Bin, Saw Yone (Member of the Legislative Council, of Messrs. S. Hoke & Sons, Rice Millers, Bassein)
 40. Bhymeah, Mr. Hajee Mahmood Esoof (Youngest son of the late Mr. Hajee Esoof Bhymeah)
 41. Bisset, Ernest, Lt. Col., I.M.S., (Director of Public Health)
 42. Black, B., M.D
 43. #The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited, Rangoon
 44. Booth Gravely, Walter, M.A., I.C.S., (Member of the Legislative Council)
 45. Bose, Kshitish Chunder (Pleader and President, Insein Munieipality)
 46. Boyd, Archibald Edward (Collector of Customs)
 47. Brown, The Honorable Mr. Justice Harold Arrowsmith, B.A., Bar at Law, I.C.S
 48. Britton, Charles, John, James, (Hide Merchant)
 49. Bennison, John Jennings, I.C.S.
 50. Batty, Archibald Douglas George Staunton, M.V.O., A.D.C. (Governor of Burma)
 51. Browne, Charles Edward (Burma Civil Service, retired)
 52. Bu, U Hla, (Contractor and Commission Agent)
 53. Bu, The Honorable Justice U Mya, (Additional Judge, High Court of Judicature)
 54. Butterfield, Lt. Col. Edward, I.A., D.S.O., (Member of the Legislative Council)
 55. Bu, Maung Hla, B.A., (Advocate. Superintendent of King Edward’s Memorial High School, Chairman of the District Agricultural and Co-operative Societies, Member of the Text Book Committee, Member of the Secondary School Advisory Board)
 56. #Burma Corporation, Limited
 57. #The Burmah Oil Company, Ltd.
 58. #Burma Railways Company. Limited.
 59. #Bulloch Bros. & Co. Ltd.
 60. Byan, Khoo Tun, (Pleader, Tavoy)
 61. Butler, Sir (Spencer) Harcourt, G.C.I.E., cr. 1923; K.C.S.I., cr. 1911; C.S.I., 1909; C.I.E., 1901; I.C.S., D.Litt.; D.C.I.; F.R.G.S.; F.Z.S.; Honorable Life Member of the American Museum of Natural History; Kt. Of Justice, St. John of Jerusalem
 62. Carlos, Dr. L. L., F.R.C.S.I. Dubl., L.R.C.P. & S. Edin., L.R.F.P. & S. Glas., etc.
 63. Carr, The Honorable Mr. Justice William, I.C.S., (Judge of the High Court)
 64. Charlton, James, (Indian Agricultural Service)
 65. Cowasjee, Nanabhai Merwanji, M.A., (Barrister at Law, Advocate, High Court, Rangoon)
 66. Crosthwaite, Bertram Maitland, V.D., M.L.C
 67. Chye, Saw Bah, (Commission Agent and Proprietor of the Thu Damma Wadi Press)
 68. Chain, Dr. Ba Than, B.A., M.B., CH.B. (Ed)
 69. Chakko, Dr. C., M.B., (Private Practitioner, Rangoon)
 70. Chan, Ong Boon, Sayagale, (Paddy and Sugar Candy Merchant, Proprietor of Sin Hock Seng & Co., Pyinmana, with branches in Toungdwingyi, Lewe, Ela, Kongyi and Yedashe)
 71. Chari, Honorable Pundi Chetlur Desika, Vakil.
 72. Chalmers, David Ferguson, I.C.S.
 73. Chari, The Honorable Mr. Justice Parungavur Narasimha, B.A., B.L., Judge, High Court of Judicature at Rangoon.
 74. Chari, Perungavur Srinivasa, B.A., B.L., Advocate, High Court
 75. Cheng, Saw Chin, (Inspector of Schools, I.E.S.)
 76. Chetti, Cuddalore Rockasawmi (Doctor)
 77. Chit, U. Ba, (Superintendent of Land Records, Minbu)
 78. Cho, Maung Ba, B.A., (Pleader)
 79. Cho, U. E., T.D.M., (Superintendent, Government Translation Department)
 80. Chong, Khen Beng (Member of the Legislative Council, Burma. Managing Proprietor, Heng Huat & Co.)
 81. Chowdry, Abdool Baree (Rice Miller, Contractor, Khedda Licensee, Owner of steam Launches, Dockyards and Foundry, etc)
 82. Chowdry, Santimay Ray (Advocate, Pyinmana)
 83. Christiansen, Otto Honoratus (Stevedore)
 84. Chor Khine, Mr. Chan, (The eldest surviving son of the late Chan Mah Phee the well known Millionaire, Merchant, Landowner and Philanthropist of Rangoon)
 85. Crow, Dr. Charles George (Intlian Medical Department)
 86. Christopher, Sydney Albert (Barrister at Law)
 87. Clark, George Sampson
 88. Chong, Tay Soo (Assistant Manager, Overseas Chinese Bank, Ltd)
 89. Daing. U Sein (Barrister at Law, third Additional Magistrate)
 90. Daniel, D. J., M.A. (Mad.), B.L. (Cal.), B.L. (Rangoon)
 91. Das, The Honorable Mr. Justice Jyotis Ranjan (Bar at Law)
 92. Duckworth, The Honorable Mr. Justice Edward Dyce, I.C.S., (Judge of the High Court of Judicature, Rangoon)
 93. Daruwalla, Ahmed Sulaiman (Manager, Messrs. Jamal Brothers Cotton, Ginning, and Oil Mills)
 94. Das, Bhupendra Nath, B.A., B.L., (Advocate of the High Court of Judicature, Rangoon)
 95. Dawn, Walter Archibald William
 96. Dawood, Adamjee, Hajee
 97. Dey, Dr. Prabodh Kumar, M.B., CH. B. (Edin.)
 98. Din, U Kyaw (Barrister at Law)
 99. Don, Chan Soo (Member of the Legislative Council, Rubber Planter)
 100. Doyle, The Honorable Mr. Justice John Patrick, B.A., Barrister at Law (King’s Inn, Dublin)
 101. Dubern, The Honorable Mr. Jules Emile, O.B.E.,
 102. Dun, U Ba (Deputy Government Advocate, and Secretary, Burma Legislative Council)
 103. Dun, U Kyaw, T.P.S, Member of the Legislative Council. Advocate 2nd Grade.
 104. Dutt, Surendra Nath (Pleader)
 105. Engledue, Guy (Commander, R.I.M., Akyab)
 106. Eggar, Arthur, M.A., (Cantub), Barrister at Law, Government Advocate, Burma
 107. #Ellerman’s Arracan Rice & Trading Co., Ltd.
 108. Emerick, B. R. (Field Superintendent, The Burma Oil Company Ltd.)
 109. Esmail, Esmail Esooff (Merchant, Landed Proprietor, Managing Trustee, Hajee Mahomed Esooff Esmail’s Sparks Street Free Rest House, and Managing Trustee, Hajee Esooff Esmail’s Girls’ School, 28th Street Yangon)
 110. Fenton, Colonel Alexander, I.M.S., Inspector-General of Civil Hospitals, Burma. Member of the Burma Legislative Council, President, Burma Medical Council, and Burma Midwives’ and Nurses’ Council.
 111. Finlayson, Arthur James, Offciating I.E.S
 112. Fuller-Good, Lt. Col. James, I.M.S.,
 113. Foster, Thomas Oliphant (Architect)
 114. Flowerdew, Major Richard Edward, B.B., ch.B. (Aberdeen). D.T.M. (Eng.), I.M.S.
 115. Francis Medical Hall (Manufacturing Chemists)
 116. Fyffe, Rt. Revd. Rollestone Sterritt, D.D., M.A., (Bishop of Rangoon)
 117. Gale, U Maung (Member of the Legislative Council, Mandalay. Proprietor of Mannyun Rice Mill, and Donor of Mahaweyanbontha Kayungtaik Monasteries, A. Road)
 118. Gale, U Tin (Personal Assistant to the Postmaster General, Burma)
 119. Glay, U Lu (Gold Leaves Merchant, Municipal Commissioner)
 120. Ghine, Moung Moung Ohn (Member of the Legislative Council)
 121. Gaunt, Clive Herbert, I.L.B
 122. Barnier, Robert (Pleader, and Notary Public)
 123. Gangooly, B., (President Maymyo Municipality)
 124. Gaung, Dr. U San, L.M.P., (Managing Proprietor of the National Medical Hall, B. Road, and Merchant Street, Mandalay)
 125. Gautama, Mandhar Datta, M.B., B.S. (Punjab), (Medical Practitioner)
 126. Ghosh, Charu Chandra (Entomologist, Agricultural College, Mandalay)
 127. Ghine, Lim Oo (Mine Owner, Rubber Planter, and Merchant, Mergui)
 128. Ghosh, Jitendra Kumar (Consulting Engineer)
 129. Ghosh, Dr. S. K. (Homeopathic Physician, Naturopath and Psycho Therapist)
 130. Gill, Robert Robson (Deputy Superintendent of Police)
 131. Gosh, Raj Kumar
 132. Giles, Sir Robert Sydney, KT., M.A., Barrister at Law, President of the Legislative Council)
 133. Glascott, John Richard Donovan, C.I.E., Member of the Legislative Council, Agent, Burma Railways.
 134. De Glanville, Oscar James Lardner, O.B.E., C.I.E., Member of the Legislative Council, Barrister at Law
 135. Grant, Charles Frederick, M.A., I.C.S., (Commissioner, Magwe Division)
 136. Gomez, Joseph Francis (Personal Assistant to the Commissioner, Magwe)
 137. Grewal, Dr. Rajinder Singh, L.M.S (S’Pore.), Civil Asst. Surgeon.
 138. Gyaw, Kyoungtagayi U Ya, Saw Mill Owner, Municipal Commissioner, and Honorary Magistrate
 139. Gyee, U Maung, M.A., M.L.C., Bar at Law
 140. Gyi, U Aung (Pleader)
 141. Gyin, L Po (General Merchant, and Insurance Agent for Messrs. Steel Bros & Co., of Rangoon, and Purchase Agent to Messrs. The Arracan Co., for Upper Burma Produce.)
 142. Gyi, Maung Ko (General Merchant and Broker, Pyinmana)
 143. Gyi, Kwai Ba, alias Kwai Teong Kee (Land Owner, Banker, and Merchant, Rangoon and Maubin)
 144. Gyi (2), U Aung, B.A., (Burma Civil Service, Headquarters Assistant, Hanthawaddy)
 145. Gyi, Sir Joseph Augustus Maung, Kt., Barrister at Law, Home Member to the Government of Burma)
 146. Gamble, Victor Felix, C.I.E. 1923. (Private Secretary to the Governor of Burma since 1923)
 147. Gledhill, Alan, I.C.S., (Additional District and Sessions Judge, Tharawaddy)
 148. Haldar, Basanta Kumar (Advocate)
 149. Han, U Thein, B.A. (Cal.), Burma Civil Service.
 150. Hamid, Mr. A., (Son of Mian Ghulam Mohamed Sadiq, a Rice Merchant and Tea Exporter of Peshawar)
 151. Haw, Aw Boon (Proprietor of the Eng Aung Ton (Tiger) Medical Hall
 152. Han, Maung Ba, M.A., ph.D., Docteur d’ Universite, Barrister at Law.
 153. Hnon, U Po, T.D.M., (Sub divisional Police Officer, Eastern Division, Mandalay)
 154. Heald, The Honourable Justice Sir Benjamin Herbert
 155. Edith, Lady Herald (Wife of the Honorable Sir Benjamin Heald and daughter of the Rev. John Bonser, B.A., of Nottingha,, Provincial Commissioner for Burma, Civil Guides Association; President, National Council of Women for Burma, and President, Young Women’s Christian Association, Rangoon, 1926.
 156. Home, Walter, C.I.E., (Managing Director of Burma Railways)
 157. Heath, Clement John (District Superintendent of Police)
 158. Hla, U Aung, B.A., K.S.M., (District and Sessions Judge, Prome)
 159. Hla (1), Maung (Deputy Superintendent of Police)
 160. Hla, U Pan, A.T.M., (Extra Assistant Commissioner (Retired), President of the Akyab Municipality)
 161. Hla, U Kyaw Zan (Additional District and Sessions Judge, Pyapon)
 162. Hla, U Po, A.T.M., (Health Officer, Moulmein)
 163. Hla, U Tin (Pleader)
 164. Hlaing, U Kan, A.T.M., (Joint Registrar, Co-operative Societies, Rangoon)
 165. Hoe, Ko Sit (Proprietor, Wetlu Rice Mill, Bassein)
 166. Hong, Lee Woot (Rice Miller, and owner of the Wor Lee Lone & Co., Rice Mill and Kong Hip Saing of Rangoon)
 167. Hopkins, Edward Dean Blanchard (Master Mariner)
 168. #Hsipaw
 169. Htat, U. Nyaung, alias Teoh Sit (Rice Miller, Rubber Planter and General Merchant, Mergui)
 170. Htin, Saw Chin (Assistant Inspector of Schools, Rangoon Circle)
 171. Htoon, U Ba, (Head Broker, Messrs. The Anglo –Burma Rice Co., Ltd., Rangoon. Hony. Treasurer, The Burma Swaraj Party, Rangoon. Advisory Committee Member, The Burma Provincial Co-operative Bank, Ltd., Rangoon)
 172. Htoon, U. Mg. Tha, (Banker)
 173. Htoon, U Kyaw (Barrister at Law, Son of U Htoon Aung, Merchant of Akyab)
 174. #The Indo-Burma Petroleum Company, Limited
 175. #Irrawaddy Flotilla Co., Ltd.
 176. Inn, Khoo Jin (Manager, Overseas Chinese Bank)
 177. Iyer, A. J., (Contractor and Government Auctioneer, Maymyo)
 178. Iyer, A. Sami (Proprietor, The Indian Import Company, Rangoon)
 179. Iyer, S.P.S., F.C.R.A. (Glasgow), F.I.P.A. (India)
 180. Jackson, Eugene Wentworth Disney, M.C., B.A., B.A.I., A.M.I.C.E.I., (Executive Engineer, P.W.D., Minbu)
 181. Jamal, J. A. K.,
 182. Jan, Khan Saheb, M.A.
 183. James, Dr. Michael, L.M.P., (Assistant Railway Medical Officer, Maymyo)
 184. John, Dr. Stephen, L.C.P. & S., Pegu (Third son, and fourth child of Mr. and Mrs. P. C. John)
 185. Jolly, Major Gordon Gray, C.I.E., Indian Medical Service
 186. Jungalwalla, Kaikobad Temoolji
 187. Kaka, C. V. Mohomed, (General Merchant, Maymyo)
 188. Kar, U Po, (Vice President of the Toungoo Municipality)
 189. Kasi, S. R. M. S. L. Chettyar (Son of Letchmanan Chettyar, a well known banker of Mogul Street, Rangoon)
 190. Kathiresan, P. R. V. Chettyar (Agent, C. T. P. A. S. Chettyar, Bankers, Maymyo)
 191. Kathiresan, S. A. S. T., (Agent, firm of S. A. S. T. Kathiresan Chettyar, Banker and Money Lender)
 192. Kha, M. A. Rahman, alias Maung Kha (Proprietor of “The Beauties of Burma Face Powder Co.,” and the “Pyinsa Rupan Press”)
 193. Keith, The Honorable Sir William John, KT., M.A., C.I.E., I.C.S.
 194. Kirkwood, Lieut.-Col. Andrew Torton, O.B.E., (late of the Indian Army, Cantonment Magistrate’s Department)
 195. Kendall, William (Deputy Agent, Burma Railways)
 196. Kenny, Major Dick Edward Courtenay (Deputy Commissioner Pakokku)
 197. Kheng, Ong Keat
 198. Khan, Ahmed Golub (Twinza)
 199. Kee, Lim Twa
 200. Khin, Captain U Aung, M.B., ch.B., R.R.C.S. (Edin.), I.M.S.
to be continued...

Go to: Who's Who in Burma (2)

Remark: # အမွတ္အသားနဲ့ ျပထားတာေတြက လူပုဂဿဂိုလ္ေတြ မဟုတ္ပာဘူး။

6 comments:

ကာရံဆူး said...

အစအဆံုး မတင္ေသးေပမဲ့ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းမယ္လို ့ထင္ပါတယ္...ဆက္ရန္ကို ေမွ်ာ္ေနပါတယ္...

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
---- said...

ညီလင္းဆက္ေရ...

မင္းေရးတာ...ဗဟုသုတအေတာ္ရတယ္ကြ...။ ငါ..မသိလုိ႔ေမးအုံးမယ္..။ မင္းတျခားအလုပ္မလုပ္ဘူးလား။ ဘေလာဂ့္ေရးတာ ေတာ္ေတာ္အခ်ိန္ယူရမယ္ထင္တယ္ေနာ္။ ဒါနဲ႔..ငါ့ေခါင္းထဲမွာ..ေမးခြန္းတခုရွိတယ္ကြ...။ ဗုံးကြဲတဲ့ေန႔တုံးက သူမ်ားေတြဓာတ္ပုံရုိက္တာ၊ ကင္မရာကုိင္တာေတြကုိဖမ္းတယ္။ ဘီဘီစီမွာလည္း...ပါတယ္။ မင္းၾကေတာ့ ဓာတ္ပုံလည္းရုိက္လုိ႔ရတယ္...။ ဘေလာ့ဂ္မွာလည္း ေပၚတင္တင္လုိ႔ရတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္မင္းကုိၾကေတာ့မဖမ္းလဲကြ။ ငါ့အထင္ေတာ့ မင္းမိဘေတြ၊ ေဆြမ်ဳိးေတြက အေကာင္ႀကီးႀကီးေတြမ်ားလားလို႔ေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္မဖမ္းတာလုိ႔ေတာ့ ငါထင္တယ္ကြာ။

မင္းမွာအရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆုိတာ..ငါသိပါတယ္။ မင္းဘေလာ့ဂ္ကုိ..မင္းအားရင္ေပါ့ကြာ...ေဆာင္းပါးလုိမ်ဳိးမေရးပဲနဲ႔...စာအုပ္တစ္ေလာက္ေတာ့ ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ေရးသင့္တယ္။ ဥပမာကြာ...လူေမ်ာက္ကိစၥတုိ႔၊ အုိင္တီအေၾကာင္းတုိ႔..။

ငါ့ကြန္းမက္ကုိဖတ္ၾကတဲ့သူေတြကုိလည္းေျပာခ်င္ပါတယ္..။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ နည္းပညာ Tech မွာ ေကာင္းက်ဳိးနဲ႔ဆုိးက်ဳိးရွိတယ္။ ဥပမာ အင္တာနက္မွာဆုိရင္လည္း...Banking, Internet Banking, Security, and so on ေပါ့ကြာ...ဒါေတြကုိ လုပ္ေနတာက အင္တာနက္ပဲကြ..။ တမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ အင္တာနက္ကုိကြာ မသမာသူတစ္ေယာက္ေယာက္ေလာက္က ဖ်က္ဆီးလုိက္ရင္လူေတြေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ၾကမယ္ကြ။

ေနာက္ၿပီးအီးေမးကိစၥကြာ။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာေကာ၊ အျပင္မွာပါ ဂ်ီေမးသုံးၾကတယ္။ အီးေမးေတြအျပန္မလွန္ပို႔ၾကတယ္ကြာ။ ငါတုိ႔ပုိ႔တဲ့အီးေမးေတြကုိ လက္ခံတဲ့ Server ရွိတယ္ကြာ။ သူက တစ္ဆင့္တျခားသူေတြကုိျပန္ပို႔ေပးတယ္ကြာ။ ငါ့တုိ႔အီးေမးေတြကို ၾကားခံလူ၊ Company က ေဖာက္မဖတ္ဘူးလုိ႔ေျပာႏုိင္လား။ ဒါေတြကိုမင္းကုိေရးေစခ်င္တယ္။

မင္က Pro-blogger ေတာင္လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါမ်ဳိးကုိ လုိင္းတစ္ခုခုခ်ၿပီးေရးရင္၊ စာအုပ္ထုတ္ျဖစ္ရင္ မင္းအတြက္လည္းအက်ဳိးရွိတယ္၊ ဖတ္တဲ့သူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္အသုံး၀င္မယ္ကြ။

ေလးစားလွ်က္
ဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)

ကိုစိုင္း said...

@ဘုန္းေက်ာ္

In case u don't notice his info, read it here,

Myanmar Pro-Blogger, freelance Graphic Designer, Photographer, Writer, History & Language Researcher, Social Activist, and Web addict. Doing projects relating with Myanmar Language and trying to build up Resource Center. Beside, the two Projects; National Biographies and Myanmar Wordnet are in progress. Currently volunteering as EC in MCPA and live and run in Yangon, Myanmar.

P.S I don't think one has to be a relative of junta because of not being arrested.

Freedom said...

Hi Ko Nyi, I'm translating (into French) two articles about the bloggers and MBS and lots of other things for RWB ( Reporters Without Borders ). Ofcourse, there's about you too. Thet's why I'm browsing your blog.
Actually, I'm not very familiar with the latest technologies. Please tell me how you write exactly in English for the seminar which was held by MBS in Hlaing, Yangon this year. The articles I'm translating are in Burmese and they have written the name in Burmese, something like "Barcump" I couldn't find it out :'( Please, Help!
Oh..I live in France if you need to know. Thanx a lot in advance.

Angel said...

Ba, The Honorable Mr. Justice U., B.A., K.S.M (Judge of the High Court, Rangoon)

This was my Grandfather!
Does anyone know how I may contact my cousins who would also be his grandchildren?