Saturday, August 22, 2009

အေမးေတာှေျဖက်မ္းျကီး


Image Hosted by ImageShack.us

အေမးေတာှေျဖက်မ္းျကီး
ပထမ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာှဘုရားျကီး
ဒုတိယအျကိမ္
သာသနာေရးဝန္ျကီးဌာန
၂၀၀၇
ဂဝဝဝက်ပ္ဒုတိယအျကိမ္ရိုက္ အမွာစာ
နိဒါန္း
ပဋိညာဉ္ စကားရပ္
 1. ဆင္မ်ိုး ၁ဝပါး
 2. ဆင္၏ အတိုင္းအတာ
 3. ေရြွဆင္ရုပ္ လွူသင့္ မလွူသင့္
 4. မကိုဋ္သင္းက်စ္ေတာှ
 5. ဆရာေတာှ သီတင္းသံုးရန္ေက်ာင္း
 6. တံဆိပ္နာမံေတာှ
 7. သဥဿဇာလီေနရာေတာှ
 8. နကဿခတ္နွင့္ဆန္း
 9. တံခါးေတာှ ၁၂ရပ္
 10. အဘိေသက မဂဿငလာ
 11. ထီးျဖူေတာှ
 12. အဘိသိက္ခံ ပလဿလင္ေတာှ
 13. အင္းပ်ဉ္ေတာှ
 14. သာသနာျပု ေစလြွတ္ျခင္း
 15. တုရိုဏ္တိုင္
 16. တုရိုဏ္တိုင္ ပမာဏ
 17. ျမို့ေထာင္ေစတီ ေလးဆူ
 18. အဘိသိက္ခံ ေရသဖန္းပ်ဉ္
 19. ဘဒဿဒပီဌ ပလဿလင္ေတာှ
 20. အဘိသိက္ခံ မဏဿဍပ္
 21. ဌာပနာတိုက္ ကမဿပည္း
 22. ရာဇာဘိေသက အစီအရင္
 23. ကသဿသပ ေဗာဇဿဈင္သုတ္
 24. မိဖုရားျကီး အဘိသိက္ ခံသင့္ မခံသင့္
 25. သာသနာေတာှ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း
 26. အိမ္ေရွ့မင္း ဘြဲ့တံဆိပ္ေတာှ
 27. ျပာသာဒ္မအခ်အင္းပ်ဉ္
 28. အိမ္ေရွ့မင္းဘြဲ့ ဆန္းဂိုဏ္း
 29. စလြယ္ေတာှ
 30. စုဒဿဒသဘတ္
 31. သက္ေတာှရွည္ရန္
 32. ဘာသာျပန္
 33. မင္းဧကရာဇ္၏ စလြယ္ေတာှ
 34. သုဒဿဒိယပုဏဿဏားနွင့္ ပုဏဿဏားအျပား
 35. မင္းအဆက္ဆက္ အဘိေသက မဂဿငလာ
 36. ရာဇာဘိေသကသဘင္၌ ဝတ္ဆင္ရန္
 37. မဟာပိနဿနဲနတ္
 38. ေရြွေတာင္ေဝွးေတာှ
 39. ပတဿထနာျပုပံု
 40. မဟာမုနိဘုရားျကီး
 41. တိုင္းခမ္းလွည့္လည္ျခင္း
 42. သာသနာေတာှေရး
 43. ေျမတုန္လွုပ္ျခင္း
 44. နနဿဒိဝဋဿဋ က်ီးေျခသဏဿဌာန္ မင္းခမ္းေတာှ
 45. ေက်ာင္း ဘုရား ဝတ္မိုး ဝတ္ေျမ
 46. ကမဿပည္းေက်ာက္စာေတာှ
 47. ေက်ာက္စာေတာှ
 48. ထီးေဆာင္းေတာှမဂဿငလာ
 49. မာရဘင္ဥကင္ရာဇပလဿလင္
 50. ျဗာဟဿမဏစာရိတဿတ
 51. ေကသရဗီဇနီ
 52. ရာဇပလဿလင္ေတာှ
 53. စုေရးဝန္းေရး ခန့္သင့္ မခန့္သင့္
 54. သစ္ေခါက္ဆိုးနွင့္ ဝတ္ျဖူ
 55. ဂုဏဿဏရတဿတ စနဿဒဂုဏဿဏေက်ာှသူတို့ စလြယ္
 56. ေရတြင္းေရကန္ ေဆးခပ္ျခင္း
 57. ရာဇပလဿလင္ ထီးျဖူေတာှ လုပ္နည္း
 58. တံခြန္ကုကဿကား
 59. ပုဏဿဏားတို့ က်င့္နည္း ထမ္းရြက္နည္း
 60. လွိုင္ျမို့စား ေမတဿတာစာ
 61. မင္းခမ္းမင္းေဆာင္ေတာှ
 62. သာသနာပိုင္ဆရာေတာှ ေမတဿတာစာ
 63. တံဆိပ္နာမံေတာှ အဆံုးအျဖတ္
 64. ေက်ာင္းေတာှ ေျပာင္းသင့္ မေျပာင္းသင့္
 65. ရာေဇာဝါဒဝဏဿဏနာ ေမတဿတာစာ
 66. ပိုက္ကြန္ေရာင္းသူတို့ အကုသိုလ္ ျဖစ္ မျဖစ္
 67. သာသနာပိုင္ဆရာေတာှ ေမတဿတာစာ
 68. သဒဿဒါက်မ္းစုမ်ား
 69. ေဗဒင္က်မ္းစုမ်ား
 70. တက္က်မ္းစုမ်ား
 71. အလကဿငာက်မ္းစုမ်ား
 72. ဆန္းက်မ္း
 73. အဘိဓာန္က်မ္းစုမ်ား
 74. ဣတိဟာသက်မ္းစုမ်ား
 75. နီတိက်မ္း
 76. ဓမဿမသတ္က်မ္းစု
 77. ေဆးက်မ္းစု
 78. ဝိသံုဂါမေျမစားေပးရာ ထိုက္ မထိုက္
 79. သိမ္အေျကာင္းအရာ ေမတဿတာစာ
 80. လက္ဝဲလက္ယာ ထီးျဖူေတာှ
 81. ထီးျဖူေတာှနွင့္ သမုဒဿဒဇာထီးလုပ္နည္း
 82. သာသနာပိုင္ဆရာေတာှ ေမတဿတာစာ
 83. ေျကးဆင္းတုတြင္းမွ ေပစာ
 84. တရုတ္ျပည္နွင့္ မဟာမိတ္
 85. ေက်ာင္း ဘုရား ဝတ္မိုး ဝတ္ေျမ
 86. ပရိမဿမေရြွဂူေျမကို လွူထိုက္ မလွူထိုက္
 87. တရုတ္ျပည္မွ ေရြွေပရာဇသံနွင့္ ျဗဟဿမာရုပ္
 88. ေအာင္ေျမဘံုေက်ာှ ေက်ာင္းေတာှ
 89. တရုတ္ျပည္မွ ရာဇသံ
 90. တရုတ္ျပည္သို့ ေပးမွာသည့္ ရာဇသံ
 91. ရာဇသံ ၂ရပ္၏ အေျကာင္း
 92. ဆင္ေတာှ
 93. ေရြွေက်ာင္းေတာှကို သံဃာ ပုဂဿဂိုလ္ အပ္ မအပ္
 94. ဆင္ျဖူေတာှ တန္ဆာ
 95. ဆဒဿဒနဿတဇာတ္
 96. မဟာပနာဒမင္းျပာသာဒ္ေတာှ အနံ
 97. လထပ္ ရက္ငင္
 98. တရုတ္ျပည္မွ လက္ေဆာင္လာသူတို့ ထြက္ဆိုခ်က္
 99. တရုတ္သံတို့ကို လြွတ္ေတာှတြင္ အေတြ့ခံသင့္ မခံသင့္
 100. အေလး ေတာင္း တင္း
 101. စကုျမို့က ပင့္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆင္းတုေတာှ
 102. သာသနာေတာှေရးနွင့္ စပ္သည့္ ေမတဿတာစာ
 103. သုဓမဿမရာဇာတြင္ သြင္းသည့္ ေမတဿတာစာ
 104. ေမတဿတာစာ
 105. သသဿငကရိုဋ္အဘိဓာန္လာ ဆင္မ်ိုးအျပား
 106. အာဇာနည္အဂဿငါ ငါးပါး
 107. ဆီမီးျမင္းမိုရ္ ပူေဇာှပံု
 108. ကထိန္သကဿငန္း မသိုးသကဿငန္း
 109. မဟာပိနဿနဲနတ္
 110. မဟာပိနဿနဲနတ္ ပူေဇာှနည္း
 111. ပူေဇာှရမည့္ လ၊ ေန့၊ ရက္
 112. စက္ထိုး စက္ပစ္ ျမင္းခင္းသဘင္
 113. ေဝသဿသဝဏ္နတ္မင္း
 114. အိမ္ေရွ့မင္းနွင့္ ျပည္ထဲေရး
 115. ဖုသ်ွနကဿခတ္နွင့္ သျကဿငန္ေတာှ
 116. စန္းနွင့္နကဿခတ္ အယွဉ္အပူး
 117. ပုဏဿဏာတိထီနွင့္ နနဿဒာတိထီ
 118. အတတ္ပညာ အယုတ္၊ အျမတ္
 119. နာမဇစက္ ဂပါး
 120. ေဗာင္းေတာှဆင္ယင္ျခင္း
 121. ထူးဆန္းေသာ ေျခရာ
 122. သံတမန္တို့၏ သံေတာှဦးတင္ခ်က္
 123. ဘုရားအေနကဇာတင္
 124. ဥဒည္ဘြားက ဆက္သသည့္ ရွိျကာမုနိဘုရား
 125. တရုတ္ျပည္နွင့္ သာသနာ
 126. ရခိုင္ ဂပါး ပုဏဿဏား
 127. ပုေရာဟိတ္ ေျမွာက္ထိုက္သူ
 128. ေအာင္ပင္လယ္ နနဿဒာကန္ ေရြွေလာင္းေျမာင္း
 129. အေလး၊ ေတာင္း၊ တင္း၊ ေတာင္၊ တာ
 130. ဆင္ျကိုးေရြွကူဘုရားနွင့္ သိမ္
 131. ဆီးမီးျမင္းမိုရ္နွင့္ မဟာပိနဿနဲပြဲ
 132. ဝရကာလေနဿတ သာမေဏ
 133. အေသာကာရာမေက်ာင္းေတာှ
 134. ျမို့သစ္စား
 135. ေက်ာင္းေတာှကမဿပည္း
 136. မဟာဒါန္ဝန္
 137. သီဟိုဠ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို့
 138. စစ္တေကာင္းစား တင္ခ်က္
 139. ပါဝါျပည္နွင့္ ကုသိနာရံု
 140. သီရိစြနဿဒရတ္နွင့္ သားငပါစူ
 141. ေမတဿတာစာ
 142. ေမတဿတာစာ
 143. သျကဿငန္ေတာှ
 144. ၁၂လ ရက္ေပါင္း၃၆၀ သျကဿငန္
 145. ပဥဿစင္းေလာင္း၊ ရွင္ေလာင္း ေရစက္သြန္း
 146. ဥပဇဿဈာယ္ဆရာ၊ နိသ်ည္းဆရာ
 147. ေမတဿတာစာ
 148. ေျမကုရွင္ ဧကစာရ
 149. နရာယနပါ နလတမဿဗု
 150. သရက္ျမို့မွ ဆင္ေတာှ
 151. ငါးပတ္ေခ်ာင္း အေရွ့ဘက္တြင္ ေမြးျမင္သည့္ဆင္
 152. သုဓမဿမာဇရပ္ေတာှ စာေတာှျပန္ပြဲ
 153. ပိဋကတ္တိုက္ေတာှ
 154. ပုဂဿဂလိက အလွူေတာှ
 155. မင္းကြန္းဘုရား ဘိနပ္ေတာှ
 156. ပုဂံျမို့မွ ပံုေတာှ
 157. ေကာင္းမွုေတာှဘုရားမွ နတ္ျကီးငါးပါး
 158. ေျမပံုဘုရားရုပ္တု
 159. တရုတ္ျပည္မွ တမန္တို့ကို စစ္ခ်က္
 160. အထူးထူးေသာ လက္ေဆာင္နွင့္ ေရြွတံဆိပ္
 161. အနဿဓဂူဆင္းတုေတာှ
 162. သတဿတဋဿဌာနရုပ္တုေတာှ
 163. ျပာသာဒ္ေတာှ ထုပိကာ
 164. ေငြစစ္၊ ေငြစင္ ျပုလုပ္ျခင္း
 165. ထူးဆန္းေသာ သရက္သီး
 166. က်ိုင္းလုပ္ေဆာင္ပံု
 167. ဘုရားေလာင္း ဗ်ာဒိတ္ခံဟန္
 168. ပုဂဿဂလိကေက်ာင္း အလွူေတာှ
 169. ပင္းမင္းသမီး၏ ပဋဿဌာန္းဇရပ္ေတာှ
 170. စာေအာင္သံဃာအား လွူဒါန္းျခင္း
 171. ကပဿပဋဿဌိတိ ေလးပါး ေသာဠသ
 172. သျကဿငန္ေတာှေခါှ ျဂိုဟ္နတ္ ပူေဇာှနည္း
 173. ျဖစ္ေတာှစဉ္
 174. ဓာတ္ေတာှေဝပံု သံဂါယနာတင္ပံု
 175. မိေထြးေတာှ ေဂါတမီ
 176. စက္ေတာှရာ စက္လကဿခဏာ
 177. သာသနာေတာှျပု
 178. ေမတဿတာစာ
 179. ဆရာေတာှ သံဃာေတာှတို့ စာရင္း
 180. ပဏဿဏာေတာှ
 181. တံဆိပ္နာမံေတာှ
 182. ေန၊ လ၊ နကဿခတ္ ယွဉ္သြား
 183. တိုင္းခမ္းလွည့္လည္ျခင္း
 184. ေဗဒင္အေရးအေျကာင္း
 185. သိမဂဿငပန္းရည္
 186. ထန္းက်င့္ပင္
 187. ဖဝါးမွန္တိုင္
 188. ၁၉နွစ္ သာမေဏကို ပဥဿစင္းခံျခင္း
 189. ေမတဿတာစာ
 190. ေမတဿတာစာ
 191. ရက္ ငင္သင့္ မငင္သင့္
 192. ၁၂လ၊ ၁၃လ ျပု၍ ဝါကပ္သင့္ မကပ္သင့္
 193. ရက္ေပါင္း ၃၆၀
 194. အရုဏ္နွင့္ ကာလိက
 195. သီရိပါဒ ေျခေတာှရာ
 196. သီရိပါဒ စက္ေတာှရာနွင့္ မန္းစက္ေတာှရာ
 197. ေမတဿတာစာ
 198. ေဆးက်မ္းစု
 199. ေဗဒင္က်မ္းစု
 200. သဒဿဒါ၊ ဆန္း၊ လကဿငာက်မ္းစု
 201. ေဆးက်မ္း
 202. ေဗဒင္က်မ္း
 203. သဒဿဒါက်မ္းစု
 204. ပုဏဿဏားတို့ အမူအရာကို ဆိုသည့္စာ
 205. သစဿစာျပုပံု
 206. ေမတဿတာစာ
 207. ေမတဿတာစာ
 208. စက္ေတာှရာ ပမာဏ
 209. စက္ေတာှရာ ေတာင္၊ တာ ဖြဲ့ပံု
 210. ေလာကီက်မ္း၊ ေလာကုတဿတရာက်မ္း ညီ မညီ
 211. ညဉ့္သံုးယာမ္
 212. မဟာေဗာဓိေညာင္ေတာှ
 213. မဟာေဗာဓိနွင့္ တိုင္းျကီးတို့၏ အကြာအေဝး
 214. ျဗိဟဇ္၊ ေဇာတိတတြက်မ္း ပါဌ္အနက္
 215. မဟာမိတ္ လကဿခဏာ
 216. ပံုေတာှ ပကဿခဒိန္
 217. လ ျကပ္၊မျကပ္
 218. မိတဿထိလာကန္ေတာှ သမိုင္း
 219. ေမတဿတာစာ
 220. မင္းရွင္ေစာ၏ ကန္ေခ်ာင္း၊ ဆည္ေျမာင္း
 221. ကိုင္းမားျမို့ သံဃာေတာှတို့ ေပးစာ
 222. ကိုင္းမားျမို့ သံဃာေတာှသို့ ဆရာေတာှ၏ ေပးစာ
 223. ေျမြစိမ္းေခါင္းမွ ပုလဲ
 224. သတဿတဋဿဌာနနွင့္ ေဗာဓိမဏဿဍိုင္
 225. ေျကးအုတ္မွ အကဿခရာ
 226. ယခုအခါ သမုတိသံဃာ ရွိ၊မရွိ
 227. ဥပုပ္ပဝါရဏာ ဝါဆို၊ဝါကပ္
 228. အာပတ္ ေျဖ၊မေျဖ
 229. ရဟန္းေတာှမ်ား သုသာန္သို့ လိုက္၊မလိုက္
 230. ပဌမ၊ မဇဿဈိမ၊ ပစဿဆိမ ဗုဒဿဓဝစန
 231. ေအာင္စည္းခံုဘုရားမွ ေျကးနီျပား
 232. ေကတုမတီသို့ လွည့္လည္ျခင္း
 233. ဆည္က်ိုးကို ေဘာင္ခတ္ရာ သိျကား သိ၊မသိ
 234. ေမတဿတာစာ
 235. ေမတဿတာစာ
 236. ေလးအတတ္
 237. ဓမဿမကဿခနဿဓာ ၈၄၀၀၀
 238. မကိုဋ္သင္းက်စ္ေတာှ
 239. ရဟန္းေတာှမ်ား ကူးတို့ခြန္ လြတ္သင့္၊ မလြတ္သင့္
 240. မင္းကြန္းဘုရား အုတ္ရိုးမွ ေရျကည္ထြက္ျခင္း
 241. စာေတာှျပန္
 242. ရွင္သူငယ္အိပ္မက္
 243. ေမတဿတာစာ
 244. ဒကဿခိဏသာခါ ေဗာဓိသား
 245. မိုးနဲေစာှဘြား ဆက္သသည့္ေက်ာက္
 246. ေရြွဘံုသာဘုရားမွ ေျကးနီစာ
 247. စစ္ကိုင္းေတာရ
 248. ေနေခါှ၊ လေခါှ နကဿခတ္ ေန၊လ
 249. ဆင္ျဖူေတာှသိမ္း မဂဿငလာ
 250. စာျကည့္၊ စာတည္း၊ လဝတ္၊ ဆြမ္းဆန္ေတာှ
 251. သီဟိုဠ္မွ မဟာေဗာဓိ
 252. ေဗာဓိပင္ စိုက္ပ်ိုးနည္း
 253. ပိဋကတ္ကို အက်အေပါက္မရွိ ေရးသားရန္
 254. သုရဋဿဌိက ေျမ
 255. ကာသိအရပ္
 256. ယုဒဿဓေယာဂက်မ္း
 257. ေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္း
 258. အမ်ိုးေလးပါး
 259. မင္းလွေက်ာှစြာေပး ေမတဿတာစာ
မွတ္သားဖြယ္ရာ အကဿခရာစဉ္မ်ား


က်ြန္ေတာှကေတာ့ ဒီက်မ္းကို သမနဿတစကဿခုဒီပနီေလာက္၊ စြယ္စံုေက်ာှထင္ေလာက္ မျကိုက္ဘူး။ ဘိုးေတာှဗဒံုမင္း ေမးတာေတြကို ေျဖထားတဲ့ စာအုပ္မို့ အေျကာင္းအရာ ေတာှေတာှမ်ားမ်ားက ဘုရင္ေတြ၊ ေတာှဝင္ ထံုးတမ္းစဉ္လာေတြ၊ မင္းခမ္းမင္းနားေတြနဲ့ ပတ္သက္ေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။ တခ်ို့ ထူးျခားတဲ့ ေလာကီေရးရာ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုလည္း တရားသေဘာေတြနဲ့ ယွဉ္တြဲျပီး တြက္ခ်က္တာမို့ အားမရ ျဖစ္မိတယ္။ ဘုရင္ကလည္း တစ္ခုခုျဖစ္ သာသနာပိုင္ကို ေမးေတာ့တာပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဉာဏ္နဲ့ မစဉ္းစားဘူး။ ဥပမာ ထူးဆန္းတဲ့ ေျခရာတစ္ခု ေတြ့လို့ သာသနာပိုင္ကို ဘာေျခရာ ျဖစ္မလဲလို့ သြားျပီး တြက္ခ်က္ ခိုင္းသတဲ့။ ေျခရာျကီးေတြက နွစ္ေတာင္ေက်ာှေတြ။ အဲဒီေတာ့ ဘုန္းေတာှျကီးက ဒါဟာ နတ္ေတြက ျကည့္ရွုေစာင္မေနတာကို ျပတဲ့ အခ်င္းအရာဆိုျပီး ေျဖရွင္းေပးလိုက္တယ္။ ေကာင္းေရာ။ ဘုရင္ဆိုေတာ့လည္း သူ့ကို နတ္ေတြ ေစာင့္ေရွာက္တယ္ေျပာရင္ သေဘာက်တယ္ ထင္ပါရဲ့။ ဒီလိုမ်ိုးပဲ ေကာင္းကင္ကေန ေတာှလဲသံလို ျမည္ဟီးျပီး က်လာတဲ့ ေက်ာက္တံုးကိုလည္း ဘာေက်ာက္ ညာေက်ာက္ဆိုျပီး က်မ္းဂန္ေတြနဲ့ သြားညွိလိုက္ေတာ့ ေရလိုက္လြဲသြားတာကို က်ြန္ေတာှ တစ္ခါ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ [link] ဒါေတြကလြဲလို့ က်န္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကေတာ့ မွတ္သားစရာ အမ်ားျကီး ရပါတယ္။ ေဈးကေတာ့ အေတာှျကီးတယ္ ထင္ရေပမယ့္ စာမ်က္နွာ ဂဝဝေက်ာှတာရယ္ ဗဟုသုတေတြ အမ်ားျကီး ပါတာရယ္ေျကာင့္ တန္တယ္လို့ပဲ ဆိုပါရေစ။ ကိုယ့္ရဲ့အျမင္ အျခားသူေတြရဲ့အျမင္ကို ဖလွယ္နိုင္ဖို့ Myanmar Book Catalogue မွာ တင္ထားလိုက္ပါတယ္။


No response to “အေမးေတာှေျဖက်မ္းျကီး”

 
© 2009 NYI LYNN SECK 18+ DEN. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz