Saturday, August 22, 2009

အေမးေတာှေျဖက်မ္းျကီး


Image Hosted by ImageShack.us

အေမးေတာှေျဖက်မ္းျကီး
ပထမ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာှဘုရားျကီး
ဒုတိယအျကိမ္
သာသနာေရးဝန္ျကီးဌာန
၂၀၀၇
ဂဝဝဝက်ပ္ဒုတိယအျကိမ္ရိုက္ အမွာစာ
နိဒါန္း
ပဋိညာဉ္ စကားရပ္
 1. ဆင္မ်ိုး ၁ဝပါး
 2. ဆင္၏ အတိုင္းအတာ
 3. ေရြွဆင္ရုပ္ လွူသင့္ မလွူသင့္
 4. မကိုဋ္သင္းက်စ္ေတာှ
 5. ဆရာေတာှ သီတင္းသံုးရန္ေက်ာင္း
 6. တံဆိပ္နာမံေတာှ
 7. သဥဿဇာလီေနရာေတာှ
 8. နကဿခတ္နွင့္ဆန္း
 9. တံခါးေတာှ ၁၂ရပ္
 10. အဘိေသက မဂဿငလာ
 11. ထီးျဖူေတာှ
 12. အဘိသိက္ခံ ပလဿလင္ေတာှ
 13. အင္းပ်ဉ္ေတာှ
 14. သာသနာျပု ေစလြွတ္ျခင္း
 15. တုရိုဏ္တိုင္
 16. တုရိုဏ္တိုင္ ပမာဏ
 17. ျမို့ေထာင္ေစတီ ေလးဆူ
 18. အဘိသိက္ခံ ေရသဖန္းပ်ဉ္
 19. ဘဒဿဒပီဌ ပလဿလင္ေတာှ
 20. အဘိသိက္ခံ မဏဿဍပ္
 21. ဌာပနာတိုက္ ကမဿပည္း
 22. ရာဇာဘိေသက အစီအရင္
 23. ကသဿသပ ေဗာဇဿဈင္သုတ္
 24. မိဖုရားျကီး အဘိသိက္ ခံသင့္ မခံသင့္
 25. သာသနာေတာှ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း
 26. အိမ္ေရွ့မင္း ဘြဲ့တံဆိပ္ေတာှ
 27. ျပာသာဒ္မအခ်အင္းပ်ဉ္
 28. အိမ္ေရွ့မင္းဘြဲ့ ဆန္းဂိုဏ္း
 29. စလြယ္ေတာှ
 30. စုဒဿဒသဘတ္
 31. သက္ေတာှရွည္ရန္
 32. ဘာသာျပန္
 33. မင္းဧကရာဇ္၏ စလြယ္ေတာှ
 34. သုဒဿဒိယပုဏဿဏားနွင့္ ပုဏဿဏားအျပား
 35. မင္းအဆက္ဆက္ အဘိေသက မဂဿငလာ
 36. ရာဇာဘိေသကသဘင္၌ ဝတ္ဆင္ရန္
 37. မဟာပိနဿနဲနတ္
 38. ေရြွေတာင္ေဝွးေတာှ
 39. ပတဿထနာျပုပံု
 40. မဟာမုနိဘုရားျကီး
 41. တိုင္းခမ္းလွည့္လည္ျခင္း
 42. သာသနာေတာှေရး
 43. ေျမတုန္လွုပ္ျခင္း
 44. နနဿဒိဝဋဿဋ က်ီးေျခသဏဿဌာန္ မင္းခမ္းေတာှ
 45. ေက်ာင္း ဘုရား ဝတ္မိုး ဝတ္ေျမ
 46. ကမဿပည္းေက်ာက္စာေတာှ
 47. ေက်ာက္စာေတာှ
 48. ထီးေဆာင္းေတာှမဂဿငလာ
 49. မာရဘင္ဥကင္ရာဇပလဿလင္
 50. ျဗာဟဿမဏစာရိတဿတ
 51. ေကသရဗီဇနီ
 52. ရာဇပလဿလင္ေတာှ
 53. စုေရးဝန္းေရး ခန့္သင့္ မခန့္သင့္
 54. သစ္ေခါက္ဆိုးနွင့္ ဝတ္ျဖူ
 55. ဂုဏဿဏရတဿတ စနဿဒဂုဏဿဏေက်ာှသူတို့ စလြယ္
 56. ေရတြင္းေရကန္ ေဆးခပ္ျခင္း
 57. ရာဇပလဿလင္ ထီးျဖူေတာှ လုပ္နည္း
 58. တံခြန္ကုကဿကား
 59. ပုဏဿဏားတို့ က်င့္နည္း ထမ္းရြက္နည္း
 60. လွိုင္ျမို့စား ေမတဿတာစာ
 61. မင္းခမ္းမင္းေဆာင္ေတာှ
 62. သာသနာပိုင္ဆရာေတာှ ေမတဿတာစာ
 63. တံဆိပ္နာမံေတာှ အဆံုးအျဖတ္
 64. ေက်ာင္းေတာှ ေျပာင္းသင့္ မေျပာင္းသင့္
 65. ရာေဇာဝါဒဝဏဿဏနာ ေမတဿတာစာ
 66. ပိုက္ကြန္ေရာင္းသူတို့ အကုသိုလ္ ျဖစ္ မျဖစ္
 67. သာသနာပိုင္ဆရာေတာှ ေမတဿတာစာ
 68. သဒဿဒါက်မ္းစုမ်ား
 69. ေဗဒင္က်မ္းစုမ်ား
 70. တက္က်မ္းစုမ်ား
 71. အလကဿငာက်မ္းစုမ်ား
 72. ဆန္းက်မ္း
 73. အဘိဓာန္က်မ္းစုမ်ား
 74. ဣတိဟာသက်မ္းစုမ်ား
 75. နီတိက်မ္း
 76. ဓမဿမသတ္က်မ္းစု
 77. ေဆးက်မ္းစု
 78. ဝိသံုဂါမေျမစားေပးရာ ထိုက္ မထိုက္
 79. သိမ္အေျကာင္းအရာ ေမတဿတာစာ
 80. လက္ဝဲလက္ယာ ထီးျဖူေတာှ
 81. ထီးျဖူေတာှနွင့္ သမုဒဿဒဇာထီးလုပ္နည္း
 82. သာသနာပိုင္ဆရာေတာှ ေမတဿတာစာ
 83. ေျကးဆင္းတုတြင္းမွ ေပစာ
 84. တရုတ္ျပည္နွင့္ မဟာမိတ္
 85. ေက်ာင္း ဘုရား ဝတ္မိုး ဝတ္ေျမ
 86. ပရိမဿမေရြွဂူေျမကို လွူထိုက္ မလွူထိုက္
 87. တရုတ္ျပည္မွ ေရြွေပရာဇသံနွင့္ ျဗဟဿမာရုပ္
 88. ေအာင္ေျမဘံုေက်ာှ ေက်ာင္းေတာှ
 89. တရုတ္ျပည္မွ ရာဇသံ
 90. တရုတ္ျပည္သို့ ေပးမွာသည့္ ရာဇသံ
 91. ရာဇသံ ၂ရပ္၏ အေျကာင္း
 92. ဆင္ေတာှ
 93. ေရြွေက်ာင္းေတာှကို သံဃာ ပုဂဿဂိုလ္ အပ္ မအပ္
 94. ဆင္ျဖူေတာှ တန္ဆာ
 95. ဆဒဿဒနဿတဇာတ္
 96. မဟာပနာဒမင္းျပာသာဒ္ေတာှ အနံ
 97. လထပ္ ရက္ငင္
 98. တရုတ္ျပည္မွ လက္ေဆာင္လာသူတို့ ထြက္ဆိုခ်က္
 99. တရုတ္သံတို့ကို လြွတ္ေတာှတြင္ အေတြ့ခံသင့္ မခံသင့္
 100. အေလး ေတာင္း တင္း
 101. စကုျမို့က ပင့္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆင္းတုေတာှ
 102. သာသနာေတာှေရးနွင့္ စပ္သည့္ ေမတဿတာစာ
 103. သုဓမဿမရာဇာတြင္ သြင္းသည့္ ေမတဿတာစာ
 104. ေမတဿတာစာ
 105. သသဿငကရိုဋ္အဘိဓာန္လာ ဆင္မ်ိုးအျပား
 106. အာဇာနည္အဂဿငါ ငါးပါး
 107. ဆီမီးျမင္းမိုရ္ ပူေဇာှပံု
 108. ကထိန္သကဿငန္း မသိုးသကဿငန္း
 109. မဟာပိနဿနဲနတ္
 110. မဟာပိနဿနဲနတ္ ပူေဇာှနည္း
 111. ပူေဇာှရမည့္ လ၊ ေန့၊ ရက္
 112. စက္ထိုး စက္ပစ္ ျမင္းခင္းသဘင္
 113. ေဝသဿသဝဏ္နတ္မင္း
 114. အိမ္ေရွ့မင္းနွင့္ ျပည္ထဲေရး
 115. ဖုသ်ွနကဿခတ္နွင့္ သျကဿငန္ေတာှ
 116. စန္းနွင့္နကဿခတ္ အယွဉ္အပူး
 117. ပုဏဿဏာတိထီနွင့္ နနဿဒာတိထီ
 118. အတတ္ပညာ အယုတ္၊ အျမတ္
 119. နာမဇစက္ ဂပါး
 120. ေဗာင္းေတာှဆင္ယင္ျခင္း
 121. ထူးဆန္းေသာ ေျခရာ
 122. သံတမန္တို့၏ သံေတာှဦးတင္ခ်က္
 123. ဘုရားအေနကဇာတင္
 124. ဥဒည္ဘြားက ဆက္သသည့္ ရွိျကာမုနိဘုရား
 125. တရုတ္ျပည္နွင့္ သာသနာ
 126. ရခိုင္ ဂပါး ပုဏဿဏား
 127. ပုေရာဟိတ္ ေျမွာက္ထိုက္သူ
 128. ေအာင္ပင္လယ္ နနဿဒာကန္ ေရြွေလာင္းေျမာင္း
 129. အေလး၊ ေတာင္း၊ တင္း၊ ေတာင္၊ တာ
 130. ဆင္ျကိုးေရြွကူဘုရားနွင့္ သိမ္
 131. ဆီးမီးျမင္းမိုရ္နွင့္ မဟာပိနဿနဲပြဲ
 132. ဝရကာလေနဿတ သာမေဏ
 133. အေသာကာရာမေက်ာင္းေတာှ
 134. ျမို့သစ္စား
 135. ေက်ာင္းေတာှကမဿပည္း
 136. မဟာဒါန္ဝန္
 137. သီဟိုဠ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို့
 138. စစ္တေကာင္းစား တင္ခ်က္
 139. ပါဝါျပည္နွင့္ ကုသိနာရံု
 140. သီရိစြနဿဒရတ္နွင့္ သားငပါစူ
 141. ေမတဿတာစာ
 142. ေမတဿတာစာ
 143. သျကဿငန္ေတာှ
 144. ၁၂လ ရက္ေပါင္း၃၆၀ သျကဿငန္
 145. ပဥဿစင္းေလာင္း၊ ရွင္ေလာင္း ေရစက္သြန္း
 146. ဥပဇဿဈာယ္ဆရာ၊ နိသ်ည္းဆရာ
 147. ေမတဿတာစာ
 148. ေျမကုရွင္ ဧကစာရ
 149. နရာယနပါ နလတမဿဗု
 150. သရက္ျမို့မွ ဆင္ေတာှ
 151. ငါးပတ္ေခ်ာင္း အေရွ့ဘက္တြင္ ေမြးျမင္သည့္ဆင္
 152. သုဓမဿမာဇရပ္ေတာှ စာေတာှျပန္ပြဲ
 153. ပိဋကတ္တိုက္ေတာှ
 154. ပုဂဿဂလိက အလွူေတာှ
 155. မင္းကြန္းဘုရား ဘိနပ္ေတာှ
 156. ပုဂံျမို့မွ ပံုေတာှ
 157. ေကာင္းမွုေတာှဘုရားမွ နတ္ျကီးငါးပါး
 158. ေျမပံုဘုရားရုပ္တု
 159. တရုတ္ျပည္မွ တမန္တို့ကို စစ္ခ်က္
 160. အထူးထူးေသာ လက္ေဆာင္နွင့္ ေရြွတံဆိပ္
 161. အနဿဓဂူဆင္းတုေတာှ
 162. သတဿတဋဿဌာနရုပ္တုေတာှ
 163. ျပာသာဒ္ေတာှ ထုပိကာ
 164. ေငြစစ္၊ ေငြစင္ ျပုလုပ္ျခင္း
 165. ထူးဆန္းေသာ သရက္သီး
 166. က်ိုင္းလုပ္ေဆာင္ပံု
 167. ဘုရားေလာင္း ဗ်ာဒိတ္ခံဟန္
 168. ပုဂဿဂလိကေက်ာင္း အလွူေတာှ
 169. ပင္းမင္းသမီး၏ ပဋဿဌာန္းဇရပ္ေတာှ
 170. စာေအာင္သံဃာအား လွူဒါန္းျခင္း
 171. ကပဿပဋဿဌိတိ ေလးပါး ေသာဠသ
 172. သျကဿငန္ေတာှေခါှ ျဂိုဟ္နတ္ ပူေဇာှနည္း
 173. ျဖစ္ေတာှစဉ္
 174. ဓာတ္ေတာှေဝပံု သံဂါယနာတင္ပံု
 175. မိေထြးေတာှ ေဂါတမီ
 176. စက္ေတာှရာ စက္လကဿခဏာ
 177. သာသနာေတာှျပု
 178. ေမတဿတာစာ
 179. ဆရာေတာှ သံဃာေတာှတို့ စာရင္း
 180. ပဏဿဏာေတာှ
 181. တံဆိပ္နာမံေတာှ
 182. ေန၊ လ၊ နကဿခတ္ ယွဉ္သြား
 183. တိုင္းခမ္းလွည့္လည္ျခင္း
 184. ေဗဒင္အေရးအေျကာင္း
 185. သိမဂဿငပန္းရည္
 186. ထန္းက်င့္ပင္
 187. ဖဝါးမွန္တိုင္
 188. ၁၉နွစ္ သာမေဏကို ပဥဿစင္းခံျခင္း
 189. ေမတဿတာစာ
 190. ေမတဿတာစာ
 191. ရက္ ငင္သင့္ မငင္သင့္
 192. ၁၂လ၊ ၁၃လ ျပု၍ ဝါကပ္သင့္ မကပ္သင့္
 193. ရက္ေပါင္း ၃၆၀
 194. အရုဏ္နွင့္ ကာလိက
 195. သီရိပါဒ ေျခေတာှရာ
 196. သီရိပါဒ စက္ေတာှရာနွင့္ မန္းစက္ေတာှရာ
 197. ေမတဿတာစာ
 198. ေဆးက်မ္းစု
 199. ေဗဒင္က်မ္းစု
 200. သဒဿဒါ၊ ဆန္း၊ လကဿငာက်မ္းစု
 201. ေဆးက်မ္း
 202. ေဗဒင္က်မ္း
 203. သဒဿဒါက်မ္းစု
 204. ပုဏဿဏားတို့ အမူအရာကို ဆိုသည့္စာ
 205. သစဿစာျပုပံု
 206. ေမတဿတာစာ
 207. ေမတဿတာစာ
 208. စက္ေတာှရာ ပမာဏ
 209. စက္ေတာှရာ ေတာင္၊ တာ ဖြဲ့ပံု
 210. ေလာကီက်မ္း၊ ေလာကုတဿတရာက်မ္း ညီ မညီ
 211. ညဉ့္သံုးယာမ္
 212. မဟာေဗာဓိေညာင္ေတာှ
 213. မဟာေဗာဓိနွင့္ တိုင္းျကီးတို့၏ အကြာအေဝး
 214. ျဗိဟဇ္၊ ေဇာတိတတြက်မ္း ပါဌ္အနက္
 215. မဟာမိတ္ လကဿခဏာ
 216. ပံုေတာှ ပကဿခဒိန္
 217. လ ျကပ္၊မျကပ္
 218. မိတဿထိလာကန္ေတာှ သမိုင္း
 219. ေမတဿတာစာ
 220. မင္းရွင္ေစာ၏ ကန္ေခ်ာင္း၊ ဆည္ေျမာင္း
 221. ကိုင္းမားျမို့ သံဃာေတာှတို့ ေပးစာ
 222. ကိုင္းမားျမို့ သံဃာေတာှသို့ ဆရာေတာှ၏ ေပးစာ
 223. ေျမြစိမ္းေခါင္းမွ ပုလဲ
 224. သတဿတဋဿဌာနနွင့္ ေဗာဓိမဏဿဍိုင္
 225. ေျကးအုတ္မွ အကဿခရာ
 226. ယခုအခါ သမုတိသံဃာ ရွိ၊မရွိ
 227. ဥပုပ္ပဝါရဏာ ဝါဆို၊ဝါကပ္
 228. အာပတ္ ေျဖ၊မေျဖ
 229. ရဟန္းေတာှမ်ား သုသာန္သို့ လိုက္၊မလိုက္
 230. ပဌမ၊ မဇဿဈိမ၊ ပစဿဆိမ ဗုဒဿဓဝစန
 231. ေအာင္စည္းခံုဘုရားမွ ေျကးနီျပား
 232. ေကတုမတီသို့ လွည့္လည္ျခင္း
 233. ဆည္က်ိုးကို ေဘာင္ခတ္ရာ သိျကား သိ၊မသိ
 234. ေမတဿတာစာ
 235. ေမတဿတာစာ
 236. ေလးအတတ္
 237. ဓမဿမကဿခနဿဓာ ၈၄၀၀၀
 238. မကိုဋ္သင္းက်စ္ေတာှ
 239. ရဟန္းေတာှမ်ား ကူးတို့ခြန္ လြတ္သင့္၊ မလြတ္သင့္
 240. မင္းကြန္းဘုရား အုတ္ရိုးမွ ေရျကည္ထြက္ျခင္း
 241. စာေတာှျပန္
 242. ရွင္သူငယ္အိပ္မက္
 243. ေမတဿတာစာ
 244. ဒကဿခိဏသာခါ ေဗာဓိသား
 245. မိုးနဲေစာှဘြား ဆက္သသည့္ေက်ာက္
 246. ေရြွဘံုသာဘုရားမွ ေျကးနီစာ
 247. စစ္ကိုင္းေတာရ
 248. ေနေခါှ၊ လေခါှ နကဿခတ္ ေန၊လ
 249. ဆင္ျဖူေတာှသိမ္း မဂဿငလာ
 250. စာျကည့္၊ စာတည္း၊ လဝတ္၊ ဆြမ္းဆန္ေတာှ
 251. သီဟိုဠ္မွ မဟာေဗာဓိ
 252. ေဗာဓိပင္ စိုက္ပ်ိုးနည္း
 253. ပိဋကတ္ကို အက်အေပါက္မရွိ ေရးသားရန္
 254. သုရဋဿဌိက ေျမ
 255. ကာသိအရပ္
 256. ယုဒဿဓေယာဂက်မ္း
 257. ေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္း
 258. အမ်ိုးေလးပါး
 259. မင္းလွေက်ာှစြာေပး ေမတဿတာစာ
မွတ္သားဖြယ္ရာ အကဿခရာစဉ္မ်ား


က်ြန္ေတာှကေတာ့ ဒီက်မ္းကို သမနဿတစကဿခုဒီပနီေလာက္၊ စြယ္စံုေက်ာှထင္ေလာက္ မျကိုက္ဘူး။ ဘိုးေတာှဗဒံုမင္း ေမးတာေတြကို ေျဖထားတဲ့ စာအုပ္မို့ အေျကာင္းအရာ ေတာှေတာှမ်ားမ်ားက ဘုရင္ေတြ၊ ေတာှဝင္ ထံုးတမ္းစဉ္လာေတြ၊ မင္းခမ္းမင္းနားေတြနဲ့ ပတ္သက္ေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။ တခ်ို့ ထူးျခားတဲ့ ေလာကီေရးရာ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုလည္း တရားသေဘာေတြနဲ့ ယွဉ္တြဲျပီး တြက္ခ်က္တာမို့ အားမရ ျဖစ္မိတယ္။ ဘုရင္ကလည္း တစ္ခုခုျဖစ္ သာသနာပိုင္ကို ေမးေတာ့တာပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဉာဏ္နဲ့ မစဉ္းစားဘူး။ ဥပမာ ထူးဆန္းတဲ့ ေျခရာတစ္ခု ေတြ့လို့ သာသနာပိုင္ကို ဘာေျခရာ ျဖစ္မလဲလို့ သြားျပီး တြက္ခ်က္ ခိုင္းသတဲ့။ ေျခရာျကီးေတြက နွစ္ေတာင္ေက်ာှေတြ။ အဲဒီေတာ့ ဘုန္းေတာှျကီးက ဒါဟာ နတ္ေတြက ျကည့္ရွုေစာင္မေနတာကို ျပတဲ့ အခ်င္းအရာဆိုျပီး ေျဖရွင္းေပးလိုက္တယ္။ ေကာင္းေရာ။ ဘုရင္ဆိုေတာ့လည္း သူ့ကို နတ္ေတြ ေစာင့္ေရွာက္တယ္ေျပာရင္ သေဘာက်တယ္ ထင္ပါရဲ့။ ဒီလိုမ်ိုးပဲ ေကာင္းကင္ကေန ေတာှလဲသံလို ျမည္ဟီးျပီး က်လာတဲ့ ေက်ာက္တံုးကိုလည္း ဘာေက်ာက္ ညာေက်ာက္ဆိုျပီး က်မ္းဂန္ေတြနဲ့ သြားညွိလိုက္ေတာ့ ေရလိုက္လြဲသြားတာကို က်ြန္ေတာှ တစ္ခါ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ [link] ဒါေတြကလြဲလို့ က်န္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကေတာ့ မွတ္သားစရာ အမ်ားျကီး ရပါတယ္။ ေဈးကေတာ့ အေတာှျကီးတယ္ ထင္ရေပမယ့္ စာမ်က္နွာ ဂဝဝေက်ာှတာရယ္ ဗဟုသုတေတြ အမ်ားျကီး ပါတာရယ္ေျကာင့္ တန္တယ္လို့ပဲ ဆိုပါရေစ။ ကိုယ့္ရဲ့အျမင္ အျခားသူေတြရဲ့အျမင္ကို ဖလွယ္နိုင္ဖို့ Myanmar Book Catalogue မွာ တင္ထားလိုက္ပါတယ္။


Friday, August 21, 2009

Diary 21.08.2009


ထူးထူးဆန္းဆန္း ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ က်ြန္ေတာှ့ အင္တာနက္က Realtime မရခ်င္ဘူး။ အားလံုး မရတာလား ဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ Google နဲ့ ပတ္သက္တာေတြမွာ မရဘူး။ ေမးလ္ပို့ရင္ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္မလာဘူး။ Attached ဖိုင္ပါရင္ ပိုျကာေသးတယ္။ ဂူဂယ္လ္ ဆာဗာမွာ အခုတင္လိုက္ အခုေပါှမလာဘူး။ မာခ္နဲ့ က်ြန္ေတာှ တိုင္ပင္ျပီး ေဇာှဂ်ီေဖာင့္အသစ္အတြက္ ျပင္စရာ ရွိတာေတြ ျပင္တယ္။ ထပ္ထည့္စရာ ရွိတာေတြ ထပ္ထည့္တယ္။ သူက ခ်က္ခ်င္းျပင္ျပီး ခ်က္ခ်င္းပဲ စမ္းသပ္ဖို့ Google Code မွာတင္တယ္။ က်ြန္ေတာှ သြားျကည့္လိုက္ရင္ အရင္ ဗားရွင္း အေဟာင္းပဲ။ ဘယ္ေလာက္ Refresh လုပ္လုပ္ အသစ္ တက္မလာဘူး။ Browser ေျပာင္းသံုးလည္း မတက္ဘူး။ Ccleaner နဲ့ ကရွ္ေတြဖ်က္ျပီး ျကည့္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ေတာှေတာှ ဒုကဿခေရာက္တယ္။ မသကဿငာလို့ တျခား Proxy ေက်ာှျကည့္လိုက္ေတာ့ အသစ္ Update ျဖစ္သြားတယ္။ ဆန္းျပားတဲ့ နည္းပညာေတြကို က်ြန္ေတာှျဖင့္ နားမလည္ေတာ့ဘူး။ လြယ္ကူလြန္းတဲ့ အရာေတြကို က်ြန္ေတာှတို့ နိုင္ငံမွာ ဘာေျကာင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ထားျကသလဲလို့ ေတြးမိတယ္။

သိပ္မျကာခင္ကာလမွာ ေဇာှဂ်ီ ၂၀၀၉ဟာ Stable ျဖစ္ပါေတာ့မယ္။ ဘေလာ့ေတြကို ၂ဝဝဂ ကေန ၂၀၀၉ ေျပာင္းတာက လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂရုျပုရမယ့္ အဆင့္ေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒါေျကာင့္ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အားလံုးရဲ့ ဘေလာ့ေတြကို မေျပာင္းေစခ်င္ေသးဘူး။ ေျပာင္းပံုေျပာင္းနည္း အဆင့္ဆင့္ကို က်ြန္ေတာှ ေရးထားတာ ရွိတယ္။ တမင္ကို မတင္ေသးတာပါ။ စိတ္ေလာျပီး အလ်င္စလို ေျပာင္းလိုက္ျကမွာ စိုးလို့ပါ။ ျပီးေတာ့ Nomalization မွာ ျပင္ဆင္မွု အနည္းငယ္ ထပ္ရွိခဲ့ရင္ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ေျပာင္းေနရမွာ စိုးလို့ပါပဲ။ ေဖာင့္နဲ့ ကီးဘုတ္ကေတာ့ အဆင့္ျမွင့္လို့ ရပါျပီ။ ဒီည ေနာက္ဆံုး ဗားရွင္းက KeyMaster-0.5.8 နဲ့ Zawgyi-One_2009_August_20_v4.16 ျဖစ္ပါတယ္။ (စမ္းသပ္ကာလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ အခ်ိန္မေရြး အေျပာင္းအလဲ ရွိနိုင္ေသးတာကိုေတာ့ သတိျပုရပါမယ္) ျမန္မာျပည္က သြင္းတဲ့သူေတြ အေနနဲ့ က်ြန္ေတာှ အခုန ေျပာတာေလးကို သတိျပုပါ။ ကိုယ္သြင္းတဲ့ ဗားရွင္းဟာ ဆာဗာေျကာင့္ ေနာက္က်ေနရတာမ်ိုး မျဖစ္ေအာင္ ကီးမာစတာနဲ့ ေဖာင့္ရဲ့ဗားရွင္းနံပါတ္ကို စစ္ေဆးဖို့ လိုပါမယ္။ အခုေျပာေနခ်ိန္ေတာင္ က်ြန္ေတာှ့ဆီမွာ ဗားရွင္းက 0.5.7 လို့ပဲ ျပေနပါေသးတယ္။ ေဖာင့္နဲ့ ကီးဘုတ္ အသစ္ကို ဒီေနရာမွာ ရယူနိုင္ပါတယ္။ အရင္ဟာနဲ့ အသစ္နဲ့ မတူတဲ့ ေျပာင္းလဲမွု အေသးစိတ္ေတြကို Mark ဆီမွာ ဖတ္ရွုနိုင္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ Stable ျဖစ္သြားလို့ ေဇာှဂ်ီသံုးေနသူေတြက ဆက္သံုးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၃လေလာက္ အတြင္းမွာ ဂူဂယ္တို့ ရဟူးတို့လို Search Engine ေတြဟာ စနစ္က်တဲ့ စာလံုးေတြကိုသာ လက္ခံရရွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ Search Result ေတြဟာ ပိုျပီး တိတိက်က်နဲ့ မွန္ကန္လာတာကို ေတြ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဇင္ပံုျပင္မ်ား (၂)

ဇင္ပံုျပင္မ်ား (၂)ပြင့္လင္းေသာ ခ်စ္ျခင္း

တစ္ခါတုန္းက ဘုန္းေတာှျကီး အပါးနွစ္ဆယ္နဲ့ အိရြွင္ ဆိုတဲ့ သီလရွင္မေလး တစ္ပါးတို့ဟာ ဇင္ပညာရွိျကီး တစ္ပါးထံမွာ တပည့္ခံရင္း ပညာသင္ျကားေနပါသတဲ့။ အိရြွင္ဟာ ေခါင္းတံုးတုန္းျပီး အျဖူေရာင္ သင္တိုင္းထည္ကို ဝတ္ဆင္ထားေပမယ့္ သိပ္ျပီး လွပပါတယ္။ ဒါေျကာင့္လည္း ကိုယ္ေတာှ အေတာှမ်ားမ်ားက အိရြွင္ကို တိတ္တိတ္ျကိတ္ျပီး ခ်စ္ခင္ေနျကသတဲ့။ တစ္ရက္မွာေတာ့ အဲဒီအထဲက ကိုယ္ေတာှ တစ္ပါးဟာ အိရြွင္နဲ့ နွစ္ဦးသား ေတြ့ဆံုခိုက္မွာ ရည္းစားစာ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အိရြွင္ဟာ ဘာအေျဖမွ ျပန္မေပးခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ေနာက္တစ္ေန့ ဇန္ဆရာျကီးရဲ့ သင္ျကားမွု ျပီးစီးခ်ိန္ျကမွ အိရြွင္ဟာ မတ္တပ္ထရပ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူ့ကို ရည္းစားစာေပးတဲ့ ကိုယ္ေတာှကို စူးစူးစိုက္စိုက္ျကည့္ရင္း ရွင္တကယ္လို့ က်ြန္မကို တကယ္ နွစ္နွစ္ကာကာ ခ်စ္ျမတ္နိုးတယ္ ဆိုရင္ အခုပဲ က်ြန္မဆီလာျပီး ေပါှေပါှတင္တင္ ေပြ့ဖက္လိုက္ပါလားလို့ ေျပာလိုက္သတဲ့။


အပူ

ဒီလိုနဲ့ အိရြွင္ဟာ အနွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာှ ဇင္တရားေတြကို ေလ့လာက်င့္ျကံ လာရင္းက ေနာက္ဆံုး ကြယ္လြန္မယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ သူမက ရဟန္းအခ်ို့ကို ထင္းေျခာက္ေတြ စုပံုခိုင္းလိုက္ျပီး သူမကေတာ့ အဲဒီ ထင္းေျခာက္ေတြရဲ့ အလယ္မွာ ထိုင္လို့ ထင္းေတြကို မီးရွို့ေစပါသတဲ့။ ရဟန္းတစ္ပါးက အို သီလရွင္ သင္ အဲဒီအထဲမွာ မပူဘူးလားလို့ အလန့္တျကား လွမ္းေမးပါတယ္။ အဲဒီအခါ အိရြွင္က သင့္လို လူညံ့ေတြပဲ ဒါမ်ိုးကိစဿစေလာက္ကို ေရျကီးခြင္က်ယ္ အေလးအနက္ ေျပာေနတာလို့ ျပန္ေျပာလိုက္ပါသတဲ့။ ခဏအျကာမွာေတာ့ မီးေတာက္ေတြ အားေကာင္းလာျပီး အိရြွင္လည္း ကြယ္လြန္သြားပါေတာ့တယ္။


က်ရာေနရာမွာေနထိုင္ျခင္း

တိုရြွီဟာ တစ္ေခတ္တစ္ခါက လြန္စြာထင္ရွားခဲ့တဲ့ ဇင္ပညာရွိတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ေက်ာင္းတိုက္ေပါင္း မ်ားစြာမွာ သတင္းသံုးခဲ့ျပီး နယ္ေျမအနွံ့မွာ လွည့္လည္ သင္ျကားျပသခဲ့တယ္။ သူေနာက္ဆံုး သီတင္းသံုးခဲ့တဲ့ ေနရာမွာဆို တပည့္တပန္းေတြ အမ်ားျကီး ရွိပါသတဲ့။ သူဟာ အဲဒီမွာ ေနထိုင္ရင္းက သင္ျကားမွုေတြကို အျပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မယ္လို့ ေျကညာျပီး သူ့တပည့္ေတြကို သူတို့နွစ္သက္ရာ ေနရာေတြကို ထြက္သြားနိုင္တယ္လို့ ခြင့္ျပုလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တိုရြွီကို ဘယ္သူမွ မေတြ့ရေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ သံုးနွစ္အျကာမွာေတာ့ တိုရြွီရဲ့ တပည့္ေဟာင္း တစ္ေယာက္ဟာ သူတို့ဆရာကို က်ိုတိုမွာရွိတဲ့ တံတားတစ္ခုရဲ့ေအာက္မွာ သူေတာင္းစားေတြနဲ့အတူ ေနထိုင္ေနတာကို ေတြ့ရွိသြားပါတယ္။ ဒါနဲ့ သူ့ကို ပညာေတြ သင္ေပးပါဦးလို့ ေတာင္းပန္ပါသတဲ့။ ငါလုပ္ေနတဲ့ အရာေတြကို သင့္အေနနဲ့ တစ္ရက္နွစ္ရက္ လိုက္လုပ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ ငါသင္ျကားေပးမယ္လို့ တိုရြွီက ကတိျပုလိုက္တယ္။ ဒါနဲ့ အရင္တပည့္ေဟာင္းလည္း အရင္အဝတ္ေတြကိုခ်ြတ္ သူေတာင္းစားလို ဝတ္ဆင္ျပီး တိုရြွီနဲ့အတူ ေနထိုင္ပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ေနာက္တစ္ရက္မွာ သူတို့အထဲက သူေတာင္းစား တစ္ေယာက္ဟာ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ တိုရြွီနဲ့ သူ့တပည့္ဟာ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ ေသဆံုးသူရဲ့ ကိုယ္ခနဿဓာျကီးကို ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ရင္း ေတာင္ကမ္းပါးယံ တစ္ခုမွာ ျမွုပ္နွံလိုက္ျကတယ္။ ျပီးေတာ့မွ သူတို့ စတည္းခ်ရာ တံတားေအာက္ကို ျပန္လာခဲ့ျကပါသတဲ့။ ျပီးေတာ့ တိုရြွီဟာ နွစ္နွစ္ျခိုက္ျခိုက္ျကီးကို အိပ္ေပ်ာှသြားေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့တပည့္ကေတာ့ အိပ္လို့မေပ်ာှပါဘူးတဲ့။ ေနာက္တစ္ေန့ မနက္မိုးလင္းေတာ့ တိုရြွီက ေျပာတယ္။ ငါတို့ ဒီေန့ အစာထြက္ေတာင္းစရာ မလိုဘူး၊ မေန့က ေသသြားတဲ့ လူက အစားအစာတခ်ို့ ခ်န္ရစ္ ထားခဲ့ေသးတယ္လို့ ေျပာျပီး စားေသာက္ေနပါသတဲ့။ တပည့္မွာေတာ့ အဲဒီအစာေတြကို တစ္ကိုက္ တစ္ဖဲ့ေလးေတာင္မွ မစားနိုင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့မွ တိုရြွီက သင္ဟာ ငါလုပ္တဲ့အတိုင္း ဘာမွ လိုက္မလုပ္နိုင္ပါလား။ ဒါေျကာင့္ သင္ ဒီကေန ထြက္ခြာသြားပါေတာ့ ငါ့ကို ထပ္ျပီး မေနွာက္ယွက္ပါနဲ့ေတာ့လို့ ေျပာလိုက္တယ္တဲ့။


ပ်က္သုဉ္းခ်ိန္

ဇင္ပညာရွိျကီး အိုက္က်ူဟာ ငယ္စဉ္ကတည္းက လြန္စြာ ထက္ျမက္ ထူးခ်ြန္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္စဉ္ တစ္ခါတုန္းက သူ့ရဲ့ ဆရာထံမွာ အလြန္ေရွးက်ျပီး တန္ဖိုးျကီးတဲ့ လက္ဖက္ရည္အိုးတစ္လံုး ရွိပါတယ္။ တစ္ေန့ေတာ့ အဲဒီအိုးဟာ အိုက္က်ူေျကာင့္ ကြဲသြားတာမို့ အလြန္ပဲ စိတ္ေသာက ေရာက္ေနပါသတဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ သူ့ဆရာရဲ့ ေျခသံကို ျကားလိုက္ရတာမို့ အိုက္က်ူဟာ အိုးအကြဲကို ေနာက္မွာ ဝွက္ထားလိုက္တယ္။ သူ့ဆရာ အနားေရာက္လာေတာ့ အိုက္က်ူက ဆရာအရွင္ လူေတြဟာ ဘာလို့ ေသဆံုးျကရတာလဲလို့ ေမးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ့ဆရာက ဒါဟာ သဘာဝပဲ ငါ့တပည့္၊ လူေတြမွတင္ မဟုတ္ပါဘူး အရာအားလံုးဟာ တစ္ေန့မွာေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျကရတာပဲလို့ ေျဖလိုက္သတဲ့။ အဲဒီအခါက်မွ အိုက္က်ူက သူ့လက္ထဲမွာ ကြဲေနတဲ့ အိုးအပိုင္းအစေတြကို ထုတ္ျပျပီး ဆရာ့ရဲ့ ေရေနြးအိုးဟာ ပ်က္စီးခ်ိန္ကို ေရာက္ခဲ့ပါျပီလို့ ေလ်ွာက္ထားလိုက္သတဲ့။


လက္ေဆာင္

တစ္ခါတုန္းက ရွိခ်ိရီကိုဂ်ြန္း ဆိုတဲ့ ဘုန္းေတာှျကီးတစ္ပါးဟာ တရားစာေတြကို ရြတ္ဖတ္ေနတုန္း ဓားလြတ္ကိုင္လာတဲ့ သူခိုးတစ္ေယာက္က တက္လာျပီး ဓားျပတိုက္ပါသတဲ့။ အဲဒီအခါ ရွိခ်ိရီက သင္ငါ့ကို မေနွာက္ယွက္ပါနဲ့၊ သင္လိုခ်င္တဲ့ ေငြေတြဟာ ေဟာဟို အံဆြဲထဲမွာ ရွိပါတယ္လို့ ေျပာျပီး တရားစာေတြကို ဆက္လက္ ရြတ္ဖတ္ေနပါသတဲ့။ ခဏျကာေတာ့ ရြတ္ဖတ္မွုကို ခဏရပ္ျပီး သင္အားလံုးေတာ့ မယူသြားေလနဲ့၊ မနက္ျဖန္မွာ ငါအခြန္ေဆာင္ဖို့ရာ ရွိေသးတယ္လို့ ေျပာလိုက္တယ္။ သူခိုးဟာ ေငြအနည္းငယ္ကိုသာ ခ်န္ရစ္ထားခဲ့ျပီး ထြက္ခြာဖို့ ျပင္တယ္။ အဲဒီအခါ ရွိခ်ိရီက သင့္ကို လက္ေဆာင္ေပးတဲ့သူကို သင္က ေက်းဇူးစကား ဆိုသင့္တယ္လို့ ေျပာတဲ့အခါ သူခိုးဟာ ေက်းဇူးတင္ေျကာင္း ေျပာဆိုျပီး ထြက္ခြာ သြားေတာ့တယ္။ ေနာက္ရက္ အနည္းငယ္မွာေတာ့ အဲဒီသူခိုးကို ဖမ္းမိပါတယ္။ ရွိခ်ိရီကို စစ္ေဆးတဲ့အခါ သူက ငါသိသေလာက္ေတာ့ ဒီလူဟာ သူခိုး မဟုတ္ပါဘူးတဲ့၊ သူ့ကို ငါေငြေတြ ေပးလိုက္တဲ့အခါ သူက ငါ့ကိုေက်းဇူးတင္ေျကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္လို့ ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီသူခိုးဟာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံျပီးလို့ ေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ရွိခ်ိရီဆီကို ေရာက္လာျပီး သူ့ရဲ့ တပည့္ ျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။က်ြန္ေတာှရေသာ သင္ခန္းစာ

 1. လူေတြဟာ ခိုးေျကာင္ခိုးဝွက္ လုပ္ရတာကို သိပ္အရသာေတြ့တယ္။
 2. မီးထက္ျပင္းတဲ့ အပူေတြလည္း ရွိနိုင္တယ္။
 3. က်ရာေနရာ ျဖစ္ရာဘဝမွာ မေနတတ္တဲ့သူဟာ ေပါင္းသင္းဖို့ ခက္ခဲတယ္။
 4. အရာအားလံုးမွာ သူ့အခ်ိန္ဆိုတာ ရွိတယ္။
 5. ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ျခင္း။Thursday, August 20, 2009

ဇင္ပံုျပင္မ်ား (၁)

ဇင္ပံုျပင္မ်ား (၁)

Zen ဘာသာမွာ ဒီလို ပံုတိုပတ္စ ေလးေတြကို Koan လို့ေခါှျကတယ္။ ဟိုတစ္ေန့က ေဒါက္တာသင္းသင္းရဲ့ ဇင္စာအုပ္ေလးကို ဆရာတစ္ေယာက္က လက္ေဆာင္ေပးလို့ က်ြန္ေတာှ ဖတ္မိျပီး အဲဒီလို ကို့အာန္ ေလးေတြကို သေဘာက်မိတာနဲ့ လိုက္ရွာဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကဟာေတြကေတာ့ ashidakim က က်ြန္ေတာှ နွစ္သက္တဲ့ တခ်ို့ကို ဘာသာျပန္ထားတာပါ။ေရေနြးခြက္

တစ္ခါတုန္းက ဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ့ မီဂ်ီေခတ္မွာ နန္အင္း လို့ေခါှတဲ့ ဇင္ပညာရွိျကီးတစ္ဦး ရွိတယ္။ တစ္ေန့ေတာ့ သူ့ဆီကို တကဿကသိုလ္ ပါေမာကဿချကီးတစ္ေယာက္က ဇင္အေျကာင္း ေမးဖို့ ေရာက္လာပါသတဲ့။ နန္အင္းဟာ ပါေမာကဿချကီးကို ေရေနြးျကမ္းနဲ့ ဧည့္ခံတယ္။ သူဟာ ေရေနြးခြက္ထဲကို ေရေနြးထည့္ေနလိုက္တာ လ်ွံက်ေနတာေတာင္ မရပ္ေသးဘဲ ဆက္ထည့္ေနတယ္တဲ့။ ဒါကို ပါေမာကဿချကီး ျမင္ေတာ့ ေရေနြးေတြခြက္နဲ့အျပည့္ ျဖစ္ေနျပီ၊ ထပ္ေလာင္းထည့္လို့ ဘယ္လို ရေတာ့မလဲ လို့ ေျပာလိုက္သတဲ့။ အဲဒီအခါက်မွ နန္အင္းက ပါေမာကဿချကီးလည္း ဒီေရေနြးခြက္လိုပါပဲတဲ့။ ကိုယ့္အယူအဆ ကိုယ့္အျမင္ေတြ သက္သက္နဲ့ အျပည့္ျဖစ္ေနေလေတာ့ ဒါေတြကိုမွ အရင္ ထုတ္ပယ္မထားရင္ က်ြန္ေတာှ့အေနနဲ့ ဘယ္လိုလုပ္ ဇင္အေျကာင္းကို ေျပာျပရမလဲလို့ ျပန္ေျပာလိုက္ေတာ့တယ္။


နာခံျခင္း

ဇင္ပညာရွိျကီး ဘန္ခိရဲ့ ေဟာေျပာပြဲတိုင္းကို သူ့ရဲ့ တပည့္ေတြသာမက၊ အျခား အယုတ္ အလတ္ အျမတ္ မေရြး လာေရာက္ နားေထာင္ျကပါသတဲ့။ သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ခက္ခဲတဲ့ က်မ္းစာေတြကို ကိုးကားျပီး ေဟာေျပာျခင္း မျပုပါဘူး။ သူေျပာသမ်ွဟာ သူ့နွလံုးသားထဲကေန တိုက္ရိုက္လာျပီး နားေထာင္သူေတြရဲ့ နွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ စီးကူးေစတာမ်ိုးပါ။ တစ္ရက္က်ေတာ့ သူ့ဆီကို နိခ်ိရန္ ဘုန္းေတာှျကီးတစ္ပါး ေရာက္လာျပီး စကားစစ္ထိုးဖို့ ျပုပါသတဲ့။ ဒီမယ္ ဇင္ဆရာျကီး ခင္ဗ်ားကို သိပ္ျကိုက္ေနတဲ့ လူေတြကေတာ့ ခင္ဗ်ားေျပာသမ်ွ နားေထာင္ျပီး လိုက္လုပ္ျကတာေပါ့ေလ၊ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာှ့လို လူမ်ိုးကေတာ့ ခင္ဗ်ား ေျပာသမ်ွ လက္ခံလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ား က်ြန္ေတာှ့ကို ခင္ဗ်ားစကား နားေထာင္လာေအာင္ လုပ္နိုင္ပါ့မလားလို့ စိန္ေခါှလိုက္တယ္။ အဲဒီအခါ ဘန္ခိက ဟုတ္ပါျပီ ခင္ဗ်ား က်ြန္ေတာှ့အနား လာခဲ့ပါ က်ြန္ေတာှ ေျပာျပပါမယ္လို့ ျပန္ေျဖသတဲ့။ ဒါနဲ့ အဲဒီဘုန္းေတာှျကီးလည္း လူေရွ့တိုးထြက္ျပီး ဘန္ခိအနားကို သြားလိုက္သတဲ့။ ဘန္ခိက ျပံုးျပီး က်ြန္ေတာှ့ရဲ့ ဘယ္ဘက္ကို လာပါလို့ ဆိုေတာ့ သူလည္း ဘယ္ဘက္ကို သြားလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ မဟုတ္ေသးဘူး ခင္ဗ်ား ညာဘက္ကိုသာ လာရင္ က်ြန္ေတာှတို့ ပိုစကားေျပာလို့ ေကာင္းမွာပဲလို့ ေျပာျပန္ေတာ့ ညာဘက္ကို ေျပာင္းလိုက္သတဲ့။ အဲဒီေတာ့မွ ဘန္ခိက ကဲ ခင္ဗ်ား ျမင္ျပီ မဟုတ္လား၊ ခင္ဗ်ား အခုပဲ က်ြန္ေတာှ့စကား နားေထာင္ေနျပီေလ။ တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ သိပ္ျပီး ျကင္နာတတ္တဲ့ လူပါပဲ။ အခုေတာ့ ထိုင္ျပီးသာ က်ြန္ေတာှေျပာသမ်ွ နားေထာင္ပါေတာ့လို့ ဆိုလိုက္သတဲ့။


သတိေပးခ်က္

ဆရာေတာှတန္ဇန္းဟာ သူကြယ္လြန္ခါနီးက်ေတာ့ ပိုစ့္ကဒ္ေျခာက္ဆယ္မွာ စာေရးျပီး တပည့္ေတြကို ပို့ေစပါသတဲ့။ ျပီးေတာ့မွ သူကြယ္လြန္သြားခဲ့တယ္။ စာထဲမွာ ေရးထားတာေလးကေတာ့

ငါဟာ ဒီေလာကျကီးထဲကေန ထြက္ခြာသြားခဲ့ျပီ။
ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာ သတိေပးခ်က္ပါပဲ။

တန္ဇန္း
ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၁၈၉၂


မိတ္ေဆြ

ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက မိတ္ေဆြနွစ္ေယာက္ ရွိျကတယ္တဲ့။ တစ္ေယာက္က ဗ်ပ္ေစာင္းကို က်ြမ္းက်ြမ္းက်င္က်င္ တီးခတ္တတ္ျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဂီတသံကို နွလံုးသားနဲ့ နားဆင္တတ္သူပါတဲ့။ တခါတေလမ်ား ေစာင္းဆရာက ေတာင္တန္းေတြအေျကာင္း သီဆို တီးခတ္လိုက္ရင္ နားေထာင္တဲ့သူက ငါတို့ေရွ့မွာ ေတာင္တန္းေတြ ျမင္ေနရသလိုပဲ လို့ ခ်ီးက်ူးတတ္တယ္။ ေစာင္းဆရာက ေရစီးသံလို ဂီတကို တီးခတ္လိုက္ရင္လည္း ေဟာ ေဟာ ဒီမွာ စမ္းေခ်ာင္းေလး စီးဆင္းေနတယ္လို့ ေျပာတတ္သတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ တစ္ရက္မွာ အဲဒီ နွစ္ေယာက္ထဲက နားေထာင္သူဟာ ကြယ္လြန္သြားတယ္။ ေစာင္းဆရာဟာ အဲဒီေန့ကစလို့ သူ့ေစာင္းျကိုးေတြကို ျဖတ္ပစ္လိုက္ျပီး ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ့မွ မတီးခတ္ေတာ့ဘူးတဲ့။


ေဒါသကို ခံယူျခင္း

တခါတုန္းက စားေတာှကဲ တစ္ဦးဟာ သူ့ရဲ့ ဇင္ဆရာျကီးေတြ အတြက္ ညစာ ျပင္ဆင္ဖို့ရာ ေနာက္က်ေနပါတယ္။ ဒါနဲ့ သူလည္း ဓားတစ္ေခ်ာင္းဆြဲ ပန္းျခံထဲကိုဆင္း ေတြ့သမ်ွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အဖူးအငံုေတြကိုမွ ခူးဆြတ္ျပီး အလ်ွင္အျမန္ ေရာေနွာခ်က္ျပုတ္လို့ ညစာကို ျပင္ဆင္ရတယ္။ သူဟာ အလ်ွင္လိုေနတာမို့ အဲဒီ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြထဲမွာ ေျမြေခါင္းေလးျပတ္ျပီး ပါသြားတာကို မသိလိုက္ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ညစာစားျကတဲ့အခါ ဆရာျကီးရဲ့ တပည့္ေတြဟာ သူတို့ ေသာက္ဖူးသမ်ွထဲမွ အေကာင္းဆံုး စြပ္ျပုတ္လို့ ထင္ရေလာက္ေအာင္ကို အရသာေတြ့ျကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာျကီးကေတာ့ ေျမြေခါင္းျပတ္ေလးကို ျမင္သြားျပီး စားေတာှကဲကို ေခါှေစတယ္။ ျပီးေတာ့ ေျမြေခါင္းကို ကိုင္ျပီး ဒါဘာလဲလို့ ေမးလိုက္သတဲ့။ အဲဒီအခါ စားေတာှကဲက ဟာ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာျကီးခင္ဗ်ား လို့ ေျပာျပီး အဲဒီေျမြေခါင္းကို ယူျပီး ခ်က္ခ်င္းပဲ ဝါးစားပစ္လိုက္ပါတယ္တဲ့။


တိတ္ဆိတ္ျခင္း

တခါတုန္းက တန္ဒိုင္ဆိုတဲ့ တရားေက်ာင္း တစ္ခုမွာ သိပ္ရင္းနွီးျကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္ ရွိျကတယ္။ သူတို့ဟာ တစ္ရက္က်ေတာ့ ငါတို့ေလးေယာက္စလံုး ၇ ရက္တိတိ စကားမေျပာဘဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေနျကဖို့ ကတိျပုျကတယ္။ ဒီလိုနဲ့ ပထမ တစ္ေန့လံုးကိုေတာ့ သူတို့ ေအာင္ျမင္စြာပဲ ျဖတ္ေက်ာှနိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ညအခ်ိန္ ေရာက္လာေတာ့ မွန္အိမ္ရဲ့ ဆီဟာ ခမ္းျပီး မီးအားနည္းလာခ်ိန္မွာ သူတို့အထဲက တစ္ေယာက္က ဘယ္လိုမွ မေနနိုင္ေတာ့ဘဲ အေစခံ တစ္ေယာက္ကို မီးစာေတြ ျဖည့္လိုက္ဦးလို့ စတင္ ေျပာလိုက္သတဲ့။ အဲဒီအသံကို ျကားလိုက္ရေတာ့ ဒုတိယတစ္ေယာက္ဟာ အံအားသင့္သြားျပီး ငါတို့ စကားမေျပာဖို့ အဓိဋဿဌာန္ထားျကတယ္ မဟုတ္လားလို့ လွမ္းေျပာလိုက္မိတယ္။ အဲဒီမွာတင္ တတိယတစ္ေယာက္က မင္းတို့နွစ္ေကာင္ တကယ့္ လူမိုက္ေတြပဲ ဘာျဖစ္လို့ စကားေျပာရတာလဲလို့ ေမးလိုက္မိျပန္သတဲ့။ အဲဒီမွာ ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္က အင္း အားလံုးထဲမွာ ငါတစ္ေယာက္ပဲ စကားမေျပာတဲ့သူ က်န္ေတာ့တယ္လို့ အသံထြက္လာပါသတဲ့။က်ြန္ေတာှရေသာ သင္ခန္းစာ

 1. ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိပ္ေတာှ သိပ္တတ္ ထင္ေနသူမ်ားနဲ့ စကားကို မေျပာပါနဲ့ အခ်ိန္ကုန္တယ္။
 2. ရန္သူဟာ ကိုယ္ေျပာတာေတြေတာ့ လိုက္လုပ္ေကာင္း လုပ္ေနလိမ့္မယ္၊ ကိုယ့္ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္းေျပာလိမ့္မယ္ မဟုတ္။
 3. ဒီထက္ပိုျပီး ဘာမွ သတိမေပးနိုင္ေတာ့ဘူး။
 4. ဘက္တူမွ ေပါင္းလို့သင္းလို့ရတယ္။ ကိုယ္ေျပာတာ၊ ကိုယ္လုပ္ေနတာကို ခံစားနားလည္ တတ္သူကိုသာ ေျပာပါ။
 5. တပါးသူ ကိုယ့္ေျကာင့္ ေဒါသထြက္တဲ့အခါ အဲဒီေဒါသကို ေက်ေက်နပ္နပ္ လ်ွင္လ်ွင္ျမန္ျမန္ ခံယူပါ။
 6. တိတ္ဆိတ္ျခင္းဟာ လူေတြ မေနတတ္ဆံုး အရာ။The Moon Cannot Be Stolen


မေန့ညက ျမန္မာစာလံုးေတြကို Lemmatization လုပ္ေနတုန္း လူတစ္ေယာက္က ၃၈၀၅၉၉ နံပါတ္နဲ့ ဖုန္းဆက္လာတယ္။ နံပတ္ကလည္း ရင္းနွီးေနသလိုလိုဆိုေတာ့ ပထမေတာ့ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း ထင္မိလိုက္တယ္။ ေနာက္မွ တမင္သက္သက္ အေနွာက္အယွက္ ေပးမွန္း သိရေတာ့တယ္။ Insult လုပ္တာတင္ မကေတာ့ဘူး Threating ပါလုပ္လာတယ္။ ဒါေတြကို က်ြန္ေတာှ ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကိစဿစနဲ့ကိုယ္ေတာင္ ေခါင္းေတြ လည္ထြက္ေနေအာင္ စဉ္းစားေနရတဲ့အထဲ အဆက္မျပတ္ ဖုန္းဆက္ျပီး ဒီလို အေနွာက္အယွက္ ေပးတဲ့သူေတြကို အံ့ဩမိတယ္။ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မို့ ဘလိုင္းျကီး လာေျပာေနေတာ့ စိတ္ကလည္း တိုမိသြားတယ္။ အရွိန္ေလးနဲ့ ဉာဏ္ကြန့္ျမူးျပီး လုပ္ရတဲ့ အလုပ္မွာ ဒီလို စိတ္တိုရေတာ့ လူက ဆက္လုပ္ခ်င္စိတ္ေတာင္ မရွိေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ဆီလာတဲ့ဖုန္းကို မေျခမငံ ေျပာမိျပန္ရင္လည္း ေသာက္ျကီးေသာက္က်ယ္လို့ ေျပာခံရဦးမယ္။ က်ြန္ေတာှ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကလည္း ဘယ္သူနဲ့မွ ပတ္သက္တာ မဟုတ္။ ဘယ္သူ့ လခမွ စားေနတာလည္း မဟုတ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ဘယ္သူေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဘာမွလည္း မေျပာျဖစ္ပါဘူး။ ဒီျမန္မာစာေတြနဲ့ ကိုယ့္ဟာနဲ့ကိုယ္ေတာင္ အပတ္မလည္ဘူး။ ဘယ္သူေတြက ဘာေတြကို ဘယ္လို မေက်မနပ္ ျကည့္မရ ျဖစ္ေနလဲေတာ့ မသိ။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုလုပ္တာဟာ က်ြန္ေတာှ့ကို သက္သက္ ပါဆင္နယ္ စိတ္ရွုပ္ေထြးေအာင္ လုပ္တယ္လို့ပဲ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ စိတ္ရွုပ္ေထြးေတာ့ အလုပ္က ပ်က္ေရာ။ ကိုယ့္အတဿတကို လာထိပါးတာမို့ ေဒါမနသဿသ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္က ေတာှေတာှနဲ့ ျငိမ္မသြားဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဇင္ဘာသာထဲက ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ သြားဖတ္မိလိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာလိုက္မိျပီး က်ြန္ေတာှ့စိတ္ဟာ ျပန္လည္ ေအးျမသြားေတာ့တယ္။ ေနာက္က်ရင္ က်ြန္ေတာှ ဖတ္ျဖစ္တဲ့ ဇင္ပံုျပင္ေလးေတြ တင္ေပးဦးမယ္။The Moon Cannot Be Stolen

Ryokan, a Zen master, lived the simplest kind of life in a little hut at the foot of a mountain. One evening a thief visited the hut only to discover there was nothing to steal. Ryokan returned and caught him. "You have come a long way to visit me," he told the prowler, "and you should not return empty-handed. Please take my clothes as a gift." The thief was bewildered. He took the clothes and slunk away. Ryoken sat naked, watching the moon. "Poor fellow," he mused, "I wish I could have given him this beautiful moon."

Tuesday, August 18, 2009

Top Social Media Sites 2008

Image Hosted by ImageShack.us

Top Social Media Sites
(ranked by unique worldwide visitors November, 2008; comScore)

 1. Blogger (222 million) ***
 2. Facebook (200 million)
 3. MySpace (126 million)
 4. Wordpress (114 million) ***
 5. Windows Live Spaces (87 million)
 6. Yahoo Geocities (69 million)
 7. Flickr (64 million) ***
 8. hi5 (58 million)
 9. Orkut (46 million)
 10. Six Apart (46 million)
 11. Baidu Space (40 million)
 12. Friendster (31 million) ***
 13. 56.com (29 million)
 14. Webs.com (24 million)
 15. Bebo (24 million)
 16. Scribd (23 million) ***
 17. Lycos Tripod (23 million)
 18. Tagged (22 million)
 19. imeem (22 million)
 20. Netlog (21 million)

Source: TechCrunch

Remark: This is 2008 Stats from comscore. Some services shown with *** are banned in Myanmar. Who care! there are lot of platforms still available.

Fake Verify Mail Alert sent as Google Mail Team


မေန့က ေမးလ္ထဲကို Gmail ကေနဆိုျပီး ေမးလ္တစ္ေစာင္ ေရာက္လာတယ္။ ရုတ္တရက္ ျကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ တကယ္ထင္စရာပါပဲ။ ကိုယ္ကလည္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဖ်က္ပစ္လိုက္တဲ့ ေမးလ္အေကာင့္ တစ္ခုကို Retrieve လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ဟုတ္မ်ားဟုတ္ေနသလားေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မသကဿငာလို့ အခ်က္အလက္ေတြ စစ္ေဆးျကည့္လိုက္ေတာ့ အတုျကီး ျဖစ္ေနတာ ေသခ်ာသြားတယ္။ အျခားသူေတြ ဒါမ်ိုးျကံုခဲ့ရင္ အယံုလြယ္ျပီး သူတို့ ေျပာသမ်ွ မလုပ္မိေအာင္လို့ပါ။ က်ြန္ေတာှ့ကို နိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ Security ခ်ိုးေဖာက္ခံရတာေတြ အားလံုးရဲ့ 90% ေလာက္က ကိုယ့္ေျကာင့္ ျဖစ္တာေတြတဲ့။
ဒါက က်ြန္ေတာှ့ဆီ ေရာက္လာတဲ့ အီးေမးလ္ဂူဂယ္ဟာ နာမည္၊ လ်ွို့ဝွက္ကုဒ္၊ ေမြးသကဿကရာဇ္၊ ေနထိုင္ရာအရပ္ စတဲ့ အရာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ အဲဒီလို ေမးေလ့ေမးထ မရွိဘူး။ ျပီးေတာ့ ေမးထားတဲ့ ပံုစံက စနစ္မက်ဘူး။ ေအာက္က Warning ကလည္း ျခိမ္းေျခာက္လြန္းအား ျကီးတယ္။ GMAIL Beta ဆိုတဲ့ လိုဂိုမွာ Font Space က ဂူဂယ္ရဲ့ဟာနဲ့ မကိုက္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး အေပါှက Show Detail မွာ ျကည့္လိုက္ေတာ့ ပို့တဲ့ေနရာမွာ verifyscess@gogleteam.com ဆိုျပီး ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္က ျပန္မယ့္ အီးေမးလ္ကိုက်ေတာ့ accessacount11@gmail.com ဆိုျပီး လြွဲထားတယ္။ အားလံုးကို သံုးသပ္လိုက္ေတာ့ ဒါဟာ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကိုယ့္ဆီက အခ်က္အလက္ေတြကို လိုခ်င္လို့ တမင္ လုပ္ျကံပို့လိုက္တဲ့ စာျကီးဆိုတာ သိသာသြားပါတယ္။ ရုတ္တရက္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္အေကာင့္ ပ်က္မွာေျကာက္ျပီး သူေတာင္းတဲ့ဟာေတြ ေပးမိေကာင္း ေပးမိနိုင္ပါတယ္။ ဒါမ်ိုးေမးလ္ေတြ လာတဲ့အခါ သတိထားနိုင္ေအာင္လို့ပါ။


Monday, August 17, 2009

ေကာက္လြမ္းစစ္တုန့္စင္


က်စ္ဟုန္းတီးကင္ခ်ို့
ေလာှေရာင္းတီမလစ္
ေကာက္လြမ္းစစ္တုန့္စင္
စူက်ု့က်န္လင္စင္


ေလျပင္းတိုက္ခတ္ေသာ အခါမွ အဘယ္ျမက္မ်ားက ျကံ့ျကံ့ခိုင္နိုင္သည္ကို သိရ၏။
ခရီးရွည္ သြားျကည့္ေသာ အခါမွ ဘယ္ျမင္း ေကာင္းသည္မေကာင္းသည္ကို သိရ၏။
တိုင္းျပည္ပ်က္ေသာ အခါမွ ဘယ္ဝန္ျကီးမ်ား သစဿစာရွိသည္ မရွိသည္ကို သိရ၏။
အေရးျကံုျကိုက္လာမွ မိတ္ေဆြ စစ္သည္ မစစ္သည္ကို သိရ၏။PS: တရုတ္ အဆိုအမိန့္ေလးပါ။ ဦးစပ္စုရဲ့ ထူးတဲ့စပ္စု ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ပါတဲ့ စာသားေလးေတြလို့ ထင္မိတာပဲ။ ကူးထားတာ ျကာျပီမို့ ေသခ်ာေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။


ျမန္မာအစ ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းက (၄)


ျမန္မာအစ ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းက (၄)
နယ္ေျမေရြွ့ေျပာင္းလာေသာ ဒါဝင္၏ လူမ်ားသည္ အားဒမ္နွင့္ ေအးမကို ရုတ္တရက္ေတြ့ျပီး လန့္ျဖန့္ကာ ထြက္ေျပးခဲ့ျကရာ ပထမေတာ့ ထိုေနရာနွင့္ သိပ္မနီးမေဝး ေဒသတြင္ တစ္လျကာ စခန္းခ်ျက၏ (ထိုေဒသကို သူတို့က တလဟု ေခါှျက၏။ ထိုမွတဖန္ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာျကရာ သူတို့ ပဲမ်ား ဝင္ခိုးေသာအရပ္ ပဲခိုး၊ ထိုမွဆက္ျပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခအရပ္ ေသာင္အငူေလး တိုးထြက္ေနေသာ ေသာင္ငူ၊ ထိုေဒသမွာလည္း သူတို့ အေျခခ်ရန္ မနွစ္သက္ျပန္ေသာေျကာင့္ အေနာက္ယြန္းယြန္းသို့ ဆက္လက္ ထြက္ခြာျကျပန္ရာ တစ္ေနရာ အေရာက္တြင္ မိုးကာလေရာက္လာျပီး သြားေရးလာေရး ခက္ခဲကာ လြန္စြာ ဒုကဿခေရာက္ျကေလသည္။ ထို့ျပင္ ခရီးတေလ်ွာက္ ရခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ျပင္းထန္ေသာေျကာင့္ ျပည္တည္၍ ေနေလျပီ။ ထို့ေျကာင့္ ထိုေနရာတြင္ပင္ ေခတဿတခဏ စတိရြာတည္ကာ အေျခခ်ျကေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျကေလသည္။ ထိုေဒသကိုလည္း စတိေခတဿတဟု အမည္ေပးေလ၏။ (မည္မ်ွ တိုက္ဆိုင္သနည္းဆိုေသာှ ထိုေနရာမွာ လြန္ေလေသာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သ်ွရီေခတဿတရာ (သေရေခတဿတရာ) ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာဟူ၏)

ဒါဝင္၏ လူမ်ားမွာ ယခင္က အေယာက္ ၅ဝခန့္ ရွိခဲ့ေသာှလည္း ျကမ္းတမ္းေသာ ခရီးလမ္းနွင့္ ရာသီဥတု၊ ေတာရဲသားေကာင္တို့ေျကာင့္ ယခုေတာ့ ၁၅ေယာက္ေလာက္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထို စတိေခတဿတေနရာတြင္ သူတို့ကို အဓိက ဒုကဿခေပးေနေသာ အေကာင္ျကီး ေလးေကာင္လည္း ရွိေသးသည္။ ေျကာင္ျကီး၊ ဖားျကီး၊ ေခြးျကီးနွင့္ ငန္းျကီးတို့ ျဖစ္ျကေလသည္။

ေျကာင္ျကီးသည္ လြန္စြာေျကာင္ေသာ အေကာင္ျကီးျဖစ္သည္။ သူ့မ်က္လံုးမ်ားမွာ လြန္စြာမွ ေျကာင္ေတာင္ေတာင္ နိုင္ေလသည္။ ေျကာင္ျကီးသည္ စားစရာကိုပဲ ရွာေနတတ္သည္။ စားျပီးလ်ွင္ ထပ္စားရမည့္အေရးကို ေခ်ာင္းတတ္သလို ထပ္စားရမည္ကိုလည္း သိေနေသာ အေကာင္ျကီး ျဖစ္၏။ ယင္းတို့က မေက်ြးလ်ွင္ ခိုးစားတတ္ေသးသည္။ ထို့ေျကာင့္ ဒါဝင္လူမ်ားမွာ အစားအစာ ရလာရင္ ဟိုဖြက္ရ ဒီဖြက္ရနွင့္ ကိုယ့္ပစဿစည္းနွင့္ကိုယ္ ဒုကဿခမ်ားရရွာသည္။

သူတို့တဲေတြေရွ့မွာ ေခြေခြေခြေခြ အျမဲေနတတ္ေသာ ထိုအေကာင္ကိုေတာ့ ေခြျကီးဟု အမည္ေပးထား၏။ ေနာင္မွ ကာလေရြ့ေလ်ာျပီး ေခြးျကီး ျဖစ္လာေသာဟူ၏။ ေခြးျကီးက အခ်ိန္ျပည့္ အူသည္။ ထိုအူသံသည္ လြန္စြာ ေဆြးေဆြးေျမ့ေျမ့ ရွိလွသည္။ ခ်စ္သူ ခြဲခြာျခင္း ခံရေသာ လူမ်ား ညည္းညူေနသလိုမ်ိုး အခ်စ္ကို တမ္းတကာ အူေနသလားလို့ သူတို့ေတြ ထင္ျမင္မိသည္။ မည္သို့ပင္ဆိုေစ ေခြးျကီးကေတာ့ ရည္းစားလူလု အူနုက်ြဲခတ္ခံရေသာ လူပမာ ေန့စဉ္မျပတ္ အူေနေလရာ သူတို့သည္လည္း အလြမ္းအေဆြး ဓာတ္ခံရွိေသာ လူမ်ားပီပီ ေခြးအူသံတြင္ ေမ်ာပါကာ ဘာကိုလြမ္းမွန္းမသိ လြမ္းေဆြးရင္း ခ်ံုးခ်ံုးက်ကုန္ေသာ ဟူ၏။

ေနာက္ထပ္ ျပသဿသနာေကာင္တစ္ေကာင္ကို ယူေဆာင္လာသည္မွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထိုမိန္းမမွာ အပ်ိုျကီးလည္းျဖစ္သည္။ သူတစ္ေန့တစ္ေန့ သိခ်င္ေနသည္မွာ သူ့ဘဝမွာ ေယာက္်ားရမွ ရပါဦးမလားဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ (ယင္းအပ်ိုျကီးမွာ ဇီဇာေျကာင္လြန္းျခင္း၊ ေနရာတကာပါျခင္း၊ ပစိပစပ္မ်ားျခင္း၊ ရစ္ျခင္း၊ ဆရာျကီးလုပ္ျခင္း စေသာ အမူအက်င့္မ်ားေျကာင့္ ဒါဝင္ေယာက္်ားမ်ားက ေရွာင္ျကေလ၏)။ ထိုေမးခြန္းကို ေတြ့သည့္သူတိုင္းကို ေမးသည္။ ေမးလြန္းသျဖင့္ အျခားသူမ်ားက သူ့ေတြ့လ်ွင္ ေရွာင္ေျပးရေသာဟူ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေမးစရာမရွိေသာအခါ သစ္ပင္တြင္ကပ္ေနေသာ ယင္းအေကာင္ကို တို့ဘဝမွာ ေယာက္်ားရဖို့ အခြင့္အေရးေလးမ်ား ရွိပါဦးမလားဟယ္ ဟု ကနြဲ့ကလ် သြားေမးေသာကာလ ယင္းသတဿတဝါက ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ ညိမ့္ေလသတတ္။ ထိုအခါ ဝမ္းသာလံုးဆို့ျပီး ဒင္းကေလးက ေခ်ာမွာလားဟု ဆက္ေမး၏။ ယင္းအေကာင္ကလည္း ေခါင္းထပ္ညိမ့္ျပန္၏။ ထိုမွစျပီး မိန္းမအခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ့ေလြ့ ျဖစ္သြားကာ ေရွ့ျဖစ္ေဟာတတ္ေသာ အေကာင္တစ္ေကာင္ဟု သတ္မွတ္ျပီး နတ္သဖြယ္ ကိုးကြယ္ျကေလသည္။ အစားအစာ ရွာ၍ရလ်ွင္ ေယာက္်ားကို အသာထာျပီး ယင္းအေကာင္ကို ဦးစြာ သြားပသျက၏။ (ဗုဒဿဓတရားေတာှထဲမွ ေရြွဆြဲျပားဆြဲျပီး မာန္တက္ေနေသာ အေကာင္မွာ ယင္းအေကာင္၏ ဘိုး၊ေဘး ေတာှစပ္ေလသည္) ထိုကဲ့သို့ မုန့္ေလးပဲေလးနွင့္ သြားသြားေမးလ်ွင္ ေခါင္းညိတ္တတ္ေသာေျကာင့္ မုန့္တင္ညိတ္ဟု အစက အမည္ေပးျကေလသည္။ (ဝဂ္တူစကားလံုးမ်ား ေျပာင္းလဲတတ္သည္ဟူေသာ ျမန္မာစကားထံုးတမ္းတို့အရ မုန့္မွပုန့္၊ နသတ္မွတသတ္ေျပာင္း ေအာက္ျမစ္ေက်ျပီး ပုတ္ျဖစ္လာ၏။ ညိတ္မွ တသတ္က တစ္ေခ်ာင္းငင္ျဖစ္ျပီး ညိုျဖစ္လာရာမွ ေနာက္ပိုင္း ပုတ္သင္ညိုဟု ေခါှျကေျကာင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီျဖစ္ေသာ လိပိေဗဒက်မ္းတို့က ဆိုေလသည္)

ကမဿဘာဦး လူသားမ်ား ျဖစ္သည္နွင့္အညီ ဉာဏ္အားျဖင့္ နည္းပါးေသးသည့္အေလ်ာက္ ယင္းတို့ မသိသည့္ အခ်က္မွာ ယင္းသို့ေသာ ပုတ္သင္ညိုေကာင္မ်ားသည္ ဘာေမးေမး၊ ဘာေျပာေျပာ ေခါင္းညိတ္တတ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလ၏။ ဤသို့ျဖင့္ ေမးရင္းေမးရင္းမွ ပုတ္သင္ညိုေလးေရ ငါ့ရည္းစားကို ဟိုေကာင္မ မ်က္စပစ္ေနတယ္ ဆိုတာ ဟုတ္လားဟင္ ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ိုး၊ ဟိုေကာင္မ ငါ့ေနရာလုဖို့ ျကံေနတာ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ိုးမ်ား ပါလာရမွ စျပီး ဒုကဿခေရာက္ျကေလ၏။ ပုတ္သင္ညိုက ေမးသမ်ွ ေခါင္းညိတ္၏။ ထိုအခါ ေဒါမနသဿသေတြ ပြားမ်ားျကျပီး အခ်င္းခ်င္း တုတ္တျပက္ ခဲတျပက္ (ေက်ာက္ေခတ္သာ ရွိေသးေသာေျကာင့္ ဓား မေပါှေသး) ေျဖရွင္းျကကုန္၏။ မိန္းမမ်ားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေသာစစ္ပြဲသည္ ေယာက္်ားမ်ားကို ကူးစက္တက္ရကား ေယာက္်ားမ်ားလည္း အခ်င္းခ်င္း သတ္ကုန္ျက၏။ ထိုအေကာင္ေကာင္းမွု အေျကာင္းျပု၏ ဒါဝင္လူမ်ားမွာ တစ္ရပ္ထဲ ေနေနေသာှလည္း အစိတ္စိတ္ အမြွာမြွာကြဲကာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အယံုအျကည္ မရွိျကေတာ့ေပ။ ဖက္ဒရယ္မူေျကာင့္ ဒါဝင္ျပည္ေထာင္စု ျပိုကြဲေတာ့မည့္ အေရးကို ေျပးျမင္ျကေသာ ဒါဝင္လူျကီးသူမမ်ားမွာ ယင္းျပသဿသနာကို ေျဖရွင္းဖို့ရန္ ေခါင္းခဲျကရေလသည္။

ေနာက္ဆံုး အေကာင္တစ္ေကာင္ကား ငန္းျကီးဟု အမည္ရေလ၏။ ငန္းျကီးမွာ ယခုသင္တို့ ျမင္ဖူးျကေသာ အရြယ္အစား မဟုတ္ပါ။ ကမဿဘာဦးသတဿတဝါ ျဖစ္ေသာေျကာင့္ အေတာှျကီးေလ၏။ ယင္းငန္းျကီးသည္ ယခင္ဘဝက တဏွာရာဂ အင္မတိအင္မတန္ ျကီးမားေသာ လူေယာက္်ားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပံု ရပါ၏။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ ငန္းဘဝ ေရာက္ေနသည့္တိုင္ မိန္းမျမင္တိုင္း လည္ပင္းျကီးဆန့္ နွုတ္သီးျကီး ေရွ့ထိုးထိုးျပီး အတင္းအဓမဿမ လိုက္ေလေသာေျကာင့္ ဒါဝင္မိန္းမမ်ားမွာ ဟိုေနရာ စုတ္ျပဲ ဒီေနရာစုတ္ျပဲ ဟိုေနရာ ေသြးေျခဥ ဒီေနရာ ေသြးေျခဥ ျဖစ္ျကရေလ၏။ ယင္းငန္း အလိုက္ကို ခံရ၍ ေျကာက္လန့္ျပီး ေျပးရာမွ ေခ်ာက္ထဲက်ေသသူလည္း သံုးေလးေယာက္ ရွိေသာဟူ၏။ မည္သို့ပင္ ဒါဝင္လူမ်ား တပ္ပ်က္ေနပါေစ ငန္းျကီးကေတာ့ မိန္းမျမင္တိုင္း လိုက္ထိုးတုန္းပင္၊ မွီရာေလးကို ကိုက္ဆြဲလိုက္ခ်င္တုန္းပင္။ ျကာလာေတာ့ ဒါဝင္လူမ်ားမွာ ဆီးခ်ုပ္ဝမ္းခ်ုပ္ပင္ ျဖစ္လာျကသည္ ဆို၏။ မေတာှ သူတို့သတိေမ့ေနတုန္း ေမာင္ေရြွငန္းက မေတာှရာဝင္ဆြဲ မေတာှရာဝင္ထိုးလ်ွင္ ကိုယ္က်ိုးနည္းကုန္ ျကမည္ေပါ့။ ထို့ေျကာင့္ ဒါဝင္မိန္းမမ်ားခမ်ား အမ်ိုးသမီးငန္းေစာင့္ရွင္မ်ား တပ္ဖြဲ့ကို ဖြဲ့စည္းျပီး ကင္းေစာင့္ျကရသည္အထိ အလုပ္ရွုပ္ျကရေတာ့သည္။

ထို့ေျကာင့္ သူတို့သည္ အဆိုပါ ျကီးေလးျကီး ျပသဿသနာကို ေျဖရွင္းဖို့ရာ အစည္းအေဝး မျကာခဏ ထိုင္ျကရေတာ့သည္။ သို့ရာတြင္ အစည္းအေဝးမ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း လိုရာသို့ မေရာက္နိုင္ ေျပာခ်င္ရာေတြေျပာ ျငင္းခ်င္ရာေတြ ျငင္းျပီး မည္သည့္အခါမွ ျပသဿသနာ ေျပလည္သြားသည္ မရွိဘဲ အစည္းအေဝး ထိုင္ျခင္းသည္သာ အဖတ္တင္ေသာဟူ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ သူတို့ လူမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာရျခင္းမွာ လြန္စြာ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေျကာင္း အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရေလသည္။ ထိုျပသဿသနာကိုေတာ့ မိမိတို့ အနစ္နာခံကာ ေျဖရွင္းေပးပါမည္ဟု လူေယာက္်ား ၁ဝေယာက္စလံုးက လူမိန္းမ ၅ေယာက္ကို အံျကိတ္ခါ အာမခံေလသည္။ ဤေနရာတြင္ အလ်င္းသင့္၍ ေျပာလိုသည္မွာ အဆိုပါ ဒါဝင္လူမ်ားမွာ အားဒမ္နွင့္ ေအးမ၊ ဒညင္းမယ္တို့ကဲ့သို့ မဟုတ္ျကေပ။ သူတို့သည္ သဘာဝတရားျကီး အေျကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း သိေလ၏။ ေယာက္်ားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မိန္းမဟူသည္ အဘယ္နည္းမွ အစ အဆိုပါေယာက္်ားနွင့္ မိန္းမတို့ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းပါက မည္သို့ေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပါှလာတတ္ေျကာင္းကိုလည္း သိေသာဟူ၏။ လြန္စြာ ထူးခ်ြန္ေသာ ဒါဝင္လူမ်ားပါေပ။ အဆိုပါ ေယာက္်ားတို့၏ အနစ္နာခံခ်က္ကို ဒါဝင္မိန္းမမ်ားက သနားသျဖင့္ လက္ခံကာ လူဦးေရ တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျကေလေတာ့သည္။ ထိုသို့ျဖင့္ သူတို့သည္ အနဿတရာယ္ ျကီးေလးျကီး၏ ျပသဿသနာကို မေျဖရွင္းနိုင္ေသာှျငားလည္း လြန္စြာ အေရးျကီးလွေသာ လူဦးေရ တိုးတက္မွု ျပသဿသနာျကီးကို ကိုင္တြယ္နိုင္ခဲ့ ျကေပသည္။


ေပါက္တတ္ကရကိုမွ အားပါးတရ ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ :D


Thursday, August 13, 2009

18+Den is upgraded with newly Zawgyi 2009


ဒီေန့ က်ြန္ေတာှ့ရဲ့ ဘေလာဂ္ တစ္ခုလံုးကို ေဇာှဂ်ီစာလံုးအသစ္ ၂၀၀၉ နဲ့ အစားထိုးလိုက္တယ္။ Stable Version လို့လည္း ယူဆလို့ ရေနပါျပီ။ ဒီေဖာင့္အသစ္ဟာ Mark ရဲ့ အစြမ္းေျကာင့္ ျမန္ျမန္ ထြက္လာတာပါ။ ျမန္ျမန္ ဆိုတာေတာင္မွ အခါေပါင္းမ်ားစြာ လိုေနတာေတြျဖည့္လိုက္၊ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္လိုက္နဲ့ ေတာှေတာှ အခ်ိန္ေပးလိုက္ရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒီစနစ္မွာ ေျပာင္းလဲမွုေတြ အမ်ားျကီး ပါပါတယ္။ အရင္က အမ်ိုးအစားေတြ ကြဲျပားေနတဲ့ ရရစ္ေတြ၊ ဟထိုးေတြ၊ ေအာက္ျမစ္ေတြကို စံစနစ္ တစ္ခုထဲမွာ ထားလိုက္တယ္။ အဲဒါေျကာင့္ လူက မွားရိုက္ရင္ေတာင္ Keyboard ကေန အလိုလို ျပင္ေပးသြားပါလိမ့္မယ္။ ေဖာင့္အသစ္ သြင္းထားတဲ့သူ အေနနဲ့ ေဖာင့္အေဟာင္းနဲ့ ေရးထားတဲ့ စာေတြကို အရင္အတိုင္း ျမင္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာင့္အေဟာင္း သံုးေနဆဲ လူေတြကေတာ့ ေဖာင့္အသစ္နဲ့ ေရးထားတာေတြကို ဖတ္ရွုရင္ အျမင္မွားယြင္းေနပါလိမ့္မယ္။ လက္ကြက္အေျပာင္းအလဲ သိပ္မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ေရးထားတဲ့ အရင္ကစာေတြကိုလည္း Keymaster မွာပါတဲ့ Converter ကေန တစ္စကဿကန့္ အတြင္း ေျပာင္းေပးနိုင္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာှ့ရဲ့ ဘေလာ့မွာ ပိုစ့္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာှ ရွိတယ္။ Space ခံထားတဲ့ အကဿခရာေပါင္း သံုးသန္းခြဲေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ၁.၁ စကဿကန့္အတြင္းမွာ ေျပာင္းေပးနိုင္တာ ေတြ့ရပါတယ္။ အျပင္က Word လိုမ်ိုးေပါှမွာ ရိုက္ထားတဲ့ စာကို ေျပာင္းလဲတာ အရမ္းလြယ္ကူတာ ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။ ဘေလာ့ေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္ေလး နဲနဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာင္းလဲပံု အဆင့္ဆင့္ကို မနက္ျဖန္က်မွ ေရးပါေတာ့မယ္။ ေဇာှဂ်ီေဖာင့္ သံုးေနတဲ့သူေတြ အေနနဲ့ကေတာ့ အရင္အေဟာင္းအစား ဒီေဖာင့္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ အသံုးျပုပါလို့ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဒီအသစ္ကို အသံုးျပုမယ္ဆိုရင္ Search Engine ေတြအေနနဲ့ စနစ္က်တဲ့ Keyword ေတြကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္လာနိုင္မွာမို့ ကိုယ့္ဝဘ္ဆိုဒ္ရဲ့ Ranking ေတြလည္း တက္လာ နိုင္ပါတယ္။ မည္သူ့ကိုမွ မစည္းရံုးပါ။ ကိုယ္နဲ့ အဆင္ေျပတဲ့ဟာကို သံုးတာ ကိုယ့္အတြက္ စိတ္အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်ြန္ေတာ့အတြက္ကေတာ့ ဒီဟာက အဆင္အေျပဆံုး ျဖစ္ေနတာမို့ ဒါေလးကိုပဲ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။


Wednesday, August 12, 2009

Animal Farm by George Owell


Image Hosted by ImageShack.us


George Owell ရဲ့ Animal Farm ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေလးပါ။ ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ညဘက္ အိပ္မေပ်ာှေသးလို့ ဟိုလုပ္ဒီလုပ္ လုပ္ေနရင္း ဒီစာအုပ္ေလး သြားေတြ့တယ္။ အရင္ကလည္း ဒီစာအုပ္အဖံုးကို ျမင္ေနက်ပါပဲ။ ဒီေန့မွပဲ ဒီဝက္ရုပ္က ပိုပီျပင္ေနသလိုလို ဘာလိုလို။ ေတာှေတာှ အသက္ပါေနတယ္ေလ။ ဒါနဲ့ ဝက္ရဲ့ လုပ္နည္းကိုင္နည္းေလးေတြကို မဖတ္ဖူးေသးတဲ့သူေတြ ဖတ္ရေအာင္လို့ ညြွန္းလိုက္တာပါ။ ျမန္မာျပန္ေတာ့ ရွိတယ္သာ ျကားဖူးတယ္ တစ္ခါမွ မဖတ္ဖူးေသးဘူး။ အဂဿငလိပ္လိုလည္း ပီျပင္ပါတယ္။

ေဟာဒီလိုရွာျပီး ျကိုက္တဲ့ေနရာကေနသာ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲေပေတာ့ဗ်ာ။ [Search Animal Farm]


Lea & Perrins


Image Hosted by ImageShack.us


ေရးမယ္ေရးမယ္နဲ့ လုပ္ေနတာ နဲနဲျကာသြားတယ္။ လ်ွက္တစ္ျပက္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၄၅) စာမ်က္နွာ ၇ မွာ ေတာင္သမန္ေက်းရြာစုထဲက ေရြွလဝန္းဘုရားကို ျပုျပင္ရင္း ေရွးေဟာင္းပစဿစည္းေတြ ထြက္လာတဲ့အေျကာင္း ပါပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းပစဿစည္းေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိေပမယ့္ ဓာတ္ေတာှေတြ ထည့္ထားတဲ့ ပုလင္းတစ္လံုးမွာ Lea & Perrins ဆိုတဲ့ နာမည္ ပါတယ္တဲ့။ က်ြန္ေတာှ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။ ဘာျဖစ္လို့လည္းဆိုေတာ့ ဒီနာမည္ကို ရင္းနွီးေနလို့ပါ။ ရင္းနွီးတဲ့ အေျကာင္းကလည္း Beef Steak ျကိုက္လို့ပါပဲ။ အဲဒီနာမည္နဲ့ ေဆာ့က Beef Steak နဲ့စားရင္ သိပ္ေကာင္းတာကိုး။

Lea & Perrins ဆိုတဲ့ Sauce ကို 1800 နွစ္မ်ားမွာ ဝုစတားရွီယားနယ္က မစဿစတာဂ်ြန္လီယာနဲ့ မစဿစတာဝီလ်ံပါရင္းတို့က ဖန္တီးခဲ့ျကပါသတဲ့။ 1829 ကစလို့ အေမရိကန္ျပည္တြင္းကို တင္သြင္းခဲ့ျကပါတယ္။ ကမဿဘာမွာလည္း ယေန့တိုင္ နာမည္ေက်ာှ တံဆိပ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာပနာက ထြက္လာတဲ့ ပုလင္းမွာ လွူဒါန္းတဲ့ ခုနွစ္က သာသနာနွစ္ ၂၄၃၇၊ ေကာဇာသကဿကရာဇ္ ၁၂၅၅ ဆိုေတာ့ ခရစ္နွစ္ 1893 ေပါ့။ လွူတဲ့သူကလည္း မနဿတေလးမွာေနတဲ့ ဗန္းေမာှျမို့ဆိုင္ရာ ဝန္စာေရး ဦးလူတုပ္ လို့ ဆိုထားတာေျကာင့္ အဂဿငလိပ္ေတြ မနဿတေလးမွာ အေျခစိုက္လာျကတဲ့ သီေပါမင္း လက္ထက္ေလာက္မွသာ ဒီလို အေနာက္တိုင္း ဟင္းခတ္အေမြွးအျကိုင္ပုလင္းေတြ မနဿတေလးကို ေရာက္လာတယ္လို့ ယူဆစရာ ရွိပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ဒီဌာပနာတိုက္ထဲက ေတြ့ရတဲ့ ပုလင္းေတြဟာ ၁၈၈၀ ခုနွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ကသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီပုလင္းခြံ မနဿတေလးက ဝန္စာေရး တစ္ေယာက္ရဲ့အိမ္ကို ေရာက္ေနတာက ပိုျပီး ထူးဆန္းတယ္။ ဝန္စာေရးကပဲ ျကိုက္လို့ ဝယ္စားတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဂဿငလိပ္အရာရွိ တစ္ေယာက္ေယာက္ကေန လက္ေဆာင္ေပးထားတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူ့မိန္းမ မမယ္ေဖာ့က ခင္ရာမင္ရာ အဂဿငလိပ္ဆီကေန ပုလင္းေလးလွလို့ ေတာင္းထားတာလား ဆိုတာ ေလ်ွာက္စဉ္းစားျကည့္ေနမိတယ္။ ေနာက္မွ အဲဒီဝန္စာေရး ဦးလူတုပ္အေျကာင္း ရွာျကည့္ဦးမယ္။ သီေပါမင္း ပူေတာှမမာခင္က ဗန္းေမာှျမို့ဝန္နာမည္က ဦးလူျကီးတဲ့။ သူက စစ္ပြဲမွာ မေအာင္လို့ အရိုက္အရာကေန ရုတ္သိမ္းခံရျပီး မနဿတေလးမွာပဲ အေျခခ် ေနထိုင္သြားသတဲ့။ သူလည္း အရင္က စာေရးျကီးပဲ။ စာေရးျကီးကေန ရာထူးတက္ျပီး ျမို့ဝန္ျဖစ္သြားတာ။ သူေသေတာ့ ၁၈၈၇။ နာမည္ဆင္ဆင္တူေနလို့ မွတ္ထားလိုက္တာ။ ဝက္မစြက္ဒိုင္ယာရီ ျပန္ရွာျကည့္ရင္ ဦးလူတုပ္အေျကာင္းလည္း ေတြ့ေကာင္းေတြ့နိုင္ေသးတယ္။ ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ေပါ့။ အခုန ပုလင္းေလးလည္း မေမ့နဲ့ဦး။ ျမန္မာျပည္မွာဆို စီးတီးမတ္ထဲ အဲဒီပုလင္း ရွာဝယ္လို့ ရပါတယ္။ Beefsteak ေလးနဲ့သာ တြဲဖက္စားျကည့္ သိပ္ေကာင္းပဲ။ အဟုတ္။PS: If you think my characters are something wrong, believe I m not wrong and it's because of newly Zawgyi 2009, by Mark! :D . Thanks Mark for all of his effort and great idea! All posts will be converted to new Zawgyi very soon. Hope you love it too.


Tuesday, August 11, 2009

Strong earthquake in Yangon


There was strong earthquake in Yangon at 2:28 am, August 11. My condo was shake steadily about 1 minute. I think it might be the first strong earthquake after Tsunami. It's really something. My heart is still beating.

2:38am, August 11.Update! 3:08 am

Image Hosted by ImageShack.us

Magnitude: 7.6
Earthquake Region: ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

260 km (160 miles) N of Port Blair, Andaman Islands, India
365 km (225 miles) SSW of Pathein (Bassein), Myanmar
825 km (510 miles) W of BANGKOK, Thailand
2295 km (1420 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India

Source: USGSUpdate: 3:20 am

Image Hosted by ImageShack.us

The Pacific Tsunami Warning Center issued a tsunami watch for the region.! (Ref)Update: 11:30 am

Image Hosted by ImageShack.us

Dont worry! Everything seem fine and nothing collapse news came out. The magnitude of earthquake which stroke in Yangon & Labutta was mercalli scale 4.Wednesday, August 5, 2009

ေနျကတ္ျခင္း

ကိုတာရာမင္းေဝ ကြယ္လြန္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ ေရးျဖစ္တယ္။ အသိတစ္ေယာက္ကေတာ့ နင္နဲ့ဘာဆိုင္လို့ ေရးရတာလဲလို့ ေမးပါတယ္။ အခုေခတ္ေပါှစာေပ ေျပာင္းလဲမွုမွာ ကိုတာရာမင္းေဝဟာ အဓိကလူတစ္ေယာက္လို့ က်ြန္ေတာှ ယံုျကည္တယ္။ က်ြန္ေတာှတို့ ကိုယ္တိုင္လည္း ကိုတာရာမင္းေဝရဲ့ စာေပလြွမ္းမိုးမွု အမ်ားျကီးကို ခံခဲ့ရတာပါ။ စာလံုးအနုအရြေလးေတြကို ေခတ္ေပါှကဗ်ာေတြထဲ ထည့္တဲ့ေနရာမွာ ကိုတာရာမင္းေဝကို ဘယ္သူမွ မမွီဘူးလို့ ထင္မိတယ္။ ဒါေျကာင့္ ဒီကဗ်ာေလးကို ၂ရက္တိတိ ေသေသခ်ာခ်ာ စကားလံုးေရြးခ်ယ္ မုဒ္အျပည့္သြင္းျပီး အမွတ္တရ ေရးခဲ့ပါတယ္။ (စကားမစပ္ သူကြယ္လြန္သြားတာကို ေနျကတ္တာနဲ့ နွိုင္းယွဉ္ျပီး ေရးရလားလို့ေတာ့ ေပါက္တက္ကရေတြ မေဝဖန္ျကပါနဲ့ခင္ဗ်ာ)
ေနျကတ္ျခင္း


မ်က္လွည့္ဆရာ ပါးစပ္ထဲ ျမိုခ်လိုက္သလိုမ်ိုး
မီးေတာက္ဟာ ရုတ္တရက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြား
ဖူးပြင့္ေတာ့မယ့္ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္ေတာင္
ထိတ္ခနဲ လန့္ျဖန့္ျပီး ျပန္ငံုသြားရရွာတယ္
ေနျကတ္ျပီေမေမ
စျကဝဠာေတာအုပ္ေတြထဲက
ေတာရဲတိရစဿဆာန္ေတြအားလံုး
ေဝါခနဲ တိတ္ဆိတ္သြားျက
အားလံုးရဲ့ အျကည့္ဟာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာအရာ
တစ္သက္လံုး လင္းခဲ့သမ်ွ ခဏေလး အေမွာင္က်သြားခဲ့တာပါ
က်ြန္ေတာှတို့ မခံနိုင္ခဲ့ျကဘူး
လွုပ္ရွားေနတဲ့ အရာေတြ တစ္ခ်ိန္မွာ ရပ္တန့္သြားမယ္
ျငိမ္သက္ေနတဲ့ အရာေတြလည္း တစ္ခ်ိန္မွာ လူးလြန့္လာမယ္
ရေနတာေတြအားလံုး တစ္ခ်ိန္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးျပီး
မရခဲ့ေသးတာေတြအားလံုး တစ္ခ်ိန္မွာ ေပါှလာမယ္
ေနျကတ္ျပီ
နဂါးေငြ့တန္းရဲ့ အခန္းထဲမွာ
ကမဿဘာရဲ့ ျဂိုဟ္ရံလကို ျခံုလြွာလို အကာအကြယ္ယူျပီး
ေနဟာ ေျမြတစ္ေကာင္လို အေရခြံလဲခဲ့ျပီ။July 27, 2009

PS. ဒီကဗ်ာေလးကို မေနာှရဲ့ အေရွ့ျမို့ရိုးကနံနက္ခင္း ဆိုတဲ့ ကဗ်ာျပပြဲေလးမွာလည္း သြားေရာက္ ဖတ္ရွုနိုင္ပါတယ္။

Sunday, August 2, 2009

Subscribe Comment Feed


Subscribe Comment


မွတ္ခ်က္ေတြကို Reader ထဲမွာ အလိုအေလ်ာက္ ဖတ္လို့ရေအာင္ Feedburner နဲ့ လုပ္ထားလိုက္ပါတယ္။ အထက္ပါ Feed ကို Google Reader ကဲ့သို့ေသာ Reader တစ္မ်ိုးမ်ိုးထဲမွာ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပိုစ့္တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ေပးထားျကတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကို စဉ္ဆက္မျပတ္ ဖတ္ရွုနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ညီမေလး

ညီမေလး


ျကယ္ပန္းခင္းမ်ားနဲ့လင္းတဲ့ ညဟင္းလင္းျပင္
က်ြန္ေတာှ့ရင္ခြင္ဟာ ေအးျမသတဲ့
ညီမေလး
လက္ညွိုးေလးေကြးျပီး
စကား တိုးတိုးေလး ေျပာတတ္သူ။


လင္းဆက္

ေမာင္ခင္ေလးရဲ့ ေဆးလိပ္


ဒီရက္ပိုင္း ဖတ္မိသမ်ွ ကဗ်ာေတြထဲမွာ ရင္ထဲကို တန္းဝင္သြားတဲ့ ကဗ်ာေလးကေတာ့ ေမာင္ခင္ေလးရဲ့ ေဆးလိပ္ ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလးပါပဲခင္ဗ်။ အလြန့္ အလြန္ အလြန္ အနုပညာအားပါျပီး ေကာင္းလြန္းလို့ အရမ္း အရမ္းကို သေဘာက်ေနမိေတာ့တယ္။


ေဆးလိပ္…(မိျဖူ)


ဘာရယ္ဟုတ္ဖူး
မင္းရဲ့ ခါးေသးေသးေလးကိုအသာေပြ့ဖက္
မင္းရဲ့ဖင္စီခံေလးကို ေတ့စုပ္လိုက္မိတာ

ဒါကိုပဲ….
မ်က္နွာကေလးနီရဲျပ
အခိုးတလူလူထေအာင္ ရွက္ျပေနတာ
လြန္ဘူးလားကြယ္။ ။


ေမာင္ခင္ေလး

Source: http://maungkhinlay.blogspot.com/2009/07/blog-post_31.html [link]

Saturday, August 1, 2009

Announcement: MCPA Challenge Competition 2009


MCPA Challenge Competition 2009ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္္းခဲ့သည့္ ၁၉၉ဂခုနွစ္မွ စတင္ကာ နိုင္ငံအတြင္း ကြန္ပ်ူတာပညာ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား အလုပ္ရံု ေဆြးေနြးပြဲမ်ား ျပုလုပ္က်င္းပေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို့ခ်ျခင္း၊ စာေမးပြဲမ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပပြဲျပိုင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အစဉ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာှခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု၂၀၀၉ခုနွစ္မွ စတင္ကာ MCPA Challenge အမည္ျဖင့္ ပေရာဂ်တ္ အေျချပု ျပိုင္ပြဲမ်ား (Project-based Competition) ျပုလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သတ္မွတ္ကာလ (၆)လအတြင္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ့လိုက္ျဖစ္ေစ ျပုလုပ္ျပီး ထြက္ေပါှလာေသာ Product ကို Paper နွင့္တကြ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပိုင္ပြဲဝင္ Project မ်ားမွ အေကာင္းဆံုး တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျပီး MCPA Challenge Winner 2009 အမည္ျဖင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုေျကးေငြမွာ က်ပ္ သိန္း(၃၀) ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၉ခုနွစ္အတြက္ ျပိုင္ပြဲဝင္ရမည့္ ေခါင္းစဉ္မွာ “Myanmar Search Engine” ျဖစ္ပါသည္။


အေသးစိတ္ ဖတ္ရွုရန္ [www.mcpamyanmar.org]


Note: ဒါနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ဆီမီနာ တစ္ခုကို ဩဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန့မွာ MICT Park ထဲမွာ က်င္းပဖို့ ရွိေနပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားတဲ့သူ၊ ပါဝင္ယွဉ္ျပိုင္မယ့္သူအားလံုး MCPA ကို တနလဿငာေန့ကစျပီး ဆက္သြယ္ထားလို့ ရပါျပီ။