Saturday, June 23, 2007

The Art of Love

အခ်စ္ေရးနွင့္ဗ်ူဟာ


အခ်စ္ေရး ကိစဿစဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္နွင့္ သူ၏ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမ်ွ အေရးျကီးေသာ ကိစဿစတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အခ်စ္သည္ လူတို့၏ အသက္ရွင္ေရး အတြက္ေသာှလည္းေကာင္း၊ စိတ္က်ေသဆံုးေရး အတြက္ေသာှလည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ေနရံုမ်ွမက လူ့မွုဘဝျကီး သာယာ ေပ်ာှရြွင္ေရး၊ ညစ္နြမ္းပ်က္ျပားေရးကိုလည္း ျဖစ္ေပါှေစနိုင္သည္။ ထို့ေျကာင့္ အခ်စ္ေရးကို ဗ်ူဟာက်က် ဂရုတစိုက္ ေစ့စပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ျကရမည္။ အခ်စ္ေရးကို သံုးသပ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံ အခ်က္ျကီး ငါးခ်က္ ရွိသည္။ ယင္းတို့မွာ
  1. စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လြွမ္းမိုးျခင္း
  2. အေျခအေန
  3. ေဒသ
  4. ေခါင္းေဆာင္မွု
  5. လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
စသည္တို့ ျဖစ္သည္။

စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လြွမ္းမိုးျခင္း။ အခ်စ္ေရး တစ္ရပ္ကို စတင္ေသာအခါ မိမိဘက္ေတာှသားမ်ားနွင့္ တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ရန္လိုသည္။ စည္းလံုးမွု ရွိရန္လိုသည္။ မိမိအေပါှတြင္ အေကာက္မျကံေစရန္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လြွမ္းမိုးထားနိုင္ရမည္။ သူတို့အေပါှတြင္ မိမိေကာင္းေျကာင္း သူတို့ယံုျကည္ေနေစ ရမည္။ အသားထဲမွ ေလာက္ထြက္ျပီး မိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ား သစဿစာေဖာက္ေသာေျကာင့္ ဒုကဿခေရာက္ျကရေသာ သာဓကမ်ား မ်ားစြာ ရွိခဲ့ဖူးျပီ။ ဤပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက မိမိဘက္ေတာှသားမ်ား၊ ကူညီခဲ့သူမ်ားကို ျပန္လည္ ေက်းဇူးျပုရန္ မေမ့ရ။ ထိုက္တန္စြာ အသိအမွတ္ျပု ေက်းဇူးဆပ္ရမည္။ ထိုသို့မဟုတ္လ်ွင္ ေနာက္တစ္ခါ သင္ျကိုးပမ္းေသာအခါ ထိုသူတို့က သင့္အား ဒုကဿခလွလွ ေပးျကလိမ့္မည္ဟုမွတ္။ ထို့ေျကာင့္ စစ္ဆင္ေရး စကတည္းက ဘက္ေတာှသားမ်ားကို မိမိဘက္က ေသခ်ာေစရန္၊ မိမိကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီ ေပးေစရန္ စည္းရံုးထားရမည္။

အေျခအေန။ ဂုဏ္ျဒပ္၊ ပညာ၊ စည္းစိမ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဘာသာေရး စသည္တို့သည္လည္း အခ်စ္ေရးတြင္ အဓိကထား ထည့္တြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ကို မေမ့ေလ်ာ့ရ။ ခရစ္ယာန္ခ်စ္သူကို ပရိတ္ျကီး ၁၁သုတ္ စာအုပ္ လက္ေဆာင္ မေပးရ။ ဘုရားသို့ အတင္း ေခါှမသြားရ။ ခ်မ္းသာေသာ သူ့မိဘမ်ားေရွ့တြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ ဘူဇြာစနစ္မ်ားအေျကာင္း မေျပာရ။

ေဒသ။ မိမိျကံစည္မည့္သူ၏ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ဖံုးနံပါတ္၊ ေဆးခန္း၊ ရဲစခန္း၊ အရက္ဆိုင္ ရွိမရွိ၊ အနီးအနားတြင္ ကိုယ့္လို စစ္ဆင္ေနသူ ရွိမရွိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာထားရမည္။ ဥဒဟရုဏ္ ဆိုရေသာှ သင့္ခ်စ္သူသည္ သင့္ေရွ့တြင္ ေျခေခါက္လဲျပီး ဒူးျပဲသြားေသာအခါ ေဆးခန္းသြားမည္ဆိုပါက ထိုေဒသအား သင့္ေလ့လာ မထားလ်ွင္ ေဆးခန္း ဘယ္နားရွိမည္မွန္း သိမည္မဟုတ္ေပ။ ထို့အတူ သင့္ခ်စ္သူအိမ္ေရွ့တြင္ အရက္ဆိုင္ ရွိေနတာကို ဂရုမျပုမိဘဲ ညအခ်ိန္မေတာှ ဂစ္တာတစ္လက္ျဖင့္ သီခ်င္း တေဒါင္ေဒါင္ သြားေအာှပါက ပုလင္းစာမိမည္မွာ အမွန္ပင္။

ေခါင္းေဆာင္နိုင္စြမ္း။ ေခါင္းေဆာင္မွုနွင့္ အခ်စ္ေရး မည္သို့မ်ွ မသက္ဆိုင္ဘူးဟု သင္ထင္ေနပါက သင္၏ အခ်စ္ေရး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ေခါင္းေဆာင္မွုတြင္
  1. ဉာဏ္ပညာရွိျခင္း
  2. ရိုးသားျခင္း
  3. စာနာတတ္ျခင္း
  4. သတဿတိ
  5. စည္းကမ္းရွိျခင္း
စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဉာဏ္ပညာရွိျခင္း ဆိုရာတြင္ ပညာတတ္ျခင္းကို မဆိုလို။ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ရုတ္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္နိုင္ျခင္း၊ ကိုယ့္ကို ယံုျကည္ေစျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ ဆိုလိုသည္။ ကိုယ့္ခ်စ္သူသည္ ကိုရီးယား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊ မင္းသားမင္းသမီးမ်ားကို နွစ္သက္သူ ျဖစ္ပါက ထိုအေျကာင္းအရာမ်ားကို နွုတ္တက္အာဂံု ေဆာင္ထားပါ။ ကိုယ္စိတ္မဝင္စားလည္း စိတ္ဝင္စားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ထားပါ။ သူတစ္ခုခု မသိေသာအခါ ကိုယ္က ေျပာျပနိုင္ပါေစ။ ကိုရီးယား သီခ်င္းမ်ား၊ မင္းသားမင္းသမီး ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရွာေပးပါ။ မရလ်ွင္ ဝယ္ပါ။

ရိုးသားျခင္း ဆိုရာမွာလည္း ရိုးရိုးအအ ထံုထိုင္းထိုင္းျကီး လုပ္ျပေနဖို့ မလိုေပ။ ကိုယ္ျဖစ္ေနသည့္အရာ ျဖစ္ခ်င္သည့္အရာကို ရိုးရိုးသားသား ေျပာျပဖို့ပင္။ ကိုယ္ဖ်ားေနလ်ွင္ ဖ်ားေနေျကာင္းေျပာပါ။ ဖ်ားေနလ်က္နွင့္ သင့္ခ်စ္သူလုပ္ခ်င္ရာ၊ သြားခ်င္ရာကို လိုက္ပို့ လိုက္လုပ္ေပးမည္ဆိုလ်ွင္ ကားေသာှလည္း တိုက္မည္၊ ေကာင္မေလး၏ စကတ္ေပါှ အန္ခ်င္လည္း အန္မိသြားလိမ့္မည္။ ထိုအခါ မ်က္နွာမရ ေျခေထာက္ရ ျဖစ္တတ္သည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္။ သို့ေသာှလည္း အရာတိုင္းတြင္ ရိုးရိုးဘြင္းဘြင္းျကီး သြားဖြင့္ေျပာတိုင္းလည္း မေကာင္းေပ။ လက္ဝါးစာ မိလိမ့္မည္။ ရိုးသားပါေစ မိတ္ေဆြ။

စာနာတတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ျကံစည္ေနသူ သို့မဟုတ္ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို စာနာျခင္း၊ မိမိအေပါင္းအသင္းမ်ားကို စာနာျခင္း၊ သူ၏ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို စာနာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ သင္ဘယ္ေလာက္ သူ့ကိုခ်စ္ေျကာင္း၊ သူ့ေျကာင့္ ဘယ္ေလာက္ ခံစားေနရေျကာင္း၊ မေနနိုင္ေတာ့ေျကာင္း စသည့္ အေျကာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို လူကိုယ္တိုင္တဖံု တယ္လီဖုန္းနွင့္ တသြယ္ ညစဉ္ညတိုင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ရင္ဖြင့္ တိုင္ပင္ေနလ်ွင္ ထိုသူတို့လည္း နားျငီးကာ စိတ္ရွုပ္ေထြး လာေပလိမ့္မည္။ ဖီလင္အျပည့္ျဖင့္ ေကာင္မေလးအိမ္ကို ညတစ္နာရီေလာက္မွ ဖုန္းေတြဆက္လ်ွင္လည္း သူ့မိဘမ်ားမွာ အိပ္ေရးပ်က္ကာ သင့္ကို မျကည္လင္သလို သူတို့သမီးကို ဆူမည္မွာ မလြဲေခ်။ ထို့ေျကာင့္ စာနာစိတ္ ထားရမည္။

သတဿတိ ဟူသည္ မိုက္ရူးရဲျခင္းမဟုတ္။ ေကာင္မေလးအား ေဟ့ဒီမွာျကည့္ဟုဆိုျပီး လက္ဖ်ံကို ဓါးျဖင့္ျခစ္ျပီး သူ့နာမည္ ေရးျပသည္မွာ သတဿတိမဟုတ္။ အရူးထျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္မေလးနွင့္ ျပသဿသနာ တက္လ်ွင္ေသာှလည္းေကာင္း သူ့မိဘမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပသဿသနာ တက္လ်ွင္ေသာှလည္းေကာင္း ကိုယ္က ေရွ့တန္းက ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျဖရွင္းျပရမည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေရွ့တန္းတင္ျပီး ကိုယ္က ပုန္းလ်ွိုးကြယ္လ်ွိုး လုပ္မေနရ။ အနည္းဆံုး သင္ေကာင္မေလးကို လိုက္လံစကား ေျပာေနစဉ္ ေခြးတစ္ေကာင္ ဝင္ကိုက္ပါက ထြက္မေျပးရ။ ေကာင္မေလးကို ကာဗာ ယူမထားရ။ နာခ်င္နာပါေစ ဘယ္ေလာက္ ေျကာက္ေနပါေစ အကိုက္ခံလိုက္ပါ။ သို့တည္းမဟုတ္ ေခြးကို ေဆာင့္ကန္ပါ။

စည္းကမ္းရွိျခင္း ဆိုသည္မွာေတာ့ သင္က သူ့ထံကို ညရွစ္နာရီတိုင္း ဖုန္းဆက္သည္ဆိုလ်ွင္ ထိုအခ်ိန္ေရာက္တိုင္း မွန္မွန္ ဆက္ေပးရမည္။ ရည္းစားမျဖစ္မီ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို မဟုတ္မဟတ္ သြားမျကြားထားရ (သူျပန္ျကားလ်ွင္ သင့္ကို အလြန္တရာ စိတ္ဆိုးေပလိမ့္မည္)။ ရည္းစားမျဖစ္ေသးဘဲ အတင္းကာေရာ လက္သြားမကိုင္ရ။ ခ်င့္ခ်ိန္ပါ။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို မသိေသာ မလိုက္နာခဲ့ေသာ စံုတြဲဟူ၍ ေတာှေတာှရွားသည္။ ယင္းသေဘာကို နားလည္သူသာ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ အရာကို ေအာင္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို့မဟုတ္ပါက မုခ် ရွံုးနိမ့္မည္ပင္။

သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္း ကိုယ့္ကိုကူညီနိုင္သူ ဟူသမ်ွကို သူ့ေနရာနွင့္သူ လိုက္ဖက္မည့္သူကို သင့္ေတာှသလို စီမံခန့္ခြဲျပီး အကူအညီေတာင္းပါ။ မည္သူက သူဖတ္ေသာ စာျကည့္တိုက္တြင္ စာဖတ္ေလ့ ရွိသနည္း။ မည္သူက သူတက္ေသာ သင္တန္း တက္ေနသနည္း။ မည္သူက သူနွင့္ အလြန္ရင္းနွီးသနည္း။ မည္သူက သူရင္ဖြင့္တတ္ေသာ အေဖာှနည္း စသည္တို့ကို ေလ့လာျပီး သက္ဆိုင္သူအလိုက္ အသံုးခ်ပါ။

အလံုးစံုေသာ အခ်စ္ေရး ကိစဿစမ်ားမွာကား စင္စစ္ လွည့္စားမွုမ်ား အေပါှတြင္ အေျခခံသည္။ ကိုယ္က မလုပ္ခ်င္ေသာှလည္း လုပ္ခ်င္သည့္ဟန္ ျပရမည္။ ကိုယ္ကမစားခ်င္ေသာှလည္း စားခ်င္သည့္ဟန္ ျပရမည္။ ကိုယ္က ငိုခ်င္ေနေသာှလည္း ရယ္ျပရမည္။ ကိုယ္က ရယ္ခ်င္ေနေသာှလည္း မ်က္နွာညွိုးေနေစရမည္။

ျပသဿသနာ မေပါှခင္ သင့္ခ်စ္သူကို ျပသဿသနာ အျမည္းအစမ္း ေက်ြးရမည္။ သူေပ်ာှရြွင္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းေျပာပါ။ သူစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္အားတက္ျကြဖြယ္ရာမ်ား အားေပးပါ။ ထိုအခါ သူလည္း ေနာင္အခါ ျပသဿသနာ ျဖစ္လာလ်ွင္ လြယ္လြယ္နွင့္ ေျကာက္ဒူး တုန္ေနေတာ့မည္မဟုတ္။

သင္ျကံစည္ေနသူ ျကိုက္တတ္သည့္ အရာမ်ားနွင့္ မ်ွားေခါှရမည္။ သင့္ေကာင္မေလးက စာအုပ္ျကိုက္တတ္လ်ွင္ သင့္မွာ စာအုပ္ပံုျကီး ရွိေနပါေစ။ သင့္ေကာင္မေလးက အဝတ္အစား ျကိုက္တတ္လ်ွင္ ေခ်းငွားျပီး ေဈးျကီးျကီး ဝယ္ေပးလိုက္ပါေလ။ က်ံုးသြင္းရမည္။ သူျကိုက္ေသာအရာမ်ား သင္လည္း ထပ္တူထပ္မ်ွ ျကိုက္သည္ဟု ထင္ေနပါေစ။ သူ့ေျကာင့္ ကိုယ့္ဘဝျကီး ဦးတည္ရာမဲ့ေနဟန္ ျပရမည္ (မိန္းမမ်ားသည္ သူတို့ေျကာင့္ ကတိမ္းကယိုင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္လ်ွင္ သေဘာက်တတ္၏)။ သူတို့၏ စိတ္ထဲတြင္ ခ်စ္၍ေသာှလည္းေကာင္း မုန္း၍ေသာှလည္းေကာင္း သင့္အေျကာင္းမ်ားသာ ျကီးစိုးေနျပီဆိုလ်ွင္ သင္အိုေကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သူ့ဘက္က အျပင္းအထန္ ျငင္းဆန္ေနလ်ွင္ ထိပ္တိုက္ မတိုးဝင္ပါနွင့္။ ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ ဆိုသည့္ စကားကို သတိရပါ။

မိမိဘက္တြင္ ကူညီမည့္သူ၊ ေဖးမမည့္သူ မရွိဟန္ ေဆာင္ပါ။

သူ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သင့္ကို မလိုလားဘူးဆိုလ်ွင္ ထိုသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို နည္းအမ်ိုးမ်ိုး သံုးျပီး ျဖိုခြဲပါ။ အုပ္စုကြဲေအာင္ လုပ္ပါ။ သင့္ေျကာင့္ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိပါေစနွင့္။

သင့္ခ်စ္သူ ထင္မထားေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ျပပါ။ မေမ်ွာှလင့္ေသာ အရာမ်ား လုပ္ျပပါ။ ကိုယ့္ကို လူေရွ့သူေရွ့ ျပင္းထန္စြာ တုန့္ျပန္လာလ်ွင္ ခ်က္ခ်င္း မတုန့္ျပန္ဘဲ အငိုက္ဖမ္းနိုင္ေအာင္ ျကိုးစားပါ။ သူမလုပ္နိုင္ေသာ အရာတစ္ခုခုကို ကိုယ္က လုပ္ျပျခင္းျဖင့္ သူ့ကို အနိုင္ယူနိုင္သည္။

ကိုယ့္လ်ွို့ဝွက္ခ်က္မ်ား အစီအစဉ္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ တိုင္ပင္မွုမ်ားကို မေပါက္ျကားေအာင္ ဂရုျပုပါ။

မိမိ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ သူမ၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အဘက္ဘက္မွ သံုးသပ္ရမည္။ မိမိဘက္က အေလးသာလ်ွင္ ေအာင္ျမင္မွုရဖို့ မ်ားသည္။ မိမိဘက္က အေရးမသာလ်ွင္ ရွံုးနိမ့္နိုင္သည္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ တြက္ဆျခင္း မပါလ်ွင္ သင့္အခ်စ္ေရးသည္လည္း မေအာင္ျမင္နိုင္။ ေအာင္ပြဲနွင့္ လြဲေခ်ာှမည္။ အထက္က ေဖာှျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ တိတိက်က် လိုက္နာမည္ဆိုလ်ွင္ ေအာင္ပြဲသည္ သင္နွင့္ လက္တစ္ကမ္း အလိုမွာပင္ ရွိေနျပီဟု မွတ္ရမည္။


အထက္ပါ အခ်က္မ်ားမွာ ဆြန္ဇု၏ အခ်စ္မဟာဗ်ူဟာက်မ္းမွ ပထမဆံုး အခန္းတစ္ခန္းသာ ရွိေသးသည္။ အခ်စ္ေရးရာသည္ ရွုပ္ေထြးမွု ရွိသည္။ လွည့္စားမွု မ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ စိတ္ဝင္စားသူသည္ ဆြန္ဇု၏ The Art of War စာအုပ္ကို ဆက္လက္ေလ့လာ ျကပါကုန္။

ပူးတြဲေလ့လာရန္

The Art of War Sun Tzu
ေသနဂဿငဗ်ူဟာအတတ္ပညာ ခ်စ္နိုင္စိတ္ပညာ
စစ္ေအာင္နိုင္ရာေသာ အေျကာင္းျကီးမ်ား ကန့္သတ္စာစဉ္
မဟာဗ်ူဟာ ေသာင္းထိုက္

No comments: