Thursday, May 24, 2007

Myanmar Who and Where?


အခ်ို့ေသာ သူမ်ားမွာ တစ္စံုတစ္ခုခုကို တတ္က်ြမ္းျပီး လုပ္ခ်င္ေသာှလည္း လုပ္ခြင့္မရျက။ အခ်ို့ေသာ သူမ်ားကေတာ့ မက်ြမ္းက်င္ မလုပ္တတ္ဘဲ လုပ္ေနျကသည္။ အခ်ို့မွာကား လုပ္လည္း လုပ္တတ္သည္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိသည္ သို့ေသာှ မလုပ္ခ်င္၊ မလုပ္အား၊ မလုပ္ျက။ အခ်ို့သူမ်ားကား လုပ္လည္း လုပ္တတ္သည္၊ လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အေရးလည္း ရွိသည္၊ သို့ရာတြင္ မွီျငမ္းကိုးကားစရာ က်မ္းဂန္စာအုပ္မ်ား မျပည့္စံု။ အခ်ို့သူမ်ားကား လုပ္လည္း မလုပ္တတ္၊ အခြင့္အေရးလည္း မရ၊ သို့ေသာှ လုပ္တတ္ခ်င္သည္။

အခ်ို့သူမ်ားက ေခတ္အျမင္ရွိသည္၊ သို့ေသာှ ေခတ္ေဟာင္း က်မ္းစာမ်ားကို အေလးမထား။ အခ်ို့သူမ်ားက ေခတ္ေဟာင္း က်မ္းစာမ်ားကို က်ြမ္းက်င္သည္၊ သို့ေသာှ ေခတ္အျမင္နွင့္ မေပါင္းဖက္တတ္။ အခ်ို့သူမ်ားက ေခတ္အျမင္လည္းမရွိ ေခတ္ေဟာင္းက်မ္းဂန္ မ်ားကိုလည္း မသိျက။ သို့ေသာှ သိခ်င္ျကသည္။ အခ်ို့သူမ်ားက ေခတ္အျမင္လည္း ရွိသည္၊ ေခတ္ေဟာင္းစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားနွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ ဆံုးျဖတ္တတ္သည္။ သို့ေသာှ ထိုသူမ်ားတြင္ ထိုအရာအတြက္ စိုက္စိုက္မတ္မတ္ အခ်ိန္ေပး နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေငြေျကးအင္အား မျပည့္စံု။ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အဖြဲ့အစည္း လူပုဂဿဂိုလ္မ်ားလည္း မရွိ။

သိခ်င္စိတ္ ျဖစ္မွသာ သိစိတ္ ျဖစ္လာနိုင္သည္။ အဆိုပါ သိခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပါှလာေသာအခါ လူသည္ ထိုအေျကာင္းအရာကို မရမက ရွာေဖြစူးစမ္း လာျကသည္။ ထိုသို့ ရွာေဖြေသာှလည္း မွီျငမ္းေလ့လာစရာ အေထာက္အထား အကိုးအကား ေငြေျကးအင္အား မျပည့္စံု မလံုေလာက္ေသာအခါ အခက္အခဲ ျကီးမားစြာ ျဖစ္ရေတာ့သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ေတြ့ရေသာ အခက္အခဲမွာ ထိုအရာပင္္ ျဖစ္သည္။ စာေပ ေလ့လာလိုသူသည္ အဘယ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာ ရမည္နည္း။ စံုစံုလင္လင္ဆို၍ ရန္ကုန္တကဿကသိုလ္ စာျကည့္တိုက္ တစ္ခုသာ ရွိသည္။ ထိုစာျကည့္တိုက္တြင္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ ေလ့လာခြင့္ ရမည္ မဟုတ္။ ေက်ာင္းစာျကည့္တိုက္မ်ား တကဿကသိုလ္စာျကည့္တိုက္မ်ား ဆိုတာကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခတ္ေနာက္က် ေနေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဟန္ျပစာအုပ္မ်ားသာ ရွိသည္။ ထို့ေျကာင့္ စာအုပ္ ဆိုင္တန္းမ်ားဘက္သို့ လွည့္မည္ဆိုလ်ွင္လည္း ေငြေျကးအင္အား မတတ္နိုင္ပါက ဝယ္နိုင္ဖို့ေဝးစြ အဆိုပါ စာအုပ္ေဈး ျကားလိုက္ရံုမ်ွနွင့္ပင္ သိခ်င္စိတ္မ်ား ကုန္ခမ္း သြားနိုင္သည္။ လူတစ္ဦး၏ ပံုမွန္ဝင္ေငြျဖင့္ စာအုပ္ပံုမွန္ ဝယ္မဖတ္နိုင္ေပ။ အသစ္ထြက္စာအုပ္မ်ားထက္ စာအုပ္ေဟာင္းမ်ားက ပို၍ပင္ တန္ဖိုးျကီးမား ေနေပေသးသည္။ ေငြေျကးတတ္နိုင္၍ ဝယ္ဖတ္နိုင္ေတာင္မွ စာအုပ္ရွားပါးမွုနွင့္ ရင္ဆိုင္ျကရသည္။

ထိုမွတစ္ပါး ယေန့ေခတ္ ထြက္ရွိေနေသာ စာအုပ္အမ်ိုးအစားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခြဲျခား ျကည့္ပါလ်ွင္ လူမ်ားစုျကိုက္ ေရာင္းလြယ္ ကုန္လြယ္ေသာ စာအုပ္မ်ားသာ အမ်ားစု ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ပညာရပ္စာေပ၊ အဖိုးတန္စာေပမ်ား အလြန္တရာ နည္းပါးလွသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားမွာ လူမ်ားစု နားမလည္၊ မျကိုက္ေသာေျကာင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားကလည္း ပိုက္ဆံအကုန္ခံျပီး မထုတ္ေဝျကေပ။ ထုတ္ေသာ အခါတြင္လည္း အုပ္ေရ အနည္းငယ္မ်ွသာ ထုတ္ျကသည္။ ထိုသို့ ထုတ္ျပီးေသာ အခါတြင္လည္း ထိုစာအုပ္မ်ားကို အေဟာင္းေရာင္းသူမ်ားက စုစည္းဝယ္ယူျကျပီး ေနာင္အခါ ေဈးနွုန္းအဆမတန္တင္၍ ေရာင္းခ်ျကသည္။ ေဈးနွုန္းျကီးျမင့္မွုေျကာင့္ လူေတာှေတာှမ်ားမ်ားမွာလည္း အဆိုပါ ပညာရပ္ စာတမ္းမ်ားကို ေတာှရံုတန္ရံု မဝယ္ျကေတာ့။ ဤသို့ျဖင့္ ထိုပညာရပ္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းနွင့္ လံုးပါးပါး ေပ်ာက္ကြယ္ ကုန္ျကပါေတာ့သည္။

ပညာကို တန္ဖိုးထားေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ုပ္သူ လူတန္းစားက ေသာှလည္းေကာင္း၊ အေျမာှအျမင္ရွိေသာ တိုင္းျပည္ကို ပညာရည္ ျမင့္မားေစလိုေသာ ပုဂဿဂလိက အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ေငြေျကးခ်မ္းသာသူမ်ားက ေသာှလည္းေကာင္း အဆိုပါ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပစာတမ္းမ်ားကို ေငြေျကးေထာက္ပံ့ ေပးျပီး ထုတ္ေဝျကသည္။ ပညာရွင္မ်ားကို အကူအညီေပးျကသည္။ စာျကည့္တိုက္မ်ား ထူေထာင္ ေပးျကသည္။ စာျကည့္တိုက္ ဆိုရာတြင္လည္း ကေရာှကမယ္ စာျကည့္တိုက္မ်ိုးကို မဆိုလို။ စာအုပ္စာတမ္း ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ စာျကည့္တိုက္မ်ိုး ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ လူငယ္မ်ားလည္း စာျကည့္တိုက္အသင္း ဝင္ရံုမ်ွနွင့္ စာေပအေျမာက္အမ်ား ဖတ္ရွုခြင့္ ရျကသည္။ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေပ်ာှပိုက္ေနျကမည့္အစား စာျကည့္တိုက္မ်ားတြင္ စာဖတ္ရင္း ဗဟုသုတ ပညာ တိုးပြားလာျကသည္။ ဥပမာ စကဿငာပူရွိ စာျကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ၅နွစ္သား ကေလးမ်ားမွအစ သက္ျကီး ရြယ္အိုမ်ားအထိ ျပည့္နွက္ေနတတ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား တကဿကသိုလ္မ်ားက အေျကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို ေလ့လာခိုင္းလိုက္လ်ွင္ အဆိုပါ စာျကည့္တိုက္မ်ားတြင္ လာေရာက္ရွာေဖြ မွီးျငမ္းျကသည္။ ဘယ္စာအုပ္မွာ ဘယ္လိုမွီျငမ္းစရာမ်ိုး ရနိုင္တာကို သူတို့ သိျကသည္။

က်ြန္ေတာှတို့ နိုင္ငံတြင္ေတာ့ အဆမတန္ ေဈးျကီးေပးရေသာ ကားျကီးမ်ား ဝယ္စီးေနျကေသာှလည္း အဆင့္မီ စာျကည့္တိုက္တစ္တိုက္ ေပါှထြက္လာဖို့ စိတ္မဝင္စားျက။ စိတ္အားမသန္ျက။ ျကိုးလည္း မျကိုးပမ္းျက။ ထိုထိုေသာ သူမ်ားထဲတြင္မွ ေငြေျကးအင္အား ေျမာက္မ်ားစြာ မစိုက္ထုတ္ နိုင္ေသာှလည္း ဆရာျကီး ပါရဂူလို ကိုယ္တတ္နိုင္တာေလးကစျပီး အဆင့္မီ စာျကည့္တိုက္ျကီး ျဖစ္လာေအာင္ ျကိုးပမ္းေနသူ၊ ထိုကုသိုလ္အမွုကို ကူညီေပးသူ၊ ကိုယ္ပိုင္စာျကည့္တိုက္ အသင္းအဖြဲ့ေလးမ်ား ထူေထာင္ျကသူ မ်ားကေတာ့ တကယ့္ကို ေလးစားစရာ ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းေပသည္။ ဆရာျကီးေတာင္မွ ရသမ်ွအားေလးျဖင့္ လုပ္နိုင္လ်ွင္ အဆိုပါ လူခ်မ္းသာ ထိတ္ထိတ္ျကဲမ်ား အဘယ္ေျကာင့္ မလုပ္နိုင္ရမည္နည္း။ အေျကာင္းရင္းကား အတဿတဟိတ မိမိကိုယ္အတြက္သာ လံုးပမ္းေနျကရေသာေျကာင့္ ျဖစ္ေပမည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ လူငယ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္အခါ လူျကီး ျဖစ္လာေပမည္။ ငယ္စဉ္ကတည္းက ပညာကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြဆည္းပူးနိုင္ခြင့္ မရခဲ့လ်ွင္ ေနာင္အခါ နိုင္ငံကို အလုပ္အေက်ြး ျပုနိုင္မည့္ နိုင္ငံက အားထားရမည့္ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္နိုင္ဖို့ အမွန္ပင္ ခဲယဉ္းပါလိမ့္မည္။ ထိုလူငယ္မ်ားကို ပညာအစာ ေက်ြးသင့္ပါသည္။ ထိုအစာ စားခ်င္လာေအာင္ စည္းရံုးသင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးသည္ နိုင္ငံ၏ လက္ရွိအင္အားျဖစ္သည္။ ပညာသည္ နိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ တည္တံ့နိုင္စြမ္း ဂုဏ္ျဒပ္ျဖစ္သည္။ ပညာမတတ္ေသာ နိုင္ငံရွိ နိုင္ငံသားမ်ားကို မည္သူကမ်ွ အေလးအနက္မထား အဖက္မလုပ္ျကပါ။ မတူသလို မတန္သလို ဆက္ဆံခံရမည္။ သင္ခ်မ္းသာေနေသာှလည္း သင့္နိုင္ငံသားမ်ား ပညာမတတ္ခဲ့လ်ွင္ သင္သည္လည္းေကာင္း၊ သင့္မ်ိုးဆက္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း အေလးအနက္ထား ဆက္ဆံခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေျကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

No comments: