Monday, August 29, 2005

Snake ( poem )

a>r

cspfwJYpdwfeJY

El;nHYpGm

yGwfoyfrdcJYwmyg

aygufcsufu

qdk;vGef;w,f/

vif;quf

Naing Mon Aung Thwin

ငါ့ကိုဟြန္းမတီးပါနဲ့

ကားတစ္စင္းလို
ငါ့ကိုဟြန္းမတီးပါနဲ့။
ငါဟာ
ေသြးဆာေနတဲ့ငါးမန္းတစ္ေကာင္လား။
ေရညွိတက္ေနတဲ့ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးလား။
ေအးစက္ေနတဲ့လ်ွပ္စစ္ကုလားထိုင္တစ္လံုးေပပဲလား။
ကားတစ္စင္းလိုျဖတ္တိုက္ခ်င္ရင္
ငါဟာ
အခ်ိန္မပါတဲ့နာရာေစီးတစ္လံုးလား။
အိပ္စက္သူမဲ့ကုတင္တစ္လံုးလား။
အမွတ္ရသူမရွိေတာ့တဲ့ေက်ာက္တိုင္တစ္တိုင္လား။
ကားတစ္စင္းလိုျဖတ္တိုက္ခ်င္ရင္ျဖတ္တိုက္လိုက္။
ငါ့ကိုဟြန္းမတီးပါနဲ့။
ငါဟာ
သမ္းေဝေနတဲ့ဝံပုေလြ ၊အသစ္စက္စက္ေခါင္းတလား ၊မီးေလာင္ေနဆဲအမွိုက္ပံု ၊သံေခ်းအထပ္ထပ္နဲ့သေဘဿငာပ်က္ ၊
လူလိုသူလိုေျပာလို့မွနားမလည္နိုင္သူကုတ္အက်အညစ္အေပ ၊
ငါဟာ
ယဉ္ေက်းသူေလျပည္ ၊
ငါဟာ
ရိုင္းစိုင္းသူမုန္တိုင္း ၊
ငါဟာ
အကုန္လံုးျဖစ္နိုင္ျပီး
အကုန္လံုးမျဖစ္နိုင္ဘူး။
ငါ့အေတြးထဲမွာ
အထီးက်န္စြာ ၊ျပည့္စံု
မိုးတိမ္လိုျမင့္မားစြာ ၊ေရေသာက္ျမစ္လိုနက္ရာေစွိုးင္းစြာ ၊
အကန့္အသတ္တစ္ခုခုမွ လြတ္ေျမာက္ေနပါရေစ။
ငါဟာ က်မ္းမာျခင္းျဖစ္ျပီး
ငါဟာ နာဖ်ားျခင္းျဖစ္တယ္။
ငါဟာ သခင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး
ငါဟာ က်ြန္တစ္ေကာင္ျဖစ္တယ္။
ငါဟာ ခြန္အားျကီးသန္မာသူျဖစ္ျပီး
ငါဟာ ေပ်ာ့ညံ့အားနည္းသူျဖစ္တယ္။
ငါဟာ
အဓိပဿပါယ္မဲ့ျခင္းမ်ားလည္းတိတ္ဆိတ္စြာအဓိပဿပါယ္ရွိေနပါရာေစးေစ။
ကားတစ္စင္းလိုျပတ္ျပတ္သားသား ျဖတ္တိုက္ခ်င္ရင္ျဖတ္တိုက္ပစ္လိုက္။
ေလာကျကီးရဲကအရွိတရားထဲျပန္လည္ျပုတ္မက်ခ်င္ေသးလို့
ငါ့ကိုဟြန္းတီးျပီးမနွိုးလိုက္ပါနဲ့။ ။

နိုင္မြန္ေအာင္သြင္

Poem , Naing Mon Aung Thwin

Sunday, August 28, 2005

A Room For Pictures

Kyaw Thiha Soe <> Photography Site


Name : Kyaw Thiha Soe
Age : 25
BEHS : Augustine
Stay : Singapore
From : Myanmar
Professional : Graphic Designer, Photographer


Chk it Out here :

A Room For Pictures

Diary 28 August

ဒီေန့ ထီတစ္ေစာင္ ထိုးထားတယ္။
မေပါက္ဖို့ကေတာ့ မ်ားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း လူဆိုတာ ေမ်ွာှလင့္ခ်က္ေလးနဲ့မွ ေနသာထိုင္သာ ရွိတာဆိုေတာ့ က်ြန္ေတာှ ထီထိုးလိုက္တယ္။ သိပ္မ်ားမ်ား စားစား ရည္မွန္းခ်က္ ေတာ့မရွိပါဘူး။ ပထမဆုျဖစ္ဖို့လည္း မလိုအပ္ပါဘူး။ က်ြန္ေတာှဘာလုပ္မယ္လို့ ခင္ဗ်ားတို့ထင္သလဲ။
က်ြန္ေတာှ ျမန္မာျပည္ ျပန္မယ္။
ခင္ဗ်ားတို့အဖို့ေတာ့ ရယ္စရာေစားေကာင္းေနလိမ့္မယ္လို့ေတာ့ ထင္မိသား။
ဒီလိုေပါ့ဗ်ာ။ လူတကိုယ္ စိတ္တမ်ိုးေပါ့။
ထီမေပါက္ရင္ေတာ့ ကံမေကာင္းစြာပဲ နိုင္ငံျခားမွာ ဆက္ေနရဦးမွာေပါ့ဗ်ာ။


Diary , Idea

ဆုေတာင္း

ဆုေတာင္း


ေတြးျကည့္ျကတာေပါ့
ငါ့ကိုယ္ငါ ပန္းတစ္ပြင့္လို ဖန္ဆင္းခြင့္ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္
ရနံ့သိသူ သက္သက္ေတြအတြက္သာ ေမြွးျမခ်င္တယ္။
ငါ့ကိုယ္ငါ လဲမွို့ဝါေလးေတြလို လြင့္ေမ်ာခြင့္ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္
ေခါင္းအံုးတစ္လံုးထဲမွာ ပိတ္ေလွာင္ခံေနရတာကလြဲလို့
ဘယ္ေတာဘယ္ေတာင္ကိုမဆို ငါသြားနိုင္ပါရဲ့။
ငါ့ကိုယ္ငါ ပုလဲတစ္လံုးလို ျဖစ္ခြင့္ရခဲ့ရင္
တန္ဖိုးမရွိရင္ေနပါေစ
ရင္ခြင္ထဲမွာပဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအိပ္စက္ပါရေစ ပင္လယ္ေရ။
ငါ့ကိုယ္ငါ ထီးေလးတစ္လက္ျဖစ္ခြင့္ရခဲ့ရင္
အျမဲမဟုတ္တဲ့ တခါတရံသတိရာေစးျခင္းေတြကိုသာ ငါေတာင့္တပါရေစ။
ငါ့ကိုယ္ငါ က်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္ခြင့္ရခဲ့ရင္
ပံုျပင္ထဲက ယုန္ေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္မယ္။
ငါ့ကိုယ္ငါ နကဿခတ္တစ္လံုး ျဖစ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္
လူေတြနာမ မေပးနိုင္တဲ့ အေဝးဆံုးမွာ ေနခ်င္ပါရဲ့။
ငါ့ကိုယ္ငါ ျဖစ္ခ်င္ရာအားလံုးျဖစ္ခြင့္ရခဲ့ရင္
နားေတြအားလံုး ကန္းသြားခ်င္တယ္။
ငါ့ကိုယ္ငါ ေသနတ္တစ္လက္ျဖစ္ခြင့္ရခဲ့ရင္
မေတာှတဆထြက္မိတဲ့ က်ည္ဆံ နဲ့
ငါမင္းကို ..........။


လင္းဆက္

Poem

Saturday, August 27, 2005

Jelly Fish

*s,fvDzpf&Sf

cEÅmudk,fu olYtawG;tac:awGvdkyJ
wdk;,dkaygufa&aq;½IarQmfcif;yef;csD /
cifAsm;udk bmrSjiif;qefaerSmr[kwfbl;/
rjzm;a,mif;bl;/rylaZmfbl;/rapmfum;bl;/
oludk,fwdkifu bmrSvnf;r[kwfbl;/
wpfaeYwpfaeY
yifv,fqefwJY jywif;aygufwpfckrSm wNidrfYNidrfYvGifYarsm&if;
urÇmwpfzufrSm
AHk;awGw0kef;0kef;uGJaewmvnf; olrodbl;/
ajy;rvGwfEdkifavmufatmifeD;uyfvmaewJY
a&m*gb,awGeJYtiwfab;awG vnf; olrodbl;/
trSefw&m; ?ESvHk;om; eJY tm[m& ...qdkwmawGvnf; olrodbl;/
vlwpfa,muf ckjrifckaysmufjzpfoGm;wwfwJY acwfay:,Ofaus;rIudkvnf; olrodbl;/
zmodzmom
yifv,fqefwJY jywif;aygufwpfckrSm wNidrfYNidrfYvGifYarsm&if;
tavsmftpm;uif;rJYaomaygYaygYyg;yg;taetxdkifawG/
'DaeYawmY
olYtai;awGudkxD;vdkydwfcsvdkuf&w,f/
tajziwfaewJYig;topfawG tkyfoif;zGJUul;cwfvmMuNyDrdkY / /


EdkifrGefatmifoGif

http://www.planet.com.mm/book/poems.cfm?id=4447&justposted=1&cate=1

ရက္စက္သူေတြ

တခါတရံ စဉ္းစားမိတယ္။

က်ြန္ေတာှ လိုအပ္တာေတြရွိတိုင္း က်ြန္ေတာှ့မိဘေတြက တတ္နိုင္သေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးျကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာှ မျပည့္စံုပါဘူး။ က်ြန္ေတာှ ေနထိုင္တဲ့တိုင္းျပည္ က်ြန္ေတာှ ေလ့လာ လိုက္စား သင္ယူေနတဲ့ဘာသာရပ္ အရာေစားရာဟာ ပိုက္ဆံနဲ့ တန္ဖိုးတြက္ တြက္ေနရပါတယ္။ က်ြန္ေတာှ မိဘေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာှသာ သူတို့ေနရာမွာဆိုရာေစးင္ က်ြန္ေတာှ့လို သားတစ္ေယာက္အတြက္ စရိတ္စကကို က်ြန္ေတာှ ဘယ္လိုသြားရွာ နိုင္ပါ့မလဲ။ အဲဒါကို စဉ္းစားမိတိုင္း က်ြန္ေတာှ ဘယ္ေတာ့မွ ကေလးမယူဘူးလို့ စဉ္းစားမိတယ္။ က်ြန္ေတာှ ဟာ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ေကာင္းဆန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာှ ျကံုေနရသမ်ွဟာ က်ြန္ေတာှ့ကို ဒီအေျခအေနမ်ိုး ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို့ေနတယ္။

အနုပညာ လုပ္ခ်င္တဲ့လက္နွစ္ဘက္ဟာ ပိုက္ဆံအတြက္ အလုပ္ျကမ္းလုပ္ေနရတာ မတန္ပါဘူး။ ဦးေနွာက္နဲ့ အျပည့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြကို ေငြေျကးအတြက္ အပင္ပန္း ခံေနရတာ မတရားပါဘူး။

မနက္မိုးလင္းလို့ သာယာတဲ့ေကာင္းကင္ကိုျကည့္ျပီး အေတြးေတြ ကြန့္ျမူးေနရမယ့္အစား တရက္စာ ေနထိုင္ စားေသာက္ဖို့ အေရးကို ေတြးေနရတာ ရြံရွာဖို့ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒါေတြ ေတြးမိတိုင္း ျမန္မာျပည္က လူခ်မ္းသာ ဆိုတဲ့သူေတြကို ထိုင္ဆဲေနမိပါတယ္။ က်ြန္ေတာှတို့ဆီက လူခ်မ္းသာေတြ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသေလာက္ အသိဉာဏ္ ေခါင္းပါးပါတယ္။

ဘယ္သူမွ ေနာက္လူငယ္ေတြအတြက္ မ်ိုးဆက္ေတြအတြက္ နိုင္ငံအတြက္ မစဉ္းစားေပးျကပါဘူး။ ကားတစ္စီးကို သိန္းေထာင္ခ်ီ ေပးျပီး စီးျကေပမယ့္ အမ်ားအတြက္ စာျကည့္တိုက္ ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုေလာက္ လွူဒါန္းဖို့ကိုေတာ့ စိတ္ကူးမရွိျကဘူး။ နိုင္ငံေရာေစးက နိုင္ငံေရးပါ။ ကိုယ္က်ိုးစီးပြားက ကိုယ္က်ိုးစီးပြားပါ။ ရင္နာဖို့ေကာင္းပါတယ္။ က်ြန္ေတာှ မခ်မ္းသာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားနိုင္ငံမွာ အေနအထိုင္ဆင္းရဲတိုင္း က်ြန္ေတာှ ေဒါသထြက္မိပါတယ္။ အင္တာနက္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုရယ္၊ ျကီးမားစံုလင္တဲ့ စာျကည့္တိုက္ ျကီးေတြရယ္သာ ရွိမယ္ဆိုရင္ က်ြန္ေတာှ စကဿငာပူမေျပာနဲ့ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာမွ မေနပါဘူး။ က်ြန္ေတာှတို့ဘဝက ခဏေလးပါ။ ဒီအတိုင္းသာဆိုရင္ ေနာက္မ်ိုးဆက္ေတြ အားလံုးက က်ြန္ေတာှတို့ကို က်ိန္ဆဲေနမွာ ေသခ်ာေနပါျပီ။

တခါတေလေလာက္ ခင္ဗ်ားတို့ ေလာကကို၊ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘာအက်ိုးျပုျပီးျပီလဲ၊ ဘာအက်ိုးျပုဖို့ စဉ္းစား ထားလဲ ဆိုတာေလးကို ေတြးသင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံတစ္ခု ဖြံျဖိုး တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရာမွာ နိုင္ငံေရး တစ္ခုတည္း အဓိက မဟုတ္ပါဘူး။

ပညာေရး စီးပြားေရး ယဉ္ေက်းမွု အနုပညာ အတတ္ပညာ အားလံုးပါဝင္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာှတို့ ဆီက လူခ်မ္းသာေတြ ကေတာ့ တေန့တေန့ ကိုယ္ပိုင္ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ ဝင္သလဲ ဆိုတာကိုပဲ ေတြးေနျကတယ္ ထင္ပါရဲ့ဗ်ာ။

စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္


လင္းဆက္
Diary , Idea

Friday, August 26, 2005

Fee not Feel


Who want me to be died?
I m depressing now.
All the situations are trying to killing me.
money, love, desire, .....
I m thinking if I should go on or stop this education now.???
I dont know.
I m too blurr.

trouble never come alone "

well...
come as much as you can.
I've no sense anymore.
How crazy am I being as a man!!!!!!!

though I m artist but, all the time I have to think about
1) room rental fee
2) projects fee
3) MRT and Bus fee
4) general expenses

So my mind is full with fee not feel.


Tuesday, August 23, 2005

အနီေရာင္မင္နဲ့ေရးခဲ့မိေသာစာ

အနီေရာင္မင္နဲ့ေရးခဲ့မိေသာစာ


ေမေမ
က်ြန္ေတာှ့ မ်က္စိထဲမွာ ဘာကိုမွမျမင္ခဲ့ရင္သိပ္ေကာင္းမွာဘဲ။

ေမေမ
က်ြန္ေတာှ့ကို ဘာလို့ ေမြးဖြားခဲ့တာလည္း

ေမေမ
က်ြန္ေတာှ နွာေခါင္းေသြးေတြ လ်ွံလ်ွံထြက္ေန တတ္တာလည္း ေမေမ့ကို မေျပာျပျဖစ္ခဲ့ဘူး

ေမေမ
က်ြန္ေတာှဟာ တကယ္ဆို ကမဿတာျကီးနဲ့ လူေတြအတြက္ ဘာမွ မဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့ပါဘူး

ေမေမ
က်ြန္ေတာှဟာ တကယ္ဆို ေစတန္တေကာင္ပါပဲ

ေလာကထဲမွာ လူေျပာသူေျပာ မ်ားလြန္းတဲ့ တရားခံတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို့ ေမြးလာခဲ့ရတဲ့ေကာင္။

ေမေမရဲ့သားဟာ ဆန္ကုန္ေျမေလးပဲ။ ေမေမရဲ့သားဟာ သူမအတြက္ မည္းေမွာင္ေနတဲ့ ေခ်ာက္တစ္ခုတဲ့။
ေမေမရဲ့ သားဟာ အိပ္မက္ကို အတင္းအသက္ သြင္းခ်င္ေနတဲ့ေကာင္။ ေမေမရဲ့သားဟာ ကိုယ္တိုင္ မလင္းေပမယ့္ သူမ်ားကို လင္းေစခ်င္ခဲ့တဲ့ ေကာင္ပါေမေမ။

အသက္ ရွုသြင္းတိုင္း အာကာသ ဝိညာဉ္ဓါတ္ေတြ က်ြန္ေတာှ ယူသံုးခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ထုတ္လိုက္တဲ့ ထြက္သက္ တိုင္းမွာေတာ့ က်ြန္ေတာှ့ မေကာင္းမွုေတြသာ ပါသြားခဲ့တယ္။ က်ြန္ေတာှ မတရားဘူး။ ေလာကျကီးအေပါှမွာ။

ဘဝရဲ့ အေပ်ာှရြွင္ဆံုး အထက္ျမက္ဆံုး အခ်ိန္ေတြမွာ က်ြန္ေတာှဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ အတြက္နဲ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဖ်က္စီးပစ္ခဲ့တယ္။ အခ်ိန္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လူအားလံုးရဲ့ မ်က္လံုးမ်ား၊ ရိုးသားမွုမ်ား နဲ့ ျဖူစင္မွုမ်ား။ က်ြန္ေတာှ မတရားဘူး။ က်ြန္ေတာှ့အေပါှမွာ။

က်ြန္ေတာှ့ ဘဝ ေနထိုင္နည္းဟာ ဘာလဲ။ အာေပါက္ေအာင ္ေျပာျပေပမယ့္ ယံုျကည္ခ်က္ မတူညီသူေတြ ျကားထဲမွာ က်ြန္ေတာှ့ အယူအဆေတြဟာ သူတို့အတြက္ ရင့္သီးေစခဲ့တယ္။ က်ြန္ေတာှ မတရားဘူး။ အျမင္လြဲသူေတြ အေပါှမွာ။

ခ်စ္ျခင္း ေမတဿတာဆိုတာ ေက်ာျခင္း ကပ္ေနတဲ့ မွန္နွစ္ခ်ပ္ပဲ။ က်ြန္ေတာှက တစ္ဖက္ကေန ျကည့္ေနသလို သူမက တစ္ဖက္ကေန ျကည့္ေနတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ ေတြ့ေနရေပမယ့္ သူမ်ားကို မေတြ့နိုင္ခဲ့ဘူး။ က်ြန္ေတာှ မတရားခဲ့ဘူး။ သူမအေပါှမွာ။

က်ြန္ေတာှ ျဖတ္သန္းခဲ့သမ်ွ ဘဝထဲ ဘာေတြ ရခဲ့ျပီးျပီလဲ။ ဘာေတြေရာ ေပးဆပ္ခဲ့ ျပီးျပီလဲ။ က်ြန္ေတာှက ရယူဖို့ ဒါမွမဟုတ္ ေပးဆပ္ဖို့ ဆိုတဲ့ စကားေတြအတြက္ ေမြးဖြား လာခဲ့တာလား။

ညင္ညင္သာသာ ေျပာတတ္တဲ့ က်ြန္ေတာှ့ရဲ့ နွုတ္ခမ္းေတြကို က်ြန္ေတာှမုန္းတယ္ ေမေမ။ အားနာတတ္ လြန္းတဲ့ က်ြန္ေတာှ့ စိတ္ေတြကို က်ြန္ေတာှမုန္းတယ္ ေမေမ။ ကဗ်ာေတြ ထြက္ထြက္ က်လာတတ္တဲ့ က်ြန္ေတာှ့ နွလံုးသားကို က်ြန္ေတာှမုန္းတယ္ ေမေမ။ အရာရာကို လိုက္ေလ်ာတတ္လြန္းတဲ့ က်ြန္ေတာှ့ျငိမ္းခ်မ္းမွုေတြကို က်ြန္ေတာှမုန္းတယ္ေမေမ။ စိတ္ညစ္တိုင္းသံစဉ္ေတြေရာေစးေရးမိေနတတ္တဲ့ က်ြန္ေတာှ့ ရဲ့လက္နွစ္ဖက္ကို က်ြန္ေတာှမုန္းတယ္ေမေမ။ မွားယြင္းခဲ့ေသာရက္စြဲတစ္ခ်ို့အတြက္ က်ြန္ေတာှ့ကိုက်ြန္ေတာှမုန္းတယ္ေမေမ။

တကယ္ေတာ့ က်ြန္ေတာှက ေနျကာပန္းေလးေတြကိုခ်စ္တတ္တယ္။ အေမြွးပြ ရုပ္ေလးေတြကို ခ်စ္တတ္တယ္။ လျပည့္ ညေတြကို ခ်စ္တတ္တယ္။ နွင္းစက္ေတြကိုခ်စ္တတ္တယ္။ ဂရိ ပံုျပင္ေတြနဲ့ မင္းသားေလး တစ္ေယာက္ကိုလည္း ခ်စ္တတ္တယ္။ အဲဒါေတြကို ခ်စ္တတ္သူကိုလည္း ခ်စ္တတ္ခဲ့တယ္ ေမေမ။

က်ြန္ေတာှ့ရဲ့ ၂၅ နွစ္စာ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ ငယ္ငယ္တုန္းက စီးခဲ့ရတဲ့ ျမင္းရုပ္ေလး တစ္ရုပ္ရယ္၊ က်ိုးသြားခဲ့တဲ့ က်ြန္ေတာှ့ ဂစ္တာေလး တစ္လက္ရယ္၊ ပင္လယ္ေလ တစ္ခ်ို့ရယ္၊ ေကာက္က်စ္လြန္းတဲ့ က်ြန္ေတာှ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ခ်ို့ရယ္၊ ထမင္း မစားျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေန့ရက္ေတြရယ္၊ က်ြန္ေတာှ့ကို ခ်စ္လြန္း နာက်ည္းလြန္းတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ရယ္ နဲ့ ရိုးသားခဲ့တဲ့ ေန့ရက္တစ္ခ်ို့ကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္ျပန္ သတိရ ေနမိတယ္။

တခါတုန္းက ဒီလိုအခ်ိန္ေလးမွာ
မွန္အိမ္ေလးနဲ့တုန္ရီေနတဲ့အလင္းတိုင္ေတြျကားကေန
ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးဖြားခဲ့တယ္။

သူေရးခဲ့တဲ့ ရာဇဝင္ စာအုပ္ေတြ အားလံုး မီးပံုရွို့ ခံခဲ့ရတယ္။
သူ့နွလံုးသားေတြေျကမြေနခဲ့တယ္။
သူ့လမ္းေတြလည္းေဝဝါးေနခဲ့တယ္။
သူေအးခ်မ္းရာကိုရခ်င္ေနခဲ့တယ္။

မိုးမ်ားသည္းစြာရြာသည္။ ေမ်ွာှေလေသာသူကားေရာက္မလာ။

ေမေမ..............

ဒီေန့အထိ က်ြန္ေတာှေနထိုင္ခဲ့ရတာ အရမ္းကို ေမာပန္းေနခဲ့ျပီ။


လင္းဆက္

Poem , Essay , Diary

ငါ့ရဲ့ျမင္းမွာအေတာင္မပါခဲ့ဘူး

ငါေရာက္ခဲ့တယ္
ေတာေတြေတာင္ေတြေရေျမအဆံုးအထိ
က်ဉ္းေျမာင္းတဲ့ ျမစ္ဖ်ားေတြရဲ့အစအထိ
ပိရမစ္ေတြနဲ့ ဝန္ရာေစိုးတန္းေတြအထိ
ေနာက္ဆံုး
အသိဉာဏ္သီး ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ဥယ်ာဉ္ထဲအထိေပါ့
ငါ့ရဲ့ျမင္းမွာအေတာင္မပါခဲ့ဘူး
တကယ္ေတာ့
မုတ္သုန္မိုးေရစက္ေတြကိုလည္းမေစာင့္ခဲ့ပါဘူး
ေဆာင္းဦးေပါက္ျမူေငြ့ေတြလည္းမေမ်ွာှခဲ့ပါဘူး
ျကိုးျပတ္ေနတဲ့ေလးတစ္လက္ရဲ့သြားရာခရာေစီးက
ငါ့ရဲ့ျမင္းမွာအေတာင္မပါခဲ့ဘူး
တိတ္တိတ္ေနတာေကာင္းမယ္
ငါ့ရဲ့ျမင္းမွာအေတာင္မပါခဲ့ဘူး
မသိျခင္းတဝက္နဲ့အသိတရားငတ္မြတ္ရာကာလထဲ
ငါ့ရဲ့ျမင္းမွာအေတာင္မပါခဲ့ဘူး
နံနက္ေစာေစာပြင့္ဖူးတဲ့ရြက္သစ္ေလးေတြဘယ္မွာလဲ
ငါ့ရဲ့ျမင္းမွာအေတာင္မပါခဲ့ဘူး
ခ်ိုျမေသာနွုတ္ခမ္းပါးေလးေတြေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျကျပီ
ငါ့ရဲ့ျမင္းမွာအေတာင္မပါခဲ့ဘူး
ဒါေပမယ့္
ငါကေျမပံုေတာ့အေသအခ်ာဖတ္တတ္တယ္ ။။


လင္းဆက္
Poem

Blind Sound no 2005

rsufuef;aw;oGm;eHygwf 2005


olwdkUuork'´&maw;oGm;udka&;w,f

igUudkrawmif;qdkbJ igYt&dyfawGygvnf;ygoGm;w,f

Nrpfurf;yg;rSm pdwfudkxm;cJUwJU olawmfpOfwpfyg;u w&m;Nzpfw,f

wm;Nrpf&mopfoD;cl;pm;olrsm;uawmY trSm;NzpfowJU

pOf;pm;MunfUMur,f

'DvdkpOf;pm;&if;eJUbJ vl[mtdkrif;&ifYa&mfvmw,f

tvGrf;aw;oHMum;&wJYtcgidkr,f

0HykavGwpfaumifua,mufsm;wpfa,mufNzpfaumif;NzpfEdkifvdrfYr,f

NymvJUvJYEIwfcrf;yg;wpfckrSm aemifweJU rm,mwcsdKU&Sdr,f

tdyfrufudkedrdwfzwfNyD; twwfa[molawGvnf;&Sdr,f

bmomrNyefEdkifwJU vuFmtydkif;tpawGvnf;&Sdr,f

ryDNyifwJUuav;i,f&JU reufNzefawG&Sdr,f

udk,fbmvdkcsifrSef;rodwJUynmwwfwpfa,mufqdkolawG&Sdr,f

vdkcsifwmawGNynfYaewJU om;&JawGvnf;&Sdr,f

igwdkYavmu[m todOmPfEHkeJUpGmvrf;avQmufaewJYtcg

igrodEdkifwmawGtrsm;MuD;xJ bmrSrodNcif;uydkaumif;w,f

ig[mbmrSrodcsifbl;

od&SdNcif;[m wm0efawGudkydkapNyD; tcsdefawGudk ukefvG,fapowJU

bmrSrodNcif;[mrdkufrJNcif;oufoufyJvdkUoifwdkUxifMuwJUtcg

tJ'Dvlrdkuf[m udk,fydkiftcsdefrsm;pGmeJU urÇmwpfckydkifaumif; ydkifaeEdkifw,f

armvdkufwmuG,f

vdkufMunfUrdaewwfvGef;wJU igrsufvHk;awGeJeJydwfxm;vdkufOD;r,f/


vif;quf

Repair Windows 2000 Errors

If you are a Windows 2000 user, and If you see this message on your screen :

The system has recovered from a serious error.
A log of this error has been created.
Please tell Microsoft about this problem.
We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data this error report contains, click here.

When you click error report
BCCode: 000000C2 BCP1: 00000007 BCP2: 00000b8a BCP3: f955c940
BCP4: f955c948 OSVer: 5_1_2600 SP : 0_0 Product: 256_1
If You receive the following Stop error message on a blue screen:

A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...
Technical information:
*** STOP: 0x000000C2 (0x00000007, 0x00000b8a, 0xf955c940, 0xf955c948)
BAD_POOL_CALLER

If an error message that is similar to the following is logged in the System event log:

Date: date
Source: System
Error Time: time
Category: (102)
Type: Error
Event ID: 1003
User: N/A
Computer: COMPUTER
Description: Error code 000000C2, parameter1 00000007, parameter2 00000b8a, parameter3 f955c940, parameter4 f955c948. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000c2 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c

Try to solve this error on windows 2000 from these links below

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;896674

http://support.microsoft.com/kb/307973/

http://support.microsoft.com/kb/265879/

Albert Einstein

The original manuscript of a paper Albert Einstein published in 1925 has been found in the archives of Leiden University's Lorentz Institute for Theoretical Physics, scholars said Saturday.

The handwritten manuscript titled "Quantum theory of the monatomic ideal gas" was dated December 1924. Considered one of Einstein's last great breakthroughs, it was published in the proceedings of the Prussian Academy of Sciences in Berlin in January 1925.

High-resolution photographs of the 16-page, German-language manuscript and an account of its discovery were posted on the institute's Web site.

ref: http://www.lorentz.leidenuniv.nl/history/Einstein_archive/

Friday, August 12, 2005

Diary 12 August

ဒီေန့ က်ြန္ေတာှ့စိတ္ေတြ တိမ္လိုလြင့္ေနခဲ့တယ္။ ဘဝမွာ တေန့တာရွင္သန္ဖို့ဆိုတာလြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပင္ပန္းတယ္ဗ်ာ။ က်ြန္ေတာှ ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာ တညေနလံုး သြားထိုင္ေနခဲ့တယ္။ တိမ္ေတြကိုေငးေနရတာ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ အရမ္းေကာင္းတဲ့ ျမင္ကြင္းေလးတစ္ခုကို ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာပဲ က်ြန္ေတာှအတြက္ အရမ္းလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာ မဝယ္ရေသးဘူးဆိုတာ သတိရလိုက္တယ္။ လူ့ဘဝမွာ လိုအပ္တာေတြ မ်ားလိုက္တာ။ သီခ်င္းေလး ၃ ပုဒ္ နားေထာင္ျဖစ္တယ္။

ေလာကျကီးထဲ တို့အတူေလ်ွာက္ခဲ့ျကတယ္ အမုန္းတရားမ်ား မရွိခဲ့ပါ ဆိုတဲ့ အန္တီဘိုင္အိုတစ္ သီခ်င္းရယ္
ျကယ္ေတြစံုျပီလား ဗင္းဆင့္ သီခ်င္းကို ဆိုျကတယ္ ဆိုတဲ့ ထူးအိမ္သင္သီခ်င္းရယ္ မင္းငါ့ကို ထူမခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ ေဂ်ာ့ရွ္ဂရိုဗန္ ရဲ့သီခ်င္းရယ္။

က်ြန္ေတာှ ေအးေအးေဆးေဆးေလး ေနခ်င္တယ္။ လူ့ေလာကျကီးဟာေမာတယ္။ ေသသြားတဲ့အခါ က်ြန္ေတာှတို့ အခုရင္ဆိုင္ေနရတာေတြေတာ့ ေမ့သြားလိမ့္မယ္။ က်ြန္ေတာှ့ သူငယ္ခ်င္း ေျပာတာေလး သတိရလာတယ္ဗ်.

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သာ မိသားစုကိုစြန့္ျပီး ဘုရား မျဖစ္လာခဲ့ဘူးဆိုရင္ လူေတြလူေတြ အားလံုး ဝိုင္းေျပာျကဦးမယ္တဲ့။ ဟုတ္လိုက္ေလ သူငယ္ခ်င္းရာ။ လူေတြက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ မေနျကဘူး။ သူမ်ားကို လိုက္ျကည့္ တတ္ျကတာကိုး။ က်ြန္ေတာှ အိမ္ကို ဖုန္းဆက္တယ္။ ပန္းျခံတစ္ခုထဲက ဓါတ္မီးတိုင္ေလး ေအာက္မွာ သြားထိုင္ေနမိတယ္။ က်ြန္ေတာှအိပ္ေတာ့မယ္။

ဪ က်ြန္ေတာှ ဒီေန့လည္း ေက်ာင္းမသြားျဖစ္ခဲ့ဘူး။

Diary , Essay , Idea

U Lun Gywe Mermaids


U LunGgywe painting from Thavibu Gallery

Title: Mermaids
Technique: Oil on canvas
Size: 68 x 68 cm
Price: US$ 2,400

What things can change people

I dont want to know more about others. But I did know too much here. Nonsense! What is the meaning of friendship and relationship? Does it mean really f*king and Stupid? I think so.....

Our people are really crazy. Do you know because of why we used to be others colony? Cuz we've never changed our minds.

Still thinking old groomy golden days.
Still thinking they are the best.
Still selfish
Still drowning
Still looking for money.
f*king crazy in money.

Money can change people alot
okie. I accept. common sense!
I m sure ... here people changed more than others.

Girls got freedom-------->> you know what they do?
(honestly I dont want to tell this...f*ck! you think your self)
Friendships are broken ( for money )
I dont know why they only look for theirself...crazy selfish.

I did believe in People, esp : friends,Now..........I dont! I don't! I don't! more than that! I couldnt believe at all. for me, money is nonsense. think clearly!

If I have money, I would use it.
If I havent, I would stay alone.

I m okie. I do love to live peacefully and even with a few money. I dont want to know more about people. I Say... Hi Ladies and Gentlemen, Please contact me in linear way. I dont want to see any trick anymore. Now I m better know more about Paul Gauguin, and why he went to Tahiti alone.

Mars new is wrong


Fooled by an Internet hoax, many Americans are planning to grab lawn chairs and watch for Mars to be as big as the moon in the Aug. 27 night sky."Share this with your children and grandchildren," says the e-mail fueling the hoax. "NO ONE ALIVE TODAY WILL EVER SEE THIS AGAIN." see previous post

At least one magazine, Backpacker, was tricked into publishing a brief news item about the event. Headlined "Mars Spectacular," it cited the Aug. 27 viewing in its September 2005 issue. Editors at the publication did not respond to questions about the article.

Kevin Jung, president of the Grand Rapids (Mich.) Amateur Astronomical Association, posted a warning about the hoax on the group's main Web page in response to a large number of inquiries.
"Even my aunts were asking about it," Jung said.

It was actually Aug. 27, 2003, when Mars was at its closest distance to Earth in 60,000 years, said Todd Bayer of NASA's Jet Propulsion Laboratory. The next such close encounter will be in 2287.
Mars was bright in 2003, but it didn't look as big as a full moon, Bayer said. For that to occur, Mars would have to be millions of miles closer to Earth."That would be scary," Bayer said.

Jane Platt, a spokeswoman for the Jet Propulsion Lab, said her friends had mentioned the e-mail hoax and possibility of an August alignment. She sent them to
www.snopes.com to debunk the myth. The Web site, an "urban legends reference," lists the myth in the "science" section, near the bottom.
Mars will pass close to Earth this year, but not until Oct. 30, when it will appear smaller compared to the moon than it did in 2003, according to NASA reports.

Even so, October's encounter could be a better show for amateur astronomers, Jung said. Mars will be higher in the sky, with less atmospheric interference. August will be an active month for Mars research, however, as the lab plans an Aug. 10 launch of the Mars Reconnaissance Orbiter. The craft will be responsible for high-resolution imaging of the planet's surface and other experiments, Bayer said. "It's like a camera, but it sees in many, many fine gradations of color," Bayer said.

special thanks to ko myo, who spot that mistake out.

Myanmar Map


myanmar
golden land :(

nyi nyi and yoke ka zoe


nyi nyi and yoke ka zoe
they all are very franky...monkey.
we played alot of games while we were in UNI,
we tried to rise up ucsy life.
but.
fallen when we passed.

Tags : Friend , Photo

UCSY Friends


dont think too much. just friends..huh.
phyo, atee, win kalayar thaung, zeyar

Tags: Friend , Photo

Dagon 1 Friends


dagon 1 friends
groupy duddy.

Tags : Dagon 1 , Friend , Photo , Baby Myo , The The , Hnin Hnin , Lwin Min Shein

In the middle of bridge


peaceful place
when I m depressed, I oftenly go there.
near khatib.
can see the sky, can feel the freshly air
really peace of mind.
this pic was taken by kths (kyawthu)

Tags : NLS , Photo

Photo


huh. I hate you
Tags : NLS , Photo

Thursday, August 11, 2005

Myanmar in Stealth Film

I’ll just get to the point. This movie is pretty cool and I like it. The sound, actions, the effects all cool. I think I’m gonna give 8.5/10. This is the movie you should watch. It will definitely make you awake with lots of actions and the sounds!

One part you’ll find very interesting and unexpected is our country being so popular in there. The director did a good job of mixing Myanmar and Thailand where some shots of cars number plates in Burmese numbers and a few similar building structures of “Myo Taw Khan Ma” and a downtown hotel (name I don’t remember of)........... see more here


ref : http://www.7ven.net/

August 27


Planet Mars will be the brightest in the night sky starting August. It will look as large as the full moon to the naked eye. This will cultimate on Aug. 27 when Mars comes within 34.65M miles of earth. Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the earth has 2 moons. The next time Mars may come this close is in 2287. Share this with ur friends as NO ONE ALIVE TODAY will ever see it again.

( this new was announced as wrong message at August 11. see more here )

Sunday, August 7, 2005


killing me softly
- n . l . s

Nikon D2X


D2X
Tags :Nikon D2X , Camera , Hardware

Cannon EOS 1DS


Tags : Cannon EOS , Camera , Hardware

Cannon EOS 1DS


my camera?

:) NO

Tags : Cannon EOS , Camera , Hardware

Canon EOS 1DS


How beautiful !!!!
Tags : Cannon EOS , Camera , Hardware

Cannon EOS 1DS Mark IICannon EOS 1DS Mark II

Key camera specifications include:

-16.7 MP full frame 36 x 24mm CMOS sensor
-0.3 second start up and 4fps performance
-ISO 100-1600, expandable to L:50 and H:3200
-Digital Photo Professional v1.5 RAW processing s/ware with support for sRGB, Adobe RGB and wide gamut ----RGB colour spaces plus various European, North American and Japanese standard CMYK separation simulations
-Hi-Speed FireWire, & Video out i/face for complete connectivity
-Dual high performance SD and CF/CF-II card slots (supports cards greater than 2GB)
-Complete compatibility to all EF lenses & EX-series Speedlites
-2.0” LCD screen with 230,000 pixels, 1.5-10x playback zoom
-Simultaneous RAW & JPEG shooting
-Battery life – approximately 1200 shots @ 20C, 800 at 0C – in accordance with CIPA testing standards


http://www.dpreview.com/news/0409/04092104canoneos1dsmkii.asp

Tags : Cannon EOS , Camera , Hardware

Monday, August 1, 2005

10th planet in the solar systemIt isTime to change our General Science again.

On July 29 (local time), the National Aeronautics and Space Administration (NASA) released a conceptualization of the planet catalogued as 2003UB313, a source of controversy over its status as the 10th planet in the solar system. The object is farther away than Pluto, consists of ice and rocks, and is about 17 billion km away from the sun. The newly-found planet is bigger than Pluto, which is 2,274 kilometers in diameter. If verified as a planet, the object first spotted by Mike Brown, a Cal Tech planetary scientist, will become the tenth planet following Pluto, which was found in 1930.

http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=060000&biid=2005080118488
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2005/07/31/2003265757

Tags : Xena , Knowledge , 10th Planet