Wednesday, May 5, 2010

အနွစ္ခ်ုပ္ ျမန္မာ့သမိုင္း အဘိဓာန္ ဒုတိယတြဲ

အနွစ္ခ်ုပ္ ျမန္မာ့သမိုင္း အဘိဓာန္ ဒုတိယတြဲ
သန္းဝင္းလွိုင္
၃၁၀၀၆၀၀၇၀၉
ပထမအျကိမ္
ပညာေရြွေတာင္စာေပ
၂၀၁၀ ဇန္နဝာရီ
၆၀၀၀ က်ပ္

 1. ဗေဆြ၊ ဦး (နိင္ငံေတာှဝန္ျကီးခ်ုပ္ေဟာင္း)
 2. ဗညားဒလ
 3. ဗတင္၊ သခင္ (ေရနံေျမ)
 4. ဗတင္၊ သခင္ (လက္သီးပုန္း)
 5. ဗထူး၊ ဗိုလ္မွူးျကီး
 6. ဗဒံုမင္း၏ မိဘုရားေခာင္ျကီး
 7. ဗဟိန္း၊ သခင္
 8. ဗမာတိုင္းလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိုးသမီး လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ့ခ်ုပ္
 9. ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး
 10. ဗမာနိုင္ငံ အမ်ိုးသမီး ကြန္ဂရက္
 11. ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အမ်ိုးသမီး အစည္းအရံုး
 12. ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အမ်ိုးသမီး အဖြဲ့ခ်ုပ္
 13. ဗမာျပည္ အလုပ္သမား လယ္သမား ပာတီ
 14. ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း
 15. ဗမိုး
 16. ဗလရာဇ (သက္ပန္းရြာစား)
 17. ဗဟုန္၊ သခင္
 18. ဗားကရာဆရာေတာှ၊ ပထမ
 19. ဗားနတ္၊ ဆာခ်ားလ္အက္ဒြပ္
 20. ဗားနတ္စာျကည့္တိုက္
 21. ဗိသဿသနိုးျမို့ေဟာင္း
 22. ဗိုင္းတာ
 23. ဗုဒဿဓဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္း
 24. စိန္၊ ဦး (ဗနဿဓုလ)
 25. ဇင္ေယာှ၊ ဗိုလ္ (ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္)
 26. တာရာ၊ ဗိုလ္ (ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္)
 27. ဗလ၊ ဗိုလ္ (ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္)
 28. ျမင့္၊ ဗိုလ္ (ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္)
 29. ဘ၊ ေမာင္၊ ဆာ
 30. ဘျကည္၊ ဦး (ပန္းခ်ီ)
 31. ဘခက္၊ ဦး (ရဲေဘာှ)
 32. ဘဂ်မ္း၊ ဦး (ပုဂံ)
 33. ဘစံ၊ ဦး
 34. ဘေဆြ၊ ရန္ကုန္
 35. ဘေဆြ၊ ဦး (ဘုန္းျကီးဘေဆြ)
 36. ဘညြန့္၊ ဦး
 37. ဘတင္၊ ဦး၊ ေရြွျပည္
 38. ဘေဌး၊ ဦး (သီရိပ်ံခ်ီ၊ သေရစည္သူ)
 39. ဘေမာှ၊ ေဒာက္တာ (နိုင္ငံေတာှအဓိပတိေဟာင္း)
 40. ဘရွင္၊ ဗိုလ္မွူး
 41. ဘလက္ဒင္၊ ေအာ့တို၊ ခ်ားလ္၊ ေဒာက္တာ
 42. ဘလံုေလး၊ ဦး (ပန္းခ်ီ)
 43. ဘလွိုင္၊ ဦး (လြယ္အိတ္ျကီး)
 44. ဘလွ၊ ဦး (ေျမာင္းျမ)
 45. ဘဝင္း၊ ဦး
 46. ဘေသာင္း၊ ဗိုလ္မွူး (ေမာင္သုတ)
 47. ဘေသာင္း၊ သခင္
 48. ဘသန္း၊ ဓမဿမိက
 49. ဘသန္း၊ ဦး (ယူပီအိုင္)
 50. ဘသန္း၊ ဦး (ရာဇဝင္)
 51. ဘသန္း၊ ဦး (ရွင္မဟာဗုဒဿဓေဃာသ)
 52. ဘဟန္၊ ေဒာက္တာ
 53. ဘဦး၊ ေဒာက္တာ (သမဿမတ)
 54. ဘေအး၊ ဦး (ျပည္ေထာင္စု ေရြွတံဆိပ္ဆုရွင္)
 55. ဘားမားစတားဆု
 56. ဘားအံျမို့
 57. ဘိသိက္မဂဿငလာ
 58. ဘီဒီေအ
 59. ဘီးဂန္းဒက္
 60. ဘုရင့္ေနာင္
 61. ဘို့မယ္၊ ရွင္
 62. ဘိုးျဖူ၊ ဦး
 63. ဘိုးေတာှဘုရား
 64. ဘိုးသြယ္၊ ဦး
 65. ဘဏဿဍာစာေရး
 66. ဘုန္းေက်ာှ၊ နတ္ေမာက္
 67. ဘုန္းနိုင္၊ တကဿကသိုလ္
 68. ဘုန္းျမင့္၊ ဗိုလ္ (ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္)
 69. မေကြးတိုင္း
 70. မေကြးျမို့
 71. မေကြးျမို့စားဝန္ျကီး
 72. ခ်စ္ပို၊ မ (သူရ)
 73. မခ်မ္းေဘာ့ျမို့
 74. မရမ္းကုန္းျမို့နယ္
 75. မလွိုင္ျမို့
 76. မေလးလံု
 77. မဟာကလ်ာဏီသိမ္ေတာှ
 78. မဟာေဆြ
 79. မဟာဗမာအစည္းအရံုးျကီး
 80. မဟာေဗာဓိသတင္းစာ
 81. မဟာမုနိဘုရားပရဝုဏ္ရွိ ေျကးရုပ္ျကီးမ်ား
 82. မဟာအတုလေဝယံဘံုသာ အတုမရွိေက်ာင္းေတာှျကီး
 83. မာဃ (စာေရးဆရာ)
 84. မိဘုရား
 85. မူလာရွီးဒီျကိုးတံတား
 86. ေမျမို့စံုစမ္းေရးေကာှမရွင္
 87. မိုးျကည္၊ ေမျမို့
 88. ေမေအာင္၊ ဦး
 89. မဲဇာေတာင္ေျခဆု
 90. ေမာှကြန္းေက်ာက္တိုင္
 91. ေမာှလျမိုင္
 92. မိုးကုတ္
 93. မိုးနဲျမို့
 94. မိုးေဝ
 95. မိုးမိုး (အင္းလ်ား)
 96. မင္းေက်ာှ
 97. မင္းေခာင္ေနာှရထာ
 98. မင္းစိန္၊ ေဒာက္တာ
 99. မင္းညီမင္းသားမ်ား ဘြဲ့ေပးပံု အဆင့္အတန္း
 100. မင္းဘူးကြန္ဖရင့္
 101. မင္းတုန္းမင္းတရားျကီး
 102. မင္းနိုင္၊ ဦး
 103. မင္းမိဘုရားမ်ားကို ဘြဲ့ေပးပံု အဆင့္အတန္း
 104. မင္းယုေဝ
 105. မင္းေရာင္၊ ဗိုလ္ (ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္)
 106. မင္းသုဝဏ္
 107. ေမာင္ျကီး၊ ဦး (လယ္တီပဏဿဍိတ)
 108. ေမာင္စိန္၊ ဦး (ကာတြန္း)
 109. ေမာင္ေမာင္၊ ေဒာက္တာ (သမဿမတ)
 110. ေမာင္ေမာင္၊ လင္းယုန္
 111. ေမာင္ေမာင္ေက်ာှဝင္း၊ ဦး
 112. ေမာင္ေမာင္ျကီး၊ တကဿကသိုလ္ (ျမန္မာစာပာေမာကဿခ)
 113. ေမာင္ေမာင္ခ၊ ဦး (ဝန္ျကီးခ်ုပ္)
 114. ေမာင္ေမာင္တင္၊ ဦး (မဟာဝိဇဿဇာ)
 115. ေမာင္ေမာင္တင္၊ ဦး (K.S.M., A.T.M)
 116. ေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ ဦး (အျငိမ္းစားေရတပ္ဗိုလ္ခ်ုပ္)
 117. ဝ၊ ေမာင္၊ သိပဿပံ
 118. ေသာှ၊ ေမာင္
 119. ေမာင့္ဘက္တန္၊ ေလာ့ဒ္၊ လူဝီ
 120. မိုင္းကိုင္အတြင္းဝန္မင္း
 121. မိုင္းတိုင္းျမို့ေဟာင္း
 122. စဝ္စံထြန္း၊ မိုင္းပြန္ေစာှဘြားျကီး
 123. မိုင္းလံုျမို့စားဝန္ျကီး
 124. မနဿတေလး
 125. မနဿတေလးခ်မ္းသာျကီးဆန္လွူအသင္း
 126. မနဿတေလးတိုင္း
 127. မန္လည္စာေပေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ့
 128. မနဿတေလးနန္းျမို့ ပန္းေဟဝန္ဥယ်ာဉ္အတြင္းရွိ ျမန္မာ့သူရဲေကာင္း ရုပ္တုမ်ား
 129. မနဿတေလးအသင္း
 130. မန္းဘခိုင္
 131. မန္းဘဆိုင္
 132. သဲ၊ မယ္ (ေျမာက္နန္းမိဖုရား)
 133. မ်ိုးသန့္တင္၊ ေဒာက္တာ
 134. ျမ၊ ရဲေဘာှ
 135. ျမကန္
 136. ျမတ္ေက်ာှ၊ ဦး (ျမန္မာစာအဖြဲ့)
 137. ျမေက်ာှ၊ ဦး (ျပည္သူ့တရားသူျကီးအဖြဲ့ဝင္)
 138. ျမစီ၊ ေဒာှ (ပထမဆံုး အမ်ိုးသမီး ပာလီမန္ အမတ္)
 139. ျမစိန္၊ ဦး (သံအမတ္ျကီးေဟာင္း)
 140. ျမစိမ္း၊ တကဿကသိုလ္
 141. ျမဇင္ (ဦးဝင္းေဖ)
 142. ျမေတာင္ျမို့စားဝန္ျကီး
 143. ျမေဒာင္းညို (ဦးေအာင္သိန္း)
 144. ျမဘူး၊ သခင္
 145. ျမေမာင္၊ ဦး
 146. ျမမ်ိုးလြင္
 147. ျမျမသန္း၊ ေဒာှ
 148. ျမလွိုင္၊ ဦး
 149. ျမသန္းတင့္
 150. ျမဟန္
 151. ေျမဒူးျမို့ေဟာင္း
 152. ျမို
 153. ျမို့၊ ဆရာ၊ အဂဿဂမဟာပဏဿဍိတ
 154. ျမို့မျငိမ္း
 155. ျမို့မေမာင္
 156. ျမို့ေတာှရန္ကုန္
 157. ျမို့ရိုး
 158. ျမို့ဝန္ (ေနျပည္ေတာှျမို့ဝန္)
 159. ျမို့ဝန္ (နိုင္ငံေတာှအရပ္ရပ္ ျမို့ေက်းရြာမ်ားမွ ျမို့ဝန္)
 160. ျမင့္သန္း၊ ေဒာှ (ကထိက)
 161. ျမင့္သိန္း၊ ဦး (အျငိမ္းစားနိုင္ငံေတာှ တရားဝန္ျကီးခ်ုပ္)
 162. ျမင္းျခံျမို့
 163. ေျမာင္းျမျမို့
 164. ျမိုင္ျမို့
 165. ျမစ္ျကီးနားျမို့
 166. ျမိတ္ျမို့
 167. ျမန္စာျပန့္အသင္း
 168. ျမန္မာ၊ ေမာင္
 169. ျမန္မာကုမဿမာရီအသင္းမ်ား
 170. ေက်ာှျမင့္၊ ျမန္စာဂုဏ္
 171. ျမန္မာနိုင္ငံပန္းဝာသနာရွင္မ်ားအသင္း
 172. ျမန္မာ-ဂ်ာမနီ (၁၈၈၆) မဟာမိတ္စာခ်ုပ္
 173. ဂ်ာရမံနိုင္ငံနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ခ်ုပ္ဆိုသည့္ မဟာမိတ္စာခ်ုပ္
 174. ျမန္မာနိုင္ငံ သုေတသနအသင္း
 175. ျမန္မာနိုင္ငံ မိခင္နွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
 176. ျမန္မာျပည္ သရာဇအသင္းျကီး
 177. ျမန္မာအမ်ိုးသမီးကုမဿမာရီ
 178. ျမန္မာအမ်ိုးသမီးေနရွင္နယ္ေကာင္စီ
 179. ျမန္မာအမ်ိုးသမီး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအသင္း
 180. ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးစီစဉ္မွုအဖြဲ့ (ဂ်ပန္ေခတ္)
 181. ျမန္မာ့လြွတ္ေတာှ
 182. ျမန္မာ့အမည္မ်ား
 183. မြန္ဖိုးခ်ို
 184. မြန္းဓာတု
 185. မွူးေတာှမတ္ေတာှမ်ားကို ဘြဲ့ေပးပံု အတန္းအဆင့္
 186. မွတ္၊ ဆရာ
 187. မွန္နန္းအပ်ိုေတာှ
 188. ယိုးဒယားမိဖုရား
 189. ေယာက္ေကာှက်ြန္း
 190. ရခိုင္ျပည္နယ္
 191. ရဋဿဌသာရ၊ မဟာ၊ ရွင္
 192. ရတနာပံုေနျပည္ေတာှသတင္းစာ
 193. သိန္းသိန္း၊ ရတနာပံု
 194. ေမာင္ေမာင္တုတ္၊ ရေနာင္
 195. ရာဇတ္၊ ဦး
 196. ကိုကိုနိုင္၊ ရာမည
 197. ရာရွစ္၊ ဦး
 198. ရီျကိန္၊ ေဒာှ
 199. ရီရီ၊ ေဒာက္တာ
 200. ေရစျကိုျမို့
 201. ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္
 202. ေရာ့ဒရစ္၊ ဟယ္လင္
 203. ေရာက္ျကီး၊ ဦး
 204. ေရာင္နီ
 205. ရနဿတပိုစာခ်ုပ္
 206. ရန္နိုင္၊ ဗိုလ္ (ရဲေဘာှသံုးက်ိပ္)
 207. ရန္ေအာင္ေမာင္ေမာင္
 208. ရိပ္၊ ဆရာ
 209. ရွုမဝတေထာင္ဆု
 210. ေရွာ့တို၊ လီယိုနတ္၊ ဟာရီ
 211. ေရြွျကိုင္၊ ဦး
 212. ေရြွစျကာ
 213. ေရြွဇံေအာင္၊ ဦး
 214. ေရြွညာေမာင္ (ဦးခ်င္းစိန္)
 215. ေရြွတိဂံုဘုရားမြန္ေက်ာက္စာ
 216. ေရြွတိဂံု အလယ္ပစဿစယံ လူထုအစည္းအေဝး
 217. ေရြွတိုက္ဝန္
 218. ေရြွတိုင္ညြန့္
 219. ေရြွတည္စံ
 220. ေရြွျပည္အတြင္းဝန္
 221. မိမိျကီး၊ ေရြွဘို
 222. ေရြွျမ၊ ဦး (သေရစည္သူ)
 223. ေရြွမ်ွား၊ ဒဂုန္
 224. ေရြွဟသဿငာဆရာေတာှဘုရားျကီး (ေရြွက်င္သာသနာပိုင္)
 225. ေရြွဥေဒာင္း
 226. ေရြွဥဩ
 227. ရြွန္း၊ ဦး
 228. လကြန္းဗ်ည္းျမို့ေဟာင္း
 229. လားရွိုးျမို့
 230. လုစ္၊ ဂ်ီ၊ အိပ္ခ်္
 231. လူေဖဝင္း၊ ဦး
 232. ေလသူရဲတစ္ဦး (ဦးလွဝင္း)
 233. ေလးေမာင္၊ သခင္
 234. ေလးေမာင္၊ ဦး
 235. ေလးျမိုင္၊ ဦး
 236. လက္်ာ-ဖရီးမင္း စာခ်ုပ္
 237. လင္း၊ ဦး
 238. လင္းပင္ထိပ္တင္ေဒြး
 239. လင္းယုန္နီ
 240. ေလာင္းရွည္ျမို့စားမင္းျကီး
 241. လတ္၊ ဦး
 242. လြင္၊ သခင္
 243. လြင္၊ ဦး (နိုင္ငံေတာှေကာင္စီဝင္)
 244. လြတ္လပ္ေရးေျကညာစာတမ္း
 245. လွ၊ ဦး (လူထု)
 246. လွျကည္၊ ေဒာှ (သခင္မ)
 247. လွျကည္၊ ဦး (မဏဿဍိုင္)
 248. လွကြန္း၊ သခင္
 249. လွထြန္းျဖူ၊ ဦး (နိုင္ငံေတာှေကာင္စီဝင္)
 250. လွေမာင္၊ သခင္ (စစ္ကိုင္း)
 251. လွေမာင္၊ ဦး (အျငိမ္းစားသံအမတ္ျကီး)
 252. လွေရြွ၊ ေဒာက္တာ
 253. လွေရြွ၊ ဦး (မနဿတေလးတကဿကသိုလ္ အျငိမ္းစား ပာေမာကဿခခ်ုပ္)
 254. လွသမိန္
 255. လွေအာင္၊ ဦး (ဗိုလ္မွူးျကီး)
 256. လွိုင္ထိပ္ေခာင္တင္
 257. လွိုင္ဝင္း၊ ေမာင္
 258. လွိုင္ဟုတ္၊ ဦး
 259. ဝ၊ ဆရာ
 260. ဝဇီရ၊ ဘိုး
 261. ဝတင္၊ သခင္
 262. ဝိစိတဿတသာရာဘိဝံသ၊ အရွင္ (မင္းကြန္းဆရာေတာှဘုရားျကီး)
 263. ေဝလမင္းသားဆု
 264. ဝင္းေမာင္၊ ဦး (မန္းဝင္းေမာင္၊ သမဿမတ)
 265. ဝန္ျကီး
 266. ဝန္ေထာက္
 267. ဝမ္းကိုေဟာ၊ ဦး
 268. ဝမ္းတြင္းျမို့
 269. သေျပတန္းခံတပ္
 270. သဘင္ဝန္
 271. သမိုင္းရပ္ကြက္
 272. သမိန္ဗရမ္း (မင္းညီတံုး)
 273. သမိန္ဗရမ္း (ဥပာေကာင္း)
 274. သာကီေဆြ
 275. သာခင္၊ သခင္
 276. သာေဂာင္၊ ဦး (ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္)
 277. သာဒင္၊ ဦး
 278. သာဓု (စာေရးဆရာ)
 279. သာယာဝတီမင္း (ေရြွဘိုမင္း)
 280. သာလြန္မင္းတရားျကီး
 281. သီေပာမင္းတရားျကီး
 282. သီရိနဿဒာဘိဝံသ၊ အရွင္ (တိပိဋကဓရ ဓမဿမဘဏဿဍာဂာရိက)
 283. သီလဝံသ၊ မဟာ၊ ရွင္
 284. သီဟာသနပလဿလင္
 285. သုမဂဿငလာလကဿငာရ၊ ဘဒဿဒနဿတ (တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ)
 286. သူရိယသတင္းစာ
 287. ေသဋဿဌိလ၊ ဦး
 288. ေသာဘိတ၊ ဦး (ေရြွကိုင္းသား)
 289. ေသာဘိတ၊ ဦး (ျမင္းျခံဆရာေတာှဘုရားျကီး)
 290. ေသာှ၊ ဦး
 291. ေသာှေကာင္း၊ ဦး
 292. ေသာှတာေဆြ
 293. သံကိုယ္၊ ရွင္
 294. သံေတာှဆင့္
 295. သံတြဲေမာင္
 296. သံပ်င္မင္းသမီး
 297. သံျဖူဇရပ္
 298. သကဿကရာဇ္ျဖိုျခင္း
 299. သက္ျကီးတကဿကသိုလ္
 300. သင္၊ ေမာင္
 301. ေသာင္း၊ ဦး (ေရဦး)
 302. ေသာင္းတင္၊ ဦး (အျငိမ္းစားေရတပ္ဗိုလ္မွူးခ်ုပ္)
 303. ေသာင္းထိုက္၊ ဦး (ဒုဗိုလ္မွူးျကီးေဟာင္း)
 304. သစဿစဝာဒီဆု
 305. သစဿစဝာဒီဋီကာဆု
 306. သစ္လြင္၊ လင္းယုန္
 307. သန္လ်င္ျမို့
 308. သန္းေခာင္စာရင္း
 309. သန္းေဆြ၊ ေဒာှ (ျမန္မာစာပာေမာကဿခ)
 310. သန္းေဆြ၊ ေမာင္ (ထားဝယ္)
 311. သန္းထြန္း၊ သခင္
 312. သန္းနိုင္၊ ဦး
 313. သန္းေဖ၊ ဗိုလ္မွူးခ်ုပ္
 314. သန္းေမာင္၊ ဦး (မနဿတေလးသူရိယ)
 315. သန္းေအာင္၊ ဦး (ပညာေရးဝန္ျကီးေဟာင္း)
 316. သိန္းညြန့္၊ ေဒာှ
 317. သိန္းတင္၊ ေဒာှ (သခင္မျကီး)
 318. သိန္းတန္၊ ဦး
 319. သိန္းေမာင္၊ သခင္ (မီးတုတ္)
 320. သိန္းရွင္၊ ေဒာှ
 321. သိန္းသန္းထြန္း
 322. သုနဿဒရ၊ အရွင္ (တိပိဋကဓရ ေကာဝိဒ)
 323. သမဿမတအိမ္ေတာှ
 324. သိမ္း၊ ဦး (တိုးတက္ေရး)
 325. သိမ္းေမာင္၊ ဦး (သတင္းစာဆရာ)
 326. သိမ္းေမာင္၊ ဦး (တရားလြွတ္ေတာှဝန္ျကီးခ်ုပ္ေဟာင္း)
 327. သံုးဆယ္မင္းသားျကီး
 328. သြင္၊ ဦး၊ ဆာ
 329. ဟရန္သီယို၊ ဗိုလ္မွူးျကီး
 330. ဟားခားျမို့
 331. ဟံသာဝတီေရာက္မင္းတရားျကီး
 332. ဟသဿငာတျမို့စားမင္းသမီး
 333. ဟိုင္းျကီးက်ြန္း
 334. ဟုတ္စိန္၊ ဦး
 335. ဟိန္၊ ဆရာ (ျမို့မ)
 336. ဟိန္းစြန္း၊ ဦး (ကာတြန္း)
 337. အျကီးစာေရး
 338. အျကီးေတာှ
 339. အျငိမ့္အပ်ိုေတာှ
 340. အစု၊ အစို့
 341. အစုသားမ်ား
 342. အေဆာင္နီမွူး
 343. အဒူမင္းညို
 344. အေနာှရထာမင္းျကီး၏ ပိဋကတ္တိုက္
 345. အေနာက္ဘက္လြန္မင္း
 346. အေနာင္ (ကာတြန္း)
 347. အနနဿတသူရိယအမတ္
 348. အနွိပ္ေတာှ
 349. အမရပူရ
 350. အမာ၊ ေဒာှ (လူထု)
 351. ျမန္မာျပည္ အမ်ိုးသမီးကေလာင္အဖြဲ့
 352. အမ်ိုးသားေန့
 353. အမ်ိုးသားတိုးတက္ေရးပာတီ
 354. အမ်ိုးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာှကြန္းတိုက္
 355. အေလာင္းစည္သူမင္း
 356. အေလာင္းမင္းတရားျကီး
 357. အာရွလူငယ္အစည္းအရံုး
 358. အိဇူမိယတတ္စုေရာ
 359. ဣနဿဒပာလ၊ အရွင္ (တိပိဋကဓရေကာဝိဒ)
 360. ဥကဿကဋဿဌ၊ ရွင္ (ေတာင္တြင္းျကီးဆရာေတာှ)
 361. ဧေမာင္၊ ဦး (ျမန္မာစာပာေမာကဿခ)
 362. ေအး၊ သခင္
 363. ေအးေမာင္၊ ဗိုလ္ (စာေရးဆရာ)
 364. ေအးေမာင္၊ ဦး (စာေပဗိမာန္)
 365. အက္တလီ၊ ကလီမင့္ရစ္ခ်က္
 366. အက္စ္ေဂ်ခင္၊ သူရ၊ ဒုတိယဗိုလ္မွူးျကီး (ျငိမ္း)
 367. အက္စ္ရွီးရွိုး၊ ဒုတိယဗိုလ္မွူးျကီး
 368. ဥကဿကံဝံသမာလာ၊ ရွင္ (အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာှ)
 369. အဂဿငလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲမ်ား
 370. အဂဿငလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ
 371. အဂဿငလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ
 372. အဂဿငလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ
 373. အင္မိုင္ခ
 374. အင္းေလး
 375. အင္းလ်ားကန္
 376. ေအာင္ေက်ာှ၊ ဗိုလ္
 377. ေအာင္ဆင့္၊ ဦး (နိုင္ငံေတာှေကာင္စီဝင္)
 378. ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ုပ္
 379. ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ုပ္
 380. ေအာင္ဇံေဝ၊ ဦး
 381. ေအာင္ေဖ၊ သခင္
 382. ေအာင္မင္း၊ သခင္
 383. ေအာင္လင္း
 384. ေအာင္ေသာှ၊ ဦး
 385. ေအာင္သန္း၊ ဦး (ဗိုလ္ခ်ုပ္အစ္ကို)
 386. ဥတဿတမေက်ာှ၊ ရွင္
 387. အုန္း၊ ေဒာှ (အမ္ေအ)
 388. အုန္း၊ ဦး
 389. အုန္းခင္၊ ဦး (မိုးျကိုး)
 390. အုန္းညို၊ ရွင္
 391. အုန္းေမာင္၊ ဦး
 392. အုန္းေမာင္၊ ဦး (ဂနဿဓမာ)
 393. အုန္းျမင့္၊ ဦး (ဒို့ရွမ္းျပည္)
 394. အိနဿဒိယနန္းက်ဘုရင္ (ဘဟာဒူးရွားဇဖားရ္)
 395. အိမ္ေရွ့မဟာဥပရာဇာ (ေရြွေတာင္မင္း)
 396. အမ္ခိုင္ျမဲဘိုးခ်ိန္၊ ဦး

ဒီစာအုပ္ကို သေဘာက်တယ္ဆိုရင္ ဒာေလးကိုလည္း ဖတ္ျကည့္ပာ။

အနွစ္ခ်ုပ္ ျမန္မာ့သမိုင္း အဘိဓာန္ (၁) သန္းဝင္းလွိုင္ ဘာလဲဘယ္လဲ

4 Responses to “အနွစ္ခ်ုပ္ ျမန္မာ့သမိုင္း အဘိဓာန္ ဒုတိယတြဲ”

Unknown said...

အခ်ိဳ႔ေဖါင့္ေတြ မျမင္ရဘူး။

ဟုတ္တယ္....တခ်ိဳ႕ေဖါင့္ေတြမျမင္ရဘူး..ေရးခ် ကို တခ်ိဳ႕ ေနရာေလးေတြျပင္ေရး ရင္ေကာင္းမယ္...ဥပမာ. (ဒါ) ကိုဖတ္ရတာ အ (ဒာ) လိုျဖစ္သြားတယ္...

Anonymous said...

ေနာက္ဆံုးထြက္သည့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို မိမိတို ့စက္တြင္ အင္စေတာလ္လုပ္ပါက စာလံုးေပါင္းအမွန္ကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

Unknown said...

http://www.freeimagehosting.net/image.php?6d194e5e88.jpg


ရတနာနတ္မယ္နဲ႕ဆိုင္တဲ့လင့္ခ္ေတြ႕လို႕ပါ။

ဒီပိုစ့္နဲ႕ေတာ့မဆိုင္ပါဘူး။
ရတနာနတ္မယ္ေၾကာင့္ ပိုစ့္ေရးဖူးတာသတိရလို႕ပါ။

 
© 2009 NYI LYNN SECK 18+ DEN. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz