Thursday, December 17, 2009

ဝန္ျကီး ပေဒသရာဇာ၏ တ်ာခ်င္းမ်ား

ေတာင္ဘက္ပိန္းဝင္ဘြဲ့
ဝန္ျကီး ပေဒသရာဇာ
ျမန္မာစာညြန့္ေပါင္းက်မ္း၊ ဒုတိယတြဲ

မိုးဦးကာလ ေခ်ာင္းက်ျပီဆိုလ်ွင္၊ ပန္းေလာင္ေျကာမွာ ပိန္းေကာေလွငယ္ရွင္၊ ေတာင္ဘက္ကယ္တစ္ခြင္ ထြက္ဝင္ေဖာက္ကား၊ ပဲ့ပါမည္သူ မပါလူ၊ ထိုးသူတစ္ေယာက္သားငယ္နွင့္ေလး။
ငါးပိဆားျပား ေဖာက္ကားရေအာင္၊ ပဲလြမ္းပဲျကီး သီးသီးယူျကဉ္းေဆာင္၊ တက္မကိုေျမွာင္ ကြမ္းေပါင္နီေျကာင္း၊ နဘူးခက္ညို ကိုင္းညြတ္ယို၊ ပင္ကိုနွီးသား ေပါင္းငယ္နွင့္ေလး။
ခေမာက္မွာေကာင္း အုပ္ေဆာင္းငယ္မပါ၊ သိုးလည္းမစပ္ ဝါးပပ္ကယ္တေစသာ၊ ထိုးဝါးကိုယ္မွာ ဘယ္ညာပခံုး၊ ေျခနွင့္ေက်ာက္ကန္ တြန္းလိုက္လွန္၊ အားအန္လြန္ျကီးဆံုးငယ္နွင့္ေလး။
ခါးေတာင္းက်ိုက္လံုး ပခံုးခဲေတြ၊ ေခ်ြးကလည္းစီး ဒီဒီးက်သည့္ေရ၊ စဖိုမွာေပ ခ်က္ေလထမင္း၊ မနပ္နိုင္ျပီ တစီစီ၊ နန္းနီသာ မီးအိုးကင္းငယ္နွင့္ေလး။
ဝမ္းလိုင္တြင္းငယ္မွာ သြတ္သင္းျမဲပင္၊ အေငြ့ေခ်ာင္းေခ်ာင္း၊ စေလာင္းနွင့္ ငါးပိကင္၊ ေလွဆိုက္တည့္လ်ွင္ ေျကးလင္နွင့္က်င္း၊ ရိုးရြက္ကယ္ဖူးေခါင္ အာပါးကိုေလာင္၊ ခ်ဉ္ေပါင္ပူလွသည့္ဟင္းငယ္နွင့္ေလး။
တစ္ေယာက္ခ်င္းသည္ ထမင္းခူးေသာှ၊ တစ္ဆုပ္ကယ္ေန့တိုင္း လမိုင္းရွိပူေဇာှ၊ ေသြးေသာက္ကယ္ေခါှ အေဖာှအေပါင္းညွိ၊ ငံု့ကာငံု့ကာ ဝပ္၍သာ၊ ဆုပ္ကာေလြးလိုက္ဘိသည္နွင့္ေလး။
စားမိစားရာ ဝမ္းမွာက်င့္ေတာ့သည္။ ပိန္းေကာသူျကီးမွာ ခ်မ္းသာျမင့္ေတာ့သည္။ထန္းတက္ဘြဲ့
ဝန္ျကီး ပေဒသရာဇာ
ျမန္မာစာညြန့္ေပါင္းက်မ္း၊ ဒုတိယတြဲ

ေနြဦးကာလ ျမူထေသာခါ၊ ရင္းေထာင္ရင္းဆြဲ ေဆာင္ျမဲအိုးလြယ္ကာ၊ ဓားနွီးထက္စြာ ခါးမွာခ်ပ္လ်က္၊ ထန္းပြင့္ထန္းခိုင္ ရြွန္းျမိုင္ျမိုင္၊ ကလိုင္သာလြယ္လို့ တက္သည္နွင့္ေလး။
ထန္းပင္ထန္းလက္ ထန္းရြက္ကယ္ေဝေဝ၊ စင္ေအာင္ခုတ္ထစ္ နုမ်စ္ကယ္ထန္းဦးေရ၊ မယားငယ္ေဆြ ထန္းေရသိမ္းဆည္း၊ သားေျမးဟစ္ေျကာှ ေခြးဝက္ကယ္ေခါှ၊ ထန္းေလ်ွာှသာယုန္ပိုက္စည္းငယ္နွင့္ေလး။
ေခါှသံရိုက္ဟည္း လူလည္းေျကာှျငာ၊ ေခြးဟစ္လူဟစ္ ခတ္ပစ္ကယ္ေျခာက္ေသာခါ၊ ပုတက္ယုန္ခါ ေတာမွာရွိျက၊ ငံုးျကက္ကယ္ဖြတ္ေျမြ ဝံပုေလြ၊ မေနထြက္လာျကသည္တည့္ေလး။
ဝမ္းသာအားရ မယားကတစ္သြယ္၊ ဟင္းရြက္ဆိုးေကာင္း၊ ေသာင္းေျပာင္းေရာ၍လြယ္၊ လင္ကတစ္သြယ္ ယုန္ငယ္ကစ၊ ေတာသတဿတဝါ ေတြ့တိုင္းကိုသာ၊ အိတ္မွာသာယူ၍ခ်သည္နွင့္ေလး။
သို့နွင့္ေရာက္က ခဏေအာင့္လ်ွင္၊ တံစို့ထက္နွင့္ ထန္းလ်က္ဖိုမွာကင္၊ ဟင္းအိုးဆူလ်ွင္ အကင္ခပ္ျပီး၊ အိုးကင္းနွင့္ေလွာှ ေရနွင့္ေျကာှ၊ မိုးေမ်ွာှငရုတ္သီးငယ္နွင့္ေလး။
နွီးေဒါင္းလန္းျကီး ခူးျပီးေသာခါ၊ သမီးနွင့္သား မ်ားလို့မဝင္သာ၊ ဒူးတစ္ဖက္ဟာ တြန္းကာဖယ္လ်က္၊ သူ့ထက္ငါေလ စားေတာ့မည္ေစ၊ စေပသာလွအုန္းခြက္ကယ္နွင့္ေလး။
ငံု့လ်က္ကိုယ္စီသာ ဆုပ္ကာေလြးေတာ့သည္။ ျပီးလ်ွင္ေရမရွာ ေခြးသာေက်ြးေတာ့သည္။လယ္ထြန္ဘြဲ့
ဝန္ျကီး ပေဒသရာဇာ
ျမန္မာစာညြန့္ေပါင္းက်မ္း၊ ဒုတိယတြဲ

ဝသန္ကာလ မိုးက်တည့္လ်ွင္၊ ေပ်ာှေပ်ာှပါးပါး မယားနွင့္ေဆြငယ္လင္၊ လက္တြဲငယ္ေျခငင္ ကိုယ္တြင္အဝတ္၊ ပုဆိုးအကဿင်ီ စုတ္ျပဲျပီ၊ ခ်ည္နီေဗာင္းတြတ္တြတ္ကယ္နွင့္ေလး။
မိုးေရစြတ္လို့ အဝတ္ကယ္မပါ၊ သားသမီးကို ကိုယ္ထီးေပြ့လို့သာ၊ ေဆးတံတစ္ထြာ ကိုက္ကာထြန္ရင္း၊ လယ္ကြက္ကယ္တစ္ခြင္ ထြန္ေရးငင္၊ ေရဝင္ပုစြန္တြင္းငယ္နွင့္ေလး။
ဖားေပါင္စင္းငယ္ ျခင္းပလိုင္းဝယ္၊ ခရုပီေလာ ေရာေနွာ၍သာလြယ္၊ ဟင္းရြက္ကယ္နုနယ္ တစ္သြယ္ကန္စြန္း၊ ဆူးပုပ္ကယ္ကင္းပံု အလံုးစံု၊ ဖူးငံုသာေရာ၍ျပြမ္းသည္နွင့္ေလး။
ခ်ိုလည္းခ်ိုလြန္း ရည္ရြွမ္းမ်ားစြာ၊ ျကံဟင္းျကြက္နားေပါင္း ေသာင္းေျပာင္းေရာ၍သာ၊ အိမ္သို့ေရာက္ခါ လ်င္စြာခ်က္ျပုတ္၊ ထမင္းကပူဟင္းကပူ၊ ရွူရွူသာရွမ္းငရုတ္ကယ္နွင့္ေလး။
အလုတ္ကယ္ဧရာသာ ငံု့ကာေလြးေတာ့သည္။ သားေျမးငယ္မာခ်ာ ဘယ္ညာေထြးေတာ့သည္။ေတာင္ပိုင္တက္ဘြဲ့
ဝန္ျကီး ပေဒသရာဇာ
ျမန္မာစာညြန့္ေပါင္းက်မ္း၊ ဒုတိယတြဲ

(၁) ေဆာင္းဦးကာလ နွင္းက်ေသာခါ၊ ေတာင္ပိုင္ထဲကို တက္ျမဲနြားတစ္ရာ၊ ဘဲေတာင္နြားဝါ နြားျပာခ်ိုကုပ္၊ တင္ျခင္းငယ္ေခ်ာေျပ၊ အံုးသားေရ၊ ရစ္ေခြသာေနာက္ျမီးကုပ္ကယ္နွင့္ေလး။
တင္က်ည္းတုတ္ကယ္မွာ သံုးေတာင္ထြာ၊ ခေလာက္ျကိုးမွာ ေခြးရိုးေဖာင္းတန့္ကာ၊ ျခင္းအံုးတန္ဆာ အဂဿငါစံုေပါင္း၊ အိုးသစ္ကယ္မာတင္ ဖ်င္နီစင္၊ ေရငင္ကလေတာင္းငယ္နွင့္ေလး။
ဆားငါးပိေတာင္း ေျပာင္းေရာဥက်ယ္၊ (…) ဆန္ေကာင္းပဲသြယ္သြယ္၊ ေရာေနွာစားဖြယ္ ဓားလြယ္ဓားမ၊ ပုဆိုးအကဿင်ီ ပိုးစံုစီ၊ ခ်ည္နီတင္းထိမ္လွငယ္နွင့္ေလး။
ေဆးက်ပ္ကစ မီးခတ္ကသံမာ၊ ယမ္းဆို့ (…) မွို့နီတ်ာ၊ ခေမာက္ဧရာ ေနကာမိုးလြတ္၊ သိုးနွင့္လဲဘူး၊ (…) အထူးေတာင္ဝါးပပ္ကယ္နွင့္ေလး။
အဝတ္စံုညီလင္ ျပင္ဆင္ျပီးေတာ့သည္။ ေတာင္မေတာင္ပိုင္ရြာ တက္ခါနီးေတာ့သည္။

(၂) ျပင္ဆင္ျပီး၍ တက္နီးေသာခါ၊ ငင္ကာစုရံုး ျခင္းအံုးဆင္တန္ဆာ၊ တင္ကာစဉ္ကာ တံျပာလက္ဝါး၊ ေျခာက္ကြင္းျကိုးေခြ ဆိုရိုးေဗြ၊ နြားေျပနြားက်စ္က်ားငယ္နွင့္ေလး။
နြားပိုက္တင္နြား စိတ္ထားယဉ္မွန္၊ မ်က္က်ားေဗြေကာင္း မေရာင္းတစ္သက္ပန္၊ ေဗြတံခြန္ကို ေရွ့စြန္ေဆာှတက္၊ ေခါင္းေလာင္းဒင္ေဒါင္ ဆြဲေနာင္ေနာင္၊ ေရွ့ေဆာင္တေစာင္းကြက္ကယ္တို့ေလး။
အုတ္က်က္ကယ္စဉ္ကာစီ ညီညီတိုးေတာ့သည္။ ေစာင္းေစာင္းဟစ္လွိုက္ေျကာှ ေဆာှသံနွိုးေတာ့သည္။

(၃) ေဆာှနွိုးျမန္းပါလို့ စခန္းငယ္ေရာက္ခါ၊ (…) အရာသိလွ၊ နွစ္ေယာက္ကယ္ရင္ဆိုင္ ထမ္းေျမွာက္ကိုင္၊ တစ္ျပိုင္သာျခင္းအံုးခ်ပါလို့ေလး။
ထမင္းခ်က္ျက ခဏခိုက္သာ၊ လြွတ္လိုက္ေက်ာင္းသည္ နြားေပါင္းတင္တစ္ရာ၊ ေသြးေသာက္ညီညာ ခူးကာထမင္း၊ ေဆးမစင္သည္ ေျကးလင္နက္နွင့္ က်င္းပါလို့ေလး။
ကင္ပလင္းရြက္ ဖြတ္ေျခာက္စြက္ကာ၊ မီးမွာဖုတ္သည္ ငရုတ္မိုးေမ်ွာှသာ၊ ျကက္သြန္မပါ ဆံုမွာေထာင္းမွ၊ ထမင္းဟင္းပူ ငရုတ္ဟူ၊ လူလူအေငြ့ထသည္နွင့္ေလး။
ရုကဿခနတ္ကိုပင္ တင္ရည္ထားေတာ့သည္။ တိုးေဝွ့သူ့ထက္ငါ ဆုပ္ကာစားေတာ့သည္။

(၄) စားေသာက္ျပီးလ်ွင္ အံုးျကီးသားေရ၊ (…) လဲေလ်ာင္းမွီကာေန၊ အေငြ့ေဝေဝ ဧရာ့တုတ္ေလာက္၊ ေျကးလုပ္ဆူးရံ ကေတာ့ခံသည္၊ ေဆးတံဆူလွယ္ ေသာက္ပါလို့ေလး။
အိပ္ေဟာက္တခ်ို့ေန၊ ေတြေဝေမွးေတာ့သည္။ တခ်ို့ရိပ္ေကာင္းရာ ရွာကာေကြးေတာ့သည္။

(၅) တစ္ေရးငံသည္ တစ္ဖန္ေပ်ာက္ေျပ၊ (…) အိပ္ျကလဲေလ်ာင္းေန၊ တြက္ခ်က္ေျကးေငြ ရွာေဖြဝယ္နွီး၊ ပေလာင္တကာ ျကိုက္ရာရာ၊ ေျကးဝါေဆးအိုးျကီးငယ္နွင့္ေလး။
ေဆးတံက်ြဲျမီး ပုတီးခုနစ္ေတာင္၊ လက္စြပ္လက္ေကာက္ ခ်က္ေက်ာက္တေျပာင္ေျပာင္၊ လက္ဖက္ရေအာင္ ရည္ေစာင္ဝယ္မွ၊ လြွတ္ထားေက်ာင္းရာ (…) တစ္ခါတင္ နြားကပါလို့ေလး။
ထထနွင္ေသာခါ အိပ္ရာမွန္းေတာ့သည္။ က်ားလြတ္စည္းကာရံ ျခံသာဝန္းေတာ့သည္။

3 Responses to “ဝန္ျကီး ပေဒသရာဇာ၏ တ်ာခ်င္းမ်ား”

johnmoeeain said...

တ်ာခ်င္းေတြကို ဖတ္မိတိုင္း
လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ အရသာ ကို အၿမဲ ခံစားမိပါရဲ႕....
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ စာေတြ...
ျပန္ ျပန္ဖတ္မိတိုင္း အဲ့ဒီတုန္းက ခံစားမႈေတြက
ဘယ္ခါမွ မေျပာင္းလဲခဲ့ဖူး...

agnge said...

ကိုညီလင္းဆက္ေရ...ဘယ္စာအုပ္မွာလည္းမသိဘူးဖတ္ွဖူးတာက
ငံု့လ်က္ကိုယ္စီသာ ဆုပ္ကာေလြးေတာ့သည္။ ျပီးလ်ွင္ေရမရွာ ေခြသာေကြးေတာ့သည္..လုိဖတ္ဖူးတယ္ဗ်..ဘယ္ဟာအမွန္လည္းဗ်ာ..
btw ဆရာျမသန္းတင့္ဘာသာျပန္ထားတဲ့ The catcher in the rye ရိွရင္တဆိတ္ေလာက္မွ်ေစခ်င္ပါတယ္..

NLS said...

ဒီဟာက ျမန္မာစာညြန့္ေပာင္းက်မ္းထဲက ကူးထားတာပာ။ အကိုေျပာတဲ့ စာအုပ္က ေလလြင့္သူ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ ebook အေနနဲ့ ရွိလား မရွိလားေတာ့ က်ြန္ေတာှ မေသခ်ာဘူးခင္ဗ်။

 
© 2009 NYI LYNN SECK 18+ DEN. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz